Coronamaatregelen

Schoolleiders wilden heel graag duidelijkheid over richtlijnen van het RIVM.

Nieuws

Al het nieuws over coronamaatregelen

Veelgestelde vragen

 • Welke activiteiten worden in het kader van het Nationaal Programma Onderwijs (NPO) (schooljaren 2021 – 2022 en 2022 – 2023) van het bestuur, directie en het schoolteam verwacht?

  In zijn brief van 23 maart 2021 heeft de minister van OCW aangegeven welke activiteiten er naar aanleiding van het Nationaal Programma Onderwijs (NPO) wordt verwacht.
  De activiteiten zijn:

  Schoolscan

  verwacht wordt dat een zogenaamde ‘schoolscan’ wordt uitgevoerd. Dit is een probleem- en behoefteanalyse op leerling- en schoolniveau op basis waarvan vervolgens een beredeneerde en onderbouwde keuze gemaakt kan voor passende interventies. De analyse richt zich op de leerontwikkeling, sociale ontwikkeling en welbevinden van leerlingen, bijvoorbeeld door te kijken naar de thuissituatie en ondersteuning die leerlingen daar krijgen. Het betreft niet alleen taal en rekenen maar alle leergebieden zoals ook Mens en Maatschappij of Kunst en Cultuur.

  De scan geldt voor alle leerlingen, dus ook voor de thuiszitters die onder de verantwoordelijkheid van de school vallen. Ook dient met de schoolscan bekeken te worden wat leraren nodig hebben om leerlingen zo goed mogelijk te ondersteunen of welke externe expertise nodig is.

  Het maken van een scan is verplicht, evenals het hierover op hoofdlijnen aan OCW te rapporteren. Gevraagd wordt om de gemeente over de analyse van de opgelopen vertragingen te informeren, zodat gemeenten al vroegtijdig kunnen nadenken over welke aanvullende onderwijsprogramma’s, begeleiding of kennis zij ter ondersteuning voor scholen kunnen bieden.

  Ouderbetrokkenheid

  verwacht wordt dat de ouders actief betrokken worden bij de analyse en dat  de uitkomsten en bevindingen over individuele leerlijnen worden gedeeld met leerling en ouders en zij worden betrokken bij de vraag wat een passend vervolgtraject is.

  Plan van aanpak: op basis van de uitkomsten van de schoolscan, moet een plan voor een aanpak op school gemaakt worden. Voor deze aanpak dient gekozen te worden uit een lijst van interventies, die als een soort ‘menukaart’ in april 2021 beschikbaar komt op de website.

  De gekozen interventies worden vervolgens verwerkt in een ‘schoolprogramma’. Dit kan een addendum op het schoolplan zijn. Hiervoor gelden enkele randvoorwaarden zoals: beschrijving van conclusies uit de scan, doelstellingen die hieruit voortvloeien, en de gekozen aanpak. Dit schoolprogramma is het plan van aanpak voor de inzet van de interventies en de financieringsverantwoording daarvan in de schooljaren 2021 – 2022 en 2022 – 2023, inclusief duurzame borging van de resultaten van die inzet in de periode daarna.

  Het schoolprogramma bevat bovendien afspraken over de monitoring van de uitvoering en de resultaten op schoolniveau. Ook de medezeggenschapsraad moet betrokken worden, om te komen tot een breed gedragen pakket aan maatregelen die passen bij uw school.
  Het schoolprogramma is het resultaat van overleg tussen alle betrokkenen in de school en wordt na instemming van de medezeggenschapsraad vastgesteld en bij voorkeur gepubliceerd op internet.

  Schoolteams

  het is cruciaal is dat schoolteams worden betrokken bij de te maken keuzes voor het schoolprogramma.

  Samenwerking gemeenten: ook kunnen gemeenten u vanuit hun verantwoordelijkheid voor de jeugdzorg op het mentale en sociaal-emotionele vlak helpen of samenwerking tussen besturen en scholen faciliteren, en indien nodig het contact met de ouders leggen.
  Een goede samenwerking tussen alle partijen in de regio zorgt voor een breed integraal aanbod voor leerlingen.

