Lees ook

  • Kwaliteitskader voor Samen Opleiden van leraren

    Aanstaande leraren worden steeds vaker opgeleid in een leeromgeving waarin sprake is van intensieve samenwerking tussen scholen, besturen en lerarenopleidingen. Dit heeft de afgelopen jaren geleid tot het programma Samen Opleiden. Hiervoor is een Kwaliteitskader en de werkwijze peer review opgesteld. De bestuurders van de vijf sectorraden en OCW hebben hun akkoord gegeven aan het bijgestelde Kwaliteitskader Samen Opleiden & Inductie en de werkwijze peer review. Het ministerie van OCW,...

  • Subsidieregeling tweede lerarenopleiding passend gemaakt

    De Subsidieregeling tweede lerarenopleiding is op 1 oktober 2020 in werking getreden. De subsidieregeling heeft als doel het voor leraren financieel aantrekkelijk te maken om een tweede lerarenopleiding te volgen die opleidt tot een bevoegdheid en waarvoor instellingscollegegeld moet worden betaald. De hoogte van het subsidiebedrag per aanvraag is voor de inwerkingtreding van de regeling bepaald aan de hand van gegevens die bij DUO beschikbaar zijn. Deze gegevens waren bij de...

  • Grote tevredenheid over Samen Opleiden en Professionaliseren

    In het primair, voortgezet en middelbaar beroepsonderwijs is er grote tevredenheid voor Samen Opleiden en Professionaliseren (SO&P). De meerwaarde voor het samen opleiden van leraren wordt gezien. Het versterkt de samenwerking tussen scholen en lerarenopleidingen, er is een gedeelde verantwoordelijkheid en betere afstemming tussen theorie en praktijk. Daarnaast leert men met en van elkaar over hoe studenten het beste kunnen worden opgeleid. Dat blijkt uit onderzoek dat is...

Al het nieuws over lerarenopleiding