Lees ook

 • Afschaffing Lerarenregister én Lerarenportfolio

  Op 18 november 2021 berichtten wij reeds dat de Eerste Kamer op 16 november heeft ingestemd met het initiatiefwetsvoorstel van Tweede Kamerladen Bisschop (SGP) en Kwint (SP) om het wettelijk verplichte lerarenregister af te schaffen. Het lerarenregister verplichtte iedere leraar die op basis van een relevant hoger onderwijsgetuigschrift (bewijs van bevoegdheid) onderwijs geeft zich te registreren. Toen ging men er nog wel van uit dat het vrijwillig Lerarenportfolio in stand gehouden zou...

 • Lerarenregister wordt afgeschaft

  Ook de Eerste Kamer heeft op 16 november ingestemd met het initiatiefwetsvoorstel van Tweede Kamerladen Bisschop (SGP) en Kwint (SP) om het wettelijk verplichte lerarenregister af te schaffen. Het lerarenregister verplicht iedere leraar die op basis van een relevant hoger onderwijs-getuigschrift (bewijs van bevoegdheid) onderwijs geeft zich te registreren. Wel komt er een vrijwillig lerarenportfolio in plaats van het register. Tijdens het debat in de Eerste Kamer op 9 november werden er...

 • Tweede Kamer stemt in met afschaffen lerarenregister

  Het lerarenregister binnen het primair onderwijs is al jaren een discussiepunt. Reden voor een aantal politici om een initiatiefvoorstel in te dienen voor het definitief afschaffen van dit register. De Tweede Kamer heeft op 22 juni 2021 hiermede ingestemd. Volgens de indieners (SP en SGP) is het aan de beroepsgroep leraren om te beslissen over eventuele registratie van bekwaamheid. Het is nu aan de Eerste Kamer of er nu een definitief einde wordt gemaakt aan het lerarenregister of dat het...

Al het nieuws over lerarenregister

Veelgestelde vragen: Vragen

 • Wat moet er gebeuren voor het Lerarenregister?

  De verplichting tot het registreren in het Lerarenregister op grond van de Wet beroep leraar is op de lange baan geschoven. In zijn brief van 13 juni 2018 gaat minister Slob van OCW in op de heroriëntatie van de implementatie van de Wet beroep leraar. In zijn brief gaat hij in op de randvoorwaarden, zoals deze in het Regeerakkoord zijn opgenomen.

  Het doel van de Wet Beroep leraar is de versterking van de positie van de leraar, en de verbetering van de kwaliteit van het beroep. Dat kan alleen maar slagen als de leraar daarbij centraal staat. De leraar werkt echter altijd in de context van een school of instelling, in een team, onder verantwoordelijkheid van een werkgever; het schoolbestuur, met een eigen visie op het HRM-beleid.

  Het portfoliogedeelte, zodra het opgeleverd wordt, kan al daadwerkelijk gebruikt worden door leraren die dat uit eigen beweging willen. De portfoliomodule van het wettelijk register biedt een alternatieve wijze om aan de slag te kunnen met bekwaamheidsonderhoud. Alleen de leraar is eigenaar van zijn portfolio. Hij mag geheel zelf bepalen welke vormen van professionele ontwikkeling hij passend acht voor zijn bekwaamheidsonderhoud.

  Geldt het uitstel ook voor de schoolbesturen?

  Neen. De schoolbesturen leveren de gegevens van de leraren bij DUO aan, die dit vervolgens voor de leraren klaar zet in het portfolio. Hierin komt geen verandering: de verplichting blijft.

  Zie voor nadere informatie: https://duo.nl/zakelijk/lerarenregister/gegevens-leraren-aanleveren/over-het-lerarenregister.jsp