  Financiën

  voor het schooljaar 2021-2022 is nu de inschatting dat voor de ondersteuning aan scholen voor de inzet van de gekozen interventies een bedrag van 700 euro per leerling beschikbaar is. Dit geldt voor leerlingen in het primair en het voortgezet onderwijs. Dit bedrag per leerling is een indicatie, om voorlopig vanuit te gaan. Hierin is de hogere bijdrage voor scholen met veel leerlingen met een hoger risico op vertragingen nog niet meegenomen en is geen onderscheid gemaakt tussen verschillende schooltypen.
  Uiterlijk in juni komt er meer duidelijkheid over het definitieve bedrag per leerling.

  Het kan natuurlijk voorkomen dat middelen in het ene kalenderjaar worden ontvangen om in het volgende kalenderjaar te worden ingezet. Door een uitspraak van de Raad van de Jaarverslaggeving is het mogelijk om die middelen te verantwoorden als een specifieke post waardoor deze niet in de reserves belanden.

  Verantwoording

  het hele proces van scan tot en met programma is een samenspel van alle betrokkenen binnen het bestuur en scholen. Hierbij ligt de formele verantwoordelijkheid voor de formatieve, financiële en inhoudelijke gevolgen op het gebied van onderwijskwaliteit bij het bestuur. Het bestuur ontvangt het geld en legt hierover verantwoording of via het jaarverslag. Tegelijkertijd ligt de regie op schoolniveau.

  Er wordt van het schoolbestuur verwacht dat zij jaarlijks via het jaarverslag verantwoording aflegt over de uitvoering en resultaten van het schoolprogramma en de besteding van de middelen. Het bestuur verantwoordt zich in het jaarverslag (XBRL) over de gemaakte keuzes van de inzet van de middelen. Via XBRL geeft het schoolbestuur globaal aan welk deel van de middelen aan welke geaccepteerde interventie uit het keuzemenu is besteed. Ook geeft het schoolbestuur via XBRL aan dat het plan om leervertragingen van leerlingen in te halen op instemming van de medezeggenschapsraad kan rekenen.

  AVS Helpdesk

  Neem contact op met de AVS Helpdesk
  Vermeld altijd je lidmaatschapsnummer als je contact opneemt met de Helpdesk.

  Leden van de AVS kunnen de Helpdesk bellen met uiteenlopende vragen over vakgerelateerde zaken.

  helpdesk@avs.nl | Bel: 030-2361010
 • Wat is het beleid met betrekking tot de sneltesten in het onderwijs?
  Coronamaatregelen

  Op 17 maart 2021 is het rapport uitgebracht over zelf testen in het onderwijs en het bedrijfsleven. Het rapport betreft het advies van een deskundigenpanel (begeleide) zelfafname.

  Het deskundigenpanel constateert dat er onderscheid gemaakt moet worden tussen een scenario van zelftesten waarbij iemand bij zichzelf een test afneemt en afleest, al dan niet met verbale begeleiding van een vrijwilliger, en een scenario waarbij er sprake is van testafname onder medische supervisie of door een professionele uitvoerder. In tegenstelling tot dit laatste scenario is bij het zelf testen en aflezen in het eerste scenario geen sprake van zorg. De Wkkgz, de Wgbo, de Wet BIG en de Wet publieke gezondheid (Wpg) zijn dan niet onverkort van toepassing.

  Mede op basis van een juridische analyse concludeert het deskundigenpanel dat er voldoende mogelijkheden zijn om het preventief zelftesten zo in te richten dat de in de pilots ervaren problemen opgelost worden en er een werkbaar en schaalbaar model ontstaat voor (begeleid) zelftesten in het onderwijs en het bedrijfsleven.

  Het rapport is hierover te downloaden.

  AVS Helpdesk

  Neem contact op met de AVS Helpdesk
  Vermeld altijd je lidmaatschapsnummer als je contact opneemt met de Helpdesk.

