Tussenschoolse opvang

Veelgestelde vragen

 • Is een Verklaring omtrent gedrag verplicht voor tussenschoolse opvang (TSO)?

  Diegene, die met het toezicht op leerlingen bij de tussenschoolse opvang is belast, dient in het bezit te zijn van een verklaring omtrent het gedrag (VOG).

  De verklaring dient aan het bevoegd gezag te worden overgelegd en mag niet ouder dan 2 maanden zijn.

 • Is de school verplicht om de tussenschoolse opvang (TSO) te regelen?

  Artikel 45 van de Wet op het primair onderwijs (WPO) bepaalt dat het bevoegd gezag zorg draagt voor een voorziening voor leerlingen om de middagpauze onder toezicht door te brengen, indien ouders hierom verzoeken. De kosten die hieruit voortvloeien komen voor rekening van de ouders (artikel 45, eerste lid, onderdeel d WPO).

 • Kan bij tussenschoolse opvang (TSO) een geldelijke bijdrage aan de ouders worden gevraagd bij een continurooster?

  Indien de oudergeleding heeft ingestemd met een verplichte aanwezigheid van leerlingen tijdens de pauze en de lunchpauze is aangemerkt als onderwijstijd, dan is er sprake van een continurooster en kan voor deze tijd geen verplichte geldelijke bijdrage van ouders worden gevraagd.
  Er is alleen sprake van een continurooster als leerlingen verplicht zijn om tijdens de lunchpauze op school te blijven. Het is aan de school om te bepalen of zij de leerlingen wil verplichten in de pauze op school te blijven (schooltijd) en of men zodoende de pauze wil laten meetellen als onderwijstijd. In de onderwijswetgeving worden geen voorschriften gegeven voor de indeling van de onderwijstijd en de lengte van pauzetijden. Indien er sprake is van een continurooster dan mag de school daarvoor geen verplichte bijdrage van de ouders vragen. Indien scholen zich hier niet aan houden, dan kunnen ouders de school of het schoolbestuur daar op aanspreken en eventueel een signaal afgeven bij de Inspectie van het Onderwijs. De Inspectie van het Onderwijs ziet toe op de naleving van de onderwijswet- en regelgeving.

 • Kan bij tussenschoolse opvang (TSO) bij andere vormen dan het continurooster aan de ouders een geldelijke bijdrage worden gevraagd?

  Ouders zijn gehouden aan het betalen van de kosten van de tussenschoolse opvang als zij daar gebruik van maken.
  In artikel 45 Wet op het primair onderwijs (WPO) worden regels gesteld over de tussenschoolse opvang. Als de tussenschoolse opvang niet onder de onderwijstijd valt, kan hiervoor een bijdrage van ouders worden gevraagd. Dit is niet afhankelijk van de personen die de opvang verzorgen.
  Ten minste de helft van de degenen die met het toezicht op de leerlingen worden belast in de tussentijdse opvang moet scholing op het gebied van overblijven hebben gevolgd. Ook moeten alle personen die toezicht houden op de leerlingen beschikken over een verklaring omtrent het gedrag.

 • Wat is de rol van de medezeggenschapsraad in de besluitvorming over de tussenschoolse opvang (TSO) over de roostering en de bijdrage die aan ouders wordt gevraagd?

  In artikel 13, eerste lid, onder h van de Wet medezeggenschap op scholen (WMS) is bepaald dat een school alleen met instemming van de oudergeleding van de medezeggenschapsraad kan beslissen of de lunchtijd onder de onderwijstijd valt of niet.
  Bovendien moeten ouders worden geraadpleegd voorafgaand aan het nemen van een besluit over het vaststellen van de onderwijstijd (artikel 15, derde lid Wet medezeggenschap op scholen (WMS).