Om kinderen van laagopgeleide allochtone en autochtone ouders goed onderwijs te bieden, moeten scholen zich extra inspannen. Zij krijgen daarvoor extra budget. Het onderwijsachterstandenbeleid is neergelegd in landelijke wet- en regelgeving. Het Rijk, de gemeenten, de scholen en welzijns- en andere organisaties werken samen om het beleid uit te voeren. De AVS participeert in de deelprojectgroep Weer Samen Naar School – Onderwijsachterstanden Beleid (WSNS-OAB) en probeert. onder andere, op die manier de belangen van deze speciale groep leerlingen te behartigen. Daarnaast zijn we partner in vormen van overleg met ministerie, gemeente en andere organisaties.

Lees ook

  • Formatie volgend schooljaar bij 60 procent van de scholen nog niet rond

    Uit de peiling van de AVS (484 respondenten) blijkt dat circa 60 procent van de schoolleiders de formatie voor schooljaar 2022-2023 nog niet rond heeft. Ruim de helft (54 procent) van de schoolleiders geeft aan dat leerkrachten op hun school zelfs minder willen werken. “De druk op schooldirecteuren om de formatie in de scholen op orde te hebben voordat het schooljaar begint, is onverminderd hoog. Schoolleiders zouden wel willen dat hun medewerkers meer uren gaan werken, maar wat je ziet...

  • VU-onderzoek naar consensus over onderwijsachterstandenbeleid

    Veel scholen werken hard aan het verkleinen van onderwijsachterstanden. Maar zijn we het wel eens over hoe dat het beste kan gebeuren? Daar doet de Vrije Universiteit onderzoek naar. De VU vraagt schoolleiders, bestuurders, leraren (po/vo) en beleidsmakers om drie scholen advies te geven over hoe ze om kunnen gaan met hun leerlingpopulatie. Dit duurt zo’n 15 minuten. Achteraf kun je aangeven of je wilt zien waar wel en waar niet consensus over was, en of je wil participeren in een...

  • NRO doet 5 aanbevelingen voor begrijpend lezen

    De laatste jaren scoren Nederlandse scholieren steeds minder goed op het vlak van leesvaardigheid. Volgens de Pisa-scores dreigt 24 procent van de vijftienjarigen als laaggeletterd de middelbare school te verlaten. Het Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek (NRO) doet vijf aanbevelingen op basis van wetenschappelijk onderzoek die ervoor kunnen zorgen dat meer leerlingen begrijpend lezen beter onder de knie krijgen. Focus op een beperkt aantal leesstrategieënLeesstrategieën vormen de...

Al het nieuws over onderwijsachterstanden