  Leden van de AVS kunnen de Helpdesk bellen met uiteenlopende vragen over vakgerelateerde zaken.

  helpdesk@avs.nl | Bel: 030-2361010

  Links

 • Wat is er bekend over het Nationaal Onderwijs Programma
  Coronamaatregelen

  Op 23 maart 2021 heeft de minister van Onderwijs via zijn brief bekend gemaakt hoe de uitvoering van het Nationaal Onderwijs Programma er uit gaan zien.
  Bij deze brief is ook een tijdlijn meegezonden.

  Verder vindt via de link rijksoverheid.nl/nationaalprogrammaonderwijs de actualisatie plaats van het proces.

  De brief en de tijdlijn zijn hieronder te downloaden.

  AVS Helpdesk

  Neem contact op met de AVS Helpdesk
  Vermeld altijd je lidmaatschapsnummer als je contact opneemt met de Helpdesk.

  Leden van de AVS kunnen de Helpdesk bellen met uiteenlopende vragen over vakgerelateerde zaken.

  helpdesk@avs.nl | Bel: 030-2361010

  Links

 • Hoe weet de school dat een kind besmet is?
  Coronamaatregelen

  – De GGD heeft de taak om het bron- en contactonderzoek uit te voeren en informeert op basis daarvan de contacten rondom de besmette persoon.

  – Ouders zijn niet juridisch verplicht om een besmetting aan school te melden, dit valt binnen de privacyregels. Het kan dus voorkomen dat een school niet weet of een kind besmet is, of dat de school weet dat er een besmetting was, maar niet de specifieke leerling die positief getest is.

  – Het is erg belangrijk dat iedereen meewerkt aan het bron- en contactonderzoek van de GGD om de verspreiding van het virus zoveel als mogelijk te beperken.

  AVS Helpdesk

  Neem contact op met de AVS Helpdesk
  Vermeld altijd je lidmaatschapsnummer als je contact opneemt met de Helpdesk.

  Leden van de AVS kunnen de Helpdesk bellen met uiteenlopende vragen over vakgerelateerde zaken.

  helpdesk@avs.nl | Bel: 030-2361010
 • Wat als een ouder niet wil dat het kind getest wordt?
  Coronamaatregelen

  Testen gebeurt op vrijwillige basis. Dan wordt er dus geen test afgenomen. De consequentie hiervan kan wel zijn dat het kind dan langer in quarantaine moet zijn.

  AVS Helpdesk

  Neem contact op met de AVS Helpdesk
  Vermeld altijd je lidmaatschapsnummer als je contact opneemt met de Helpdesk.

  Leden van de AVS kunnen de Helpdesk bellen met uiteenlopende vragen over vakgerelateerde zaken.

  helpdesk@avs.nl | Bel: 030-2361010
 • Worden kinderen op school getest?
  Coronamaatregelen

  Nee, kinderen worden niet op school getest. Het testen is altijd op vrijwillige basis en de GGD moet hiervoor toestemming hebben van de ouders.

  AVS Helpdesk

  Neem contact op met de AVS Helpdesk
  Vermeld altijd je lidmaatschapsnummer als je contact opneemt met de Helpdesk.

  Leden van de AVS kunnen de Helpdesk bellen met uiteenlopende vragen over vakgerelateerde zaken.

  helpdesk@avs.nl | Bel: 030-2361010
 • Hoe gaat de invoering van sneltesten eruit zien in het primair onderwijs?
  Coronamaatregelen

  – Onderwijspersoneel en medewerkers van de kinderopvang met klachten of dat als contact naar voren komt uit bron- en contactonderzoek hebben voorrang bij het testen. Zij kunnen gebruik maken van de ‘fast lanes’, de GGD-teststraten met prioriteit.

  – Daarnaast gaan we voor onderwijspersoneel aanvullend starten met pilots rondom sneltesten.

  – Deelname aan (snel)testen is altijd vrijwillig.

