CAO 2014

Nieuws

Al het nieuws over cao 2014

Veelgestelde vragen

 • Waar heeft een startende leerkracht recht op volgens de nieuwe CAO PO?

  Naast het persoonlijk budget duurzame inzetbaarheid heeft de startende leerkracht recht op 40 uur extra per jaar (naar rato dienstverband). Die uren kunnen besteed worden aan professionalisering. Daarnaast heeft de startende leerkracht recht op begeleiding door een coach (niet zijnde de direct leidinggevende). Er wordt een beproefd observatie-instrument gebruikt om tot een objectieve en transparante evaluatie te komen van de vorderingen van de leraar. De leidinggevende beoordeelt of de werknemer basisbekwaam is en aanmerking komt voor inschaling in salarisschaal LA4/LB4 * of LB4/LC4 **.

  * per 1 september 2018: L10.4/L11.4
  ** per 1 september 2018: L11.4/L12.4

 • Welke rechten hebben werknemers met kleine BAPO onder het BAPO overgangsrecht?

  Werknemers met kleine BAPO hebben direct recht op het budget van 40 uur via de duurzame inzetbaarheidsregeling. Zij mogen ook al direct (voor hun 57e) gebruik maken van het bijzondere verlof voor oudere werknemers. Zij kunnen dus 130 uur extra verlof opnemen tegen een eigen bijdrage van 50 %, 40 % voor werknemers in schaal 8 of lager. Werknemers kunnen maximaal 5 jaar van deze regeling gebruik maken. Zodra ze 57 zijn, vallen ze onder de nieuwe duurzame inzetbaarheidsregeling. 

 • Wat houdt het bijzondere budget voor oudere werknemers in?

  Werknemers hebben vanaf 57 jaar recht op een bijzonder budget van 130 extra uur per jaar (deeltijders naar rato). Indien werknemers na de AOW-gerechtigde leeftijd ervoor kiezen langer door te werken, bestaat er geen recht meer op dit budget. 

 • Wat is de nieuwe regeling duurzame inzetbaarheid?

  De duurzame inzetbaarheidsregeling bestaat uit drie elementen: 
  – Elke werknemer krijgt een budget van 40 uur per jaar naar rato omvang dienstverband. 
  – Startende leraren krijgen een bijzonder budget. 
  – Oudere werknemers krijgen vanaf hun 57e een bijzonder budget. 

 • Welke regelingen komen te vervallen om de nieuwe regeling duurzame inzetbaarheid mogelijk te maken?

  – De BAPO. 
  – De leeftijdsuren OOP (artikel 6.35 CAO PO 2013). 

 • Wanneer gaan de nieuwe regels over werkdruk gelden?

  De nieuwe regels moeten worden toegepast per 1 augustus 2015, maar schoolleiders cq schoolbesturen mogen ervoor kiezen de nieuwe regels al eerder in te voeren. 

 • Wat is de beste begeleiding van startende leraar?

  Onderzoek wijst uit dat bepaalde randvoorwaarden altijd gunstig zijn om een startende leraar de kans te geven binnen korte tijd zich sterk te ontwikkelen. Dit zijn werkdrukvermindering, begeleiding in de les door een onafhankelijk iemand, professionele ontwikkeling, verankerd in het HRM-beleid, meten van de vorderingen en vaststellen van de sterke en zwakke punten, zodat gerichte ontwikkeling mogelijk is, en een inwerkperiode met kennismaking met de schoolregels. 

 • Wat ben ik verplicht om een startende leraar aan begeleiding te bieden?

  In de CAO is afgesproken dat de startende leerkracht 40 uur extra per jaar krijgt (naar rato dienstverband, nog bovenop zijn persoonlijk budget voor duurzame inzetbaarheid), die hij voor professionalisering kan inzetten. Zodra de startende leerkracht basisbekwaam is of de vierde periodiek van zijn salarisschaal heeft bereikt, vervalt de 40 uur extra per jaar (naar rato dienstverband) voor de startende leerkracht. Daarnaast heeft elke startende leraar recht op begeleiding door een coach. De coach mag geen direct leidinggevende zijn.

 • Wat zijn de rechtspositionele gevolgen als een schoolleider niet aan de herregistratie-eisen van het schoolleidersregister voldoet en zodoende niet geherregistreerd wordt?

  De herregistratie-eisen voor het schoolleidersregister worden opgenomen in de CAO. Een schoolleider die niet voldoet aan de eisen van herregistratie en dus zijn registratie in het schoolleidersregister verliest, kan zijn functie niet meer uitoefenen. Uitgeschreven worden uit het schoolleidersregister is daarmee een ontslaggrond. De werkgever zal de schoolleider een andere functie aanbieden, mits die functie beschikbaar is en de werknemer gekwalificeerd is om deze functie te bekleden. 

 • Welke afspraken zijn er gemaakt over professionalisering?

  Werknemers krijgen (met uitzondering van schoolleiders) 2 klokuren per werkweek (deeltijd naar rato) voor hun professionele ontwikkeling. Ook stelt de werkgever op schoolniveau (brinnummer) gemiddeld €500,- per FTE beschikbaar die de werknemer in staat stelt invulling te geven aan zijn professionalisering. De bepalingen rondom de 10% deskundigheidsbevordering komen te vervallen. 

 • Wie is er verantwoordelijk voor de professionalisering van de werknemer?

  Iedere werknemer is zelf verantwoordelijk voor de eigen professionalisering. Hij/Zij maakt jaarlijks afspraken met de leidinggevende over de eigen professionalisering. Deze afspraken worden vastgelegd in een persoonlijk ontwikkelingsplan.

 • Wanneer gaan de nieuwe bepalingen over duurzame inzetbaarheid en BAPO gelden?

  De nieuwe regeling duurzame inzetbaarheid geldt sinds 1 oktober 2014. Op deze datum stopte de BAPO-regeling.