Inspectie

De Inspectie van het Onderwijs ziet toe op de kwaliteit van het onderwijs en valt organisatorisch onder het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. De inspectie beoordeelt de kwaliteit van het onderwijs van (bijna) alle onderwijsinstellingen in Nederland. Dit doen zij onder andere door op de scholen een onderzoek te houden. De inspectie voert haar toezicht vanuit zeven kantoren verspreid over Nederland uit. Het hoogste orgaan van de inspectie is de Inspectieraad die in kantoor Utrecht zit en onder leiding staat van de Inspecteur-generaal van het Onderwijs, mevrouw mr. drs. C. Kervezee. De inspectie evalueert regelmatig zowel intern als extern met vertegenwoordigers van belangenorganisaties haar ervaringen met het (nieuwe) toezichtkader. De AVS neemt deel aan deze evaluatiebijeenkomsten. Meer informatie www.owinsp.nl

Nieuws

 • Wijzigingen onderzoekskaders inspectie

 • Alida Oppers inspecteur-generaal Onderwijs bij inspectie

 • Onderwijsinspectie stelt geplande inspectiebezoeken uit

 • ‘Zie inspectie als een cadeautje’

 • Excellente scholen en gelijkschakeling salaris met vo

 • Veranderend toezicht

Al het nieuws over inspectie

Veelgestelde vragen

 • Welke normen gebruikt de inspectie voor gebroken schoolweken?

  De inspectie hanteert bij het toetsen van de onderwijstijd de volgende uitgangspunten:

  1. In een schoolweek wordt aan de leerjaren 3 tot en met 8 in beginsel op niet minder dan vijf dagen onderwijs gegeven. Dit uitgangspunt geldt niet voor de leerjaren 1 en 2.
  2. Scholen mogen niettemin voor de groepen 3 tot en met 8 maximaal zeven keer per jaar een vierdaagse schoolweek inroosteren. Dit is naast de weken waarin een algemene feestdag valt of waarin, naar plaatselijk gebruik, traditioneel een vrije dag wordt gegeven.
  3. Scholen mogen in principe voor de groepen 3 tot en met 8 geen driedaagse of nog kortere schoolweken inroosteren. Uitzonderingen zijn:

   1. De school plant een vrije dag voor of na een algemene feestdag. Voorbeeld: de vrijdag na de donderdag van Hemelvaart. Of als men de meivakantie op Koningsdag laat beginnen en Koningsdag niet op maandag of dinsdag valt. De onvolledige schoolweek die daardoor ontstaat telt wel mee voor de maxi maal zeven onvolledige schoolweken.
   2. Het is voor de ontwikkeling van de school gewenst bij uitzondering een tweedaagse studiebijeenkomst voor het team te beleggen. Als deze tweedaagse is opgenomen in de jaarplanning, overeengekomen met de MR en gecommuniceerd met de ouders, dan wordt dit toegestaan. De driedaagse school week die daardoor ontstaat telt wel mee voor de maximaal zeven onvolledige schoolweken.
   3. Een driedaagse schoolweek als gevolg van het plannen van een studie dag voorafgaand aan of volgend op een algemene feestdag. Zo’n driedaagse schoolweek telt wel mee voor de maximaal zeven onvolledige schoolweken. Eendaagse of tweedaagse schoolweken als gevolg van een studiedag of vrije dag zijn niet toegestaan.
  4. Een school kan, als gevolg van de regeling spreiding zomervakantie, de zomervakantie verlengen met hoogstens twee dagen voorafgaand aan of volgend op de door de overheid vastgestelde vakantieperiode. Een driedaagse of vierdaagse schoolweek die als gevolg van deze regeling ontstaat is toegestaan. De drie- of vierdaagse schoolweek die hierdoor ontstaat telt wel mee als één van de zeven onvolledige schoolweken.
  5. Via een overzicht van vakantie en vrije dagen/studiedagen in de schoolgids moet voor ouders duidelijk zijn in welke weken slechts vier dagen wordt lesgegeven, zodat ouders al vóór het begin van het schooljaar hiervan op de hoogte zijn.
 • Is het toegestaan om een vierdaagse schoolweek in het primair onderwijs in te voeren nu er sprake is van een lerarentekort?

  Het is toegestaan om maximaal zeven weken in een schooljaar een vierdaagse schoolweek in te voeren. Een vierdaagse schoolweek kan dus niet permanent ingevoerd worden.
  Dat heeft minister Slob medegedeeld in zijn brief van 10 oktober 2018 aan de Tweede Kamer.

  Downloads