  – In de pilots komen sneltesten beschikbaar voor al het personeel, behalve wanneer zij als ‘nauw contact’ uit het bron- en contactonderzoek komt. In dat geval moet personeel naar de GGD-teststraat.

  – In de eerste week van maart wordt gestart op de eerste locaties. Indien de opbrengsten uitwijzen dat uitbreiding van de pilots gewenst is, wordt uitgebreid. Een landelijk aanbod volgt dan hopelijk binnen drie maanden.

  AVS Helpdesk

  Neem contact op met de AVS Helpdesk
  Vermeld altijd je lidmaatschapsnummer als je contact opneemt met de Helpdesk.

  Leden van de AVS kunnen de Helpdesk bellen met uiteenlopende vragen over vakgerelateerde zaken.

  helpdesk@avs.nl | Bel: 030-2361010
 • Waarom komen kinderen vooralsnog niet in aanmerking voor sneltesten?
  Coronamaatregelen

  Het sneltesten van kinderen onder de 12 jaar wordt nu niet wenselijk geacht. Kinderen zijn minder besmettelijk en het transmissie risico van kind op volwassene is relatief beperkt, hiernaast zijn andere maatregelen genomen, zoals het aangescherpte beleid voor neusverkoudheid onder kinderen (de ‘snottebellenrichtlijn’).

  AVS Helpdesk

  Neem contact op met de AVS Helpdesk
  Vermeld altijd je lidmaatschapsnummer als je contact opneemt met de Helpdesk.

  Leden van de AVS kunnen de Helpdesk bellen met uiteenlopende vragen over vakgerelateerde zaken.

  helpdesk@avs.nl | Bel: 030-2361010
 • Waar kan ik de meest recente coronaprotocollen vinden?

  De meest recente corona protocollen vind je hier

  De meest recente coronaprotocollen

  Overige documenten

 • Als er een groep leerlingen naar huis wordt gestuurd, krijgt die groep dan thuisonderwijs?
  Coronamaatregelen

  Als een school tijdelijk voor een gehele groep geen fysiek onderwijs kan organiseren, wordt scholen gevraagd om zo mogelijk continuïteit te bieden, bijvoorbeeld door voor deze groep(en) over te schakelen op afstandsonderwijs.

  AVS Helpdesk

  Neem contact op met de AVS Helpdesk
  Vermeld altijd je lidmaatschapsnummer als je contact opneemt met de Helpdesk.

  Leden van de AVS kunnen de Helpdesk bellen met uiteenlopende vragen over vakgerelateerde zaken.

  helpdesk@avs.nl | Bel: 030-2361010
 • Hebben leerlingen in quarantaine recht op les?
  Coronamaatregelen

  Als enkele leerlingen tijdelijk in quarantaine zitten, wordt scholen gevraagd om zo mogelijk continuïteit te bieden. Er geldt dan geen ‘recht op les’, op dezelfde manier als wanneer kinderen thuisblijven als ze kortdurend ziek zijn. De school is niet verplicht hybride onderwijs aan te bieden, maar geeft leerlingen bijvoorbeeld wel huiswerk mee of vraagt ze op afstand mee te doen, terwijl er op school aan andere leerlingen fysiek onderwijs wordt gegeven.

  AVS Helpdesk

  Neem contact op met de AVS Helpdesk
  Vermeld altijd je lidmaatschapsnummer als je contact opneemt met de Helpdesk.

  Leden van de AVS kunnen de Helpdesk bellen met uiteenlopende vragen over vakgerelateerde zaken.

  helpdesk@avs.nl | Bel: 030-2361010
 • Wat gebeurt er met noodopvang als scholen/klassen in quarantaine gaan?
  Coronamaatregelen

  Wanneer een leerling in quarantaine zit, kan deze leerling niet naar de noodopvang.

  AVS Helpdesk

  Neem contact op met de AVS Helpdesk
  Vermeld altijd je lidmaatschapsnummer als je contact opneemt met de Helpdesk.

