Inspectie

De Inspectie van het Onderwijs ziet toe op de kwaliteit van het onderwijs en valt organisatorisch onder het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. De inspectie beoordeelt de kwaliteit van het onderwijs van (bijna) alle onderwijsinstellingen in Nederland. Dit doen zij onder andere door op de scholen een onderzoek te houden. De inspectie voert haar toezicht vanuit zeven kantoren verspreid over Nederland uit. Het hoogste orgaan van de inspectie is de Inspectieraad die in kantoor Utrecht zit en onder leiding staat van de Inspecteur-generaal van het Onderwijs, mevrouw mr. drs. C. Kervezee. De inspectie evalueert regelmatig zowel intern als extern met vertegenwoordigers van belangenorganisaties haar ervaringen met het (nieuwe) toezichtkader. De AVS neemt deel aan deze evaluatiebijeenkomsten. Meer informatie www.owinsp.nl

Nieuws

Al het nieuws over inspectie

Veelgestelde vragen

 • Welke normen gebruikt de inspectie voor gebroken schoolweken?

  De inspectie hanteert bij het toetsen van de onderwijstijd de voorschriften van artikel 8 lid 9 WPO. Daarnaast is er de regeling vaststelling schoolvakanties 2019-2022.

  Artikel 8, lid 9, WPO luidt als volgt:

  9. Het onderwijs wordt zodanig ingericht dat:

  a. de leerlingen in beginsel binnen een tijdvak van 8 aaneensluitende schooljaren de school kunnen doorlopen;

  b. de leerlingen in 8 schooljaren ten minste 7.520 uren onderwijs ontvangen, met dien verstande dat:

  • 1°. de leerlingen in de eerste 4 schooljaren ten minste 3.520 uren onderwijs en in de laatste 4 schooljaren ten minste 3.760 uren onderwijs ontvangen, en
  • 2°. aan de leerlingen in de laatste 6 schooljaren ten hoogste 7 weken van het schooljaar 4 dagen per week onderwijs wordt gegeven, die evenwichtig zijn verdeeld over het schooljaar, bij een schoolweek van in beginsel niet minder dan 5 dagen onderwijs; en

  c. de onderwijsactiviteiten evenwichtig over de dag worden verdeeld, tenzij afwijking van deze verdeling van belang is in verband met activiteiten in het kader van het voorkomen en bestrijden van onderwijsachterstanden.

 • Is het toegestaan om een vierdaagse schoolweek in het primair onderwijs in te voeren nu er sprake is van een lerarentekort?

  Het is toegestaan om maximaal zeven weken in een schooljaar een vierdaagse schoolweek in te voeren. Een vierdaagse schoolweek kan dus niet permanent ingevoerd worden.
  Dat heeft minister Slob medegedeeld in zijn brief van 10 oktober 2018 aan de Tweede Kamer.

  Downloads