Lees ook

 • Duurzame verbetering van het onderwijs

  Zet examentrainers in om het lerarentekort weg te werken en koppel huiswerkbegeleiding aan een ‘stadspas’ voor minima. Dit zijn twee van de oplossingen die de Nationale DenkTank 2021 presenteert op 14 december. Hoe dragen we bij aan een duurzame verbetering van de kwaliteit van en de kansengelijkheid binnen het primair en voortgezet onderwijs? Over deze vraag bogen zich de afgelopen vier maanden twintig jonge onderzoekers met uiteenlopende achtergronden. Onder begeleiding van...

 • pamflet

  Onderwijsvertegenwoordigers brengen pamflet uit

  VO-raad, AVS, AOb, FvOv, CNV Onderwijs, LAKS De coronacrisis heeft bestaande en onderliggende problemen vergroot. Kansengelijkheid, leerlingenwelzijn en onderwijskwaliteit zijn extra onder druk komen te staan. In de komende regeerperiode zijn investeringen nodig in het voortgezet onderwijs. Dat stellen diverse vakbonden, waaronder, de AVS, de VO-raad en scholierenorganisatie LAKS. De benodigde investeringen zijn gebaseerd op de Brede maatschappelijke heroverweging: -Kansengelijkheid:...

 • Kwaliteitszorgsysteem: ‘Zoek aansluiting bij bestaande processen’

  Drie jaar na de invoering van Passend onderwijs krijgen samen­werkings­verbanden meer aandacht voor het opzetten van een kwaliteitszorg­systeem. Waaraan moet zo’n systeem voldoen? Hoe krijg je zicht op de opbrengsten van Passend onderwijs? Beleidsmedewerker kwaliteitszorg Femke Janssen inventariseerde factoren en stakeholders die van invloed zijn op het kwaliteitszorgsysteem.   Als student Onderwijskunde aan de Radboud Universiteit onderzocht Femke Janssen, inmiddels beleidsmedewerker...

Al het nieuws over kwaliteitszorg

Veelgestelde vragen: Vragen

 • Zijn er nieuwe bekwaamheidseisen voor leraren?

  Per 1 augustus 2017 zijn de nieuwe bekwaamheidseisen voor leraren in werking getreden. De voorgaande bekwaamheidseisen waren ondergebracht in zeven competenties, de nieuwe bekwaamheidseisen zijn daaruit gelicht. Dit omdat er veel spraakverwarring was tussen competenties en competentiebenaderingen van bekwaamheid. De SBL-competenties (Stichting Beroepskwaliteit Leraren) vormen niet een concreet en eenduidig kader voor de interpretatie van de bekwaamheidseisen.

  vgv-kp3-2017_0.png

  De nieuwe eisen aan de bekwaamheid van leraren staat in het besluit bekwaamheidseisen onderwijspersoneel. In artikel 2.2 staan de volgende drie bekwaamheidseisen:
  a) Vakinhoudelijke bekwaamheid
  b) Vakdidactische bekwaamheid
  c) Pedagogische bekwaamheid

  In de daarop volgende artikelen staan de eisen en aanvullende eisen. Zij gelden voor:
  • basisonderwijs, special basisonderwijs en speciaal onderwijs
  • voorgezet onderwijs en voortgezet speciaal onderwijs
  • beroepsonderwijs en volwasseneneducatie

  Leraren moeten voldoen aan de bekwaamheidseisen. Zij die niet voldoen moeten de gelegenheid krijgen om de bekwaamheidseisen aan te leren. Scholen moeten voldoen aan de wettelijke eisen voor de bekwaamheid van leraren en zijn verplicht om van iedere leraar een bekwaamheidsdossier bij te houden. Hierin staan de afspraken tussen werkgever (directeur) en leraar. Bij de werving van nieuw personeel mogen scholen alleen leraren benoemen/aanstellen die aan de bekwaamheidseisen voldoen. De school mag zelf aanvullende normen opstellen.

  De Inspectie van het Onderwijs houdt toezicht op de kwaliteit van het onderwijs van de school. Zij houdt zich niet bezig met de kwaliteit van de individuele leraar. Maar als de school niet voldoet aan de eisen voor de onderwijskwaliteit, kijkt de inspectie wel naar de bekwaamheidsdossiers op de school.
  Meer informatie: http://wetten.overheid.nl/ BWBR0018692/2017-08-01