  Leden van de AVS kunnen de Helpdesk bellen met uiteenlopende vragen over vakgerelateerde zaken.

  helpdesk@avs.nl | Bel: 030-2361010
 • Moet een school het ook bij de inspectie melden als er één groep naar huis wordt gestuurd?

  Nee. Een schoolbestuur meldt alleen een volledige schoolsluiting bij de inspectie via het Internet School Dossier (ISD).

  AVS Helpdesk

  Neem contact op met de AVS Helpdesk
  Vermeld altijd je lidmaatschapsnummer als je contact opneemt met de Helpdesk.

  Leden van de AVS kunnen de Helpdesk bellen met uiteenlopende vragen over vakgerelateerde zaken.

  helpdesk@avs.nl | Bel: 030-2361010
 • Hoe lang duurt de quarantaine?
  Coronamaatregelen

  Quarantaine duurt 10 dagen. In die tijd kan een leerling niet naar school. Op of na dag 5 kunnen leerlingen en leraren zich laten testen. Bij een negatieve test kan de leerling/leraar weer naar school komen.

  AVS Helpdesk

  Neem contact op met de AVS Helpdesk
  Vermeld altijd je lidmaatschapsnummer als je contact opneemt met de Helpdesk.

  Leden van de AVS kunnen de Helpdesk bellen met uiteenlopende vragen over vakgerelateerde zaken.

  helpdesk@avs.nl | Bel: 030-2361010
 • Mag een school bijhouden welke leerlingen in quarantaine zitten, en hoe lang?

  Nee, tenzij leerling en ouders hier expliciete toestemming voor geven

  AVS Helpdesk

  Neem contact op met de AVS Helpdesk
  Vermeld altijd je lidmaatschapsnummer als je contact opneemt met de Helpdesk.

  Leden van de AVS kunnen de Helpdesk bellen met uiteenlopende vragen over vakgerelateerde zaken.

  helpdesk@avs.nl | Bel: 030-2361010
 • Mag een school om een bewijs van een negatieve coronatest vragen?

  Nee, dit mag niet.

  AVS Helpdesk

  Neem contact op met de AVS Helpdesk
  Vermeld altijd je lidmaatschapsnummer als je contact opneemt met de Helpdesk.

  Leden van de AVS kunnen de Helpdesk bellen met uiteenlopende vragen over vakgerelateerde zaken.

  helpdesk@avs.nl | Bel: 030-2361010
 • Kan een kind dat vanuit BCO een quarantaineverplichting heeft door de school worden geweigerd als de ouders hem of haar alsnog naar school brengen?
  Coronamaatregelen

  Ja, dit mag de school weigeren met een beroep op de zorgplicht voor een veilig schoolklimaat. Dit is ook het geval als een kind bijvoorbeeld waterpokken heeft. Maak goede afspraken met de medezeggenschap om verrassingen en mogelijke vervelende situaties te voorkomen.

  AVS Helpdesk

  Neem contact op met de AVS Helpdesk
  Vermeld altijd je lidmaatschapsnummer als je contact opneemt met de Helpdesk.

  Leden van de AVS kunnen de Helpdesk bellen met uiteenlopende vragen over vakgerelateerde zaken.

  helpdesk@avs.nl | Bel: 030-2361010
 • Wat is er geregeld voor ouders die plotseling hun kinderen moeten ophalen en weer thuis moeten opvangen vanwege corona in de klas/op school?

  Dat is heel vervelend, maar het kan inderdaad gebeuren. Net als tijdens de volledige lockdown roepen we werkgevers op om begrip te tonen voor medewerkers die hun kinderen van school moeten halen, omdat de klas/groep in quarantaine gaat.

  AVS Helpdesk

  Neem contact op met de AVS Helpdesk
  Vermeld altijd je lidmaatschapsnummer als je contact opneemt met de Helpdesk.

  Leden van de AVS kunnen de Helpdesk bellen met uiteenlopende vragen over vakgerelateerde zaken.

  helpdesk@avs.nl | Bel: 030-2361010
 • Mag een school een ingeschreven leerling, die binnenkort 4 jaar wordt, weigeren en/of pas later laten instromen vanwege de coronamaatregelen?

