Lees ook

 • Eerste Kamer aanvaardt Aanpassingswet Wnra via hamerstuk

  De Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (Wnra)  is op 16 april als hamerstuk in de Eerste Kamer aanvaard. De Wnra regelt dat voor de meeste ambtenaren het private arbeidsrecht gaat gelden, net als voor de ruim zes miljoen werknemers in het bedrijfsleven. Om de Wnra in werking te kunnen laten treden, moet bestaande wet- en regelgeving in overeenstemming worden gebracht met de Wnra. Vele wetten moeten worden aangepast. Door de Wnra verdwijnt de eenzijdige aanstelling voor de meeste...

 • Tweede Kamer stemt in met wijzigingen ambtenarenwet

  De Tweede Kamer heeft ingestemd met de Aanpassingswet Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (WNRA). Na instemming van de Eerste Kamer kan deze Aanpassingswet op 1 januari 2020 in werking treden. De inwerkingtreding heeft gevolgen voor personeel dat aangesteld is bij het openbaar onderwijs. De bestaande aanstellingen worden per 1 januari 2020 een arbeidsovereenkomst. In de praktijk betekent dit dat een eenzijdige overeenkomst wordt omgezet in een tweezijdige overeenkomst. Omdat er sprake...

Veelgestelde vragen: Vragen

 • Wat houdt de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (Wnra) in?W

  Personeelsleden in openbare onderwijsinstellingen hebben op dit moment een ambtelijke aanstelling en vallen onder het ambtenarenrecht. Dat gaat bij het aannemen van de wetswijziging veranderen met de invoering van de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (Wnra). De aanstelling wordt dan vervangen door een privaatrechtelijke arbeidsovereenkomst. Het private arbeidsrecht uit het Burgerlijk Wetboek gaat gelden. Dit is al zo voor de bijzondere onderwijsinstellingen en voor werknemers in het bedrijfsleven. De streefdatum van invoering is 1 januari 2020.

  Om de Wnra te kunnen invoeren, moeten de onderwijswetten, zoals de Wet op het primair onderwijs, de Wet op de expertisecentra en de Wet op het voortgezet onderwijs, gewijzigd worden. Deze wijzigingen zijn opgenomen in het wetsvoorstel Wet tot wijzigingen van enige wetten in verband met de normalisering van de rechtspositie van ambtenaren in het onderwijs. 
  Dit wetsvoorstel zorgt er ook voor dat personeel in het openbaar onderwijs niet gaat vallen onder de Ambtenarenwet 2017. Dit betekent dat voor personeel in openbare en bijzondere scholen dezelfde regels gaan gelden.

  De ministerraad is op 29 juni 2018 akkoord gegaan met het wetsvoorstel.
  De volgende stap is dat het wetsvoorstel voor advies gezonden wordt aan de Raad van State. Daarna wordt het wetsvoorstel ingediend bij de Tweede Kamer.

  Meer informatie over de normalisering van de rechtspositie van ambtenaren in het onderwijs kunt u vinden op https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/werken-in-het-onderwijs/verandering-rechtspositie-medewerkers-in-het-openbaar-onderwijs en www.werkeninhetonderwijs.nl.

  Downloads

  Op weg naar één arbeidsrecht voor de gehele onderwijssector(pdf)