  Nee, dit mag niet. Een leerling die is ingeschreven bij een school en de vierjarige leeftijd bereikt, moet de gelegenheid krijgen om te wennen en is vervolgens welkom op de school vanaf het moment dat hij/zij vier jaar wordt. Het is in eerste instantie de verantwoordelijkheid van scholen en schoolbesturen om het onderwijs zo goed mogelijk te organiseren en ervoor te zorgen dat elk kind onderwijs kan blijven volgen. Wanneer vierjarigen pas later op school mogen beginnen, kunnen ouders hierdoor in de problemen komen met bijvoorbeeld kinderopvang. Wanneer ouders zich hierover zorgen maken of andere problemen rondom de coronamaatregelen ervaren, dan kunnen zij terecht bij de directie of het bestuur van de school.

  AVS Helpdesk

  Neem contact op met de AVS Helpdesk
  Vermeld altijd je lidmaatschapsnummer als je contact opneemt met de Helpdesk.

  Leden van de AVS kunnen de Helpdesk bellen met uiteenlopende vragen over vakgerelateerde zaken.

  helpdesk@avs.nl | Bel: 030-2361010
 • Hoe moeten scholen omgaan met gymles (bewegingsonderwijs)?
  Coronamaatregelen

  Bij de gymles gelden dezelfde regels als in de klas. Als een school de klas heeft ingedeeld in kleinere groepen (cohortering), worden die ook aangehouden bij de gymles.

  Buiten is minder kans op besmetting, dat geldt voor buiten spelen, maar ook voor buiten sporten en gymmen. Hierom hoeft bij bewegingsonderwijs dat buiten plaatsvindt eventuele cohortering niet te worden aangehouden. De (overdekte) zwembaden blijven dicht, ook voor ‘natte gymlessen’. Nadere informatie over bewegingsonderwijs kan worden gevonden in het protocol bewegingsonderwijs voor basisonderwijs en speciaal onderwijs van de KVLO. Let op: voor po en vo gelden deels andere regels.

  AVS Helpdesk

  Neem contact op met de AVS Helpdesk
  Vermeld altijd je lidmaatschapsnummer als je contact opneemt met de Helpdesk.

  Leden van de AVS kunnen de Helpdesk bellen met uiteenlopende vragen over vakgerelateerde zaken.

  helpdesk@avs.nl | Bel: 030-2361010
 • Waar moeten scholen rekening mee houden bij de inzet van vakleerkrachten?
  Coronamaatregelen

  Het uitgangspunt is hier dat de contacten tussen leraren en leerlingen, net als leerlingen onderling, liefst zoveel mogelijk beperkt worden. In lijn met vaste groepsindelingen is het wenselijk dat elke groep zoveel mogelijk een vaste leerkracht heeft. Scholen dienen deze uitgangspunten ook zoveel mogelijk te hanteren voor de inzet van vakleerkrachten en de wisseling van groepen (en soms tussen scholen) te beperken. Dat kan moeilijk zijn wanneer een school met vakleerkrachten werkt. Wanneer dit niet mogelijk is, kan overwogen worden om de leraar die verschillende groepen lesgeeft zoveel als mogelijk 1,5 meter afstand van de leerlingen te laten houden en eventueel een mondneusmasker of face-shield te laten gebruiken. Zorg dat alle leraren dagelijks een gezondheidscheck doen.

  AVS Helpdesk

  Neem contact op met de AVS Helpdesk
  Vermeld altijd je lidmaatschapsnummer als je contact opneemt met de Helpdesk.

  Leden van de AVS kunnen de Helpdesk bellen met uiteenlopende vragen over vakgerelateerde zaken.

  helpdesk@avs.nl | Bel: 030-2361010
 • Waar moeten scholen rekening mee houden bij de inzet van invalleerkrachten?
  Coronamaatregelen

  Uitgangspunt is dat de contacten tussen leraren en leerlingen, net als leerlingen onderling, liefst zoveel mogelijk beperkt worden. In lijn met vaste groepsindelingen is het wenselijk dat elke groep zoveel mogelijk een vaste leerkracht heeft. Scholen dienen deze uitgangspunten ook zoveel mogelijk te hanteren voor de inzet van invalleerkrachten en waar mogelijk de wisseling van school en groep beperkt te houden. Houd hier met de invalleerkrachten goed zicht op, zorg dat goed geregistreerd wordt in welke scholen en klassen een invaller aan de slag is geweest. Kijk in het bijzonder naar mogelijkheden om invallers te verbinden aan één school, of door dit langere periodes (een paar weken) te doen. Mocht dit niet mogelijk zijn, overweeg dan aanvullende maatregelen, zoals anderhalve meter afstand van de leraar tot de leerlingen en/of het gebruik van een mondneusmasker of face shield. De dagelijkse gezondheidscheck geldt ook voor invalleerkrachten.

  AVS Helpdesk

  Neem contact op met de AVS Helpdesk
  Vermeld altijd je lidmaatschapsnummer als je contact opneemt met de Helpdesk.

  Leden van de AVS kunnen de Helpdesk bellen met uiteenlopende vragen over vakgerelateerde zaken.

  helpdesk@avs.nl | Bel: 030-2361010
 • Hoe zit het met privacy bij bron- en contactonderzoek?
  Coronamaatregelen
  • De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en de vertaling hiervan in de Nederlandse wet bepaalt dat zorgvuldig moet worden omgegaan met de registratie en verwerking van (bijzondere) persoonsgegevens, en dat dit alleen mag als er een goede grond voor is. Het wordt aanbevolen om de functionaris gegevensbescherming (FG) goed te betrekken.
  • Het ministerie van OCW stelt dat een school bepaalde informatie mag geven over personen om de GGD te ondersteunen bij het bron- en contactonderzoek, zoals roosters, groepsvorming en presentie, met een beroep op een ‘gerechtvaardigd belang’, maar gegevensverstrekking moet wel noodzakelijk en proportioneel zijn. De Autoriteit Persoonsgegevens is om nader advies gevraagd over deze kwestie.
  • Het is raadzaam om als school contact te leggen met ouders en de medezeggenschap om hen te informeren over het proces van het bron- en contactonderzoek, zodat ze weten wat ze kunnen verwachten. Desgewenst komen modelpassages beschikbaar voor een brief of mailing naar ouders. Mocht een ouder het niet eens zijn dat bepaalde informatie wordt verstrekt, dan kunnen ze dit melden bij de school (opt-out). – Registratie en delen van besmettingen of quarantaine door een school is niet toegestaan, tenzij hier expliciete toestemming voor is gegeven door de ouders/verzorgers en/of de leerling zelf. Dit zijn medische persoonsgegevens, hiervoor gelden (nog) striktere voorwaarden.

  AVS Helpdesk

  Neem contact op met de AVS Helpdesk
  Vermeld altijd je lidmaatschapsnummer als je contact opneemt met de Helpdesk.

  Leden van de AVS kunnen de Helpdesk bellen met uiteenlopende vragen over vakgerelateerde zaken.

  helpdesk@avs.nl | Bel: 030-2361010
 • Kunnen schoolkampen en schoolreizen doorgaan?
  Coronamaatregelen

  Nee, dit wordt sterk afgeraden. Recent zijn de basisscholen weer open gegaan, maar vanwege de nog hoge aantallen besmettingen zijn aanvullende maatregelen genomen om contacten en het verspreidingsrisico te beperken. Het uitgangspunt hierbij is dat er op school alleen onderwijs plaatsvindt en andere activiteiten, waarbij niet noodzakelijke contacten kunnen ontstaan, zoveel mogelijk worden beperkt. In dit kader is niet verstandig schoolkampen en schoolreizen doorgang te laten vinden. Mochten de omstandigheden de komende periode verbeteren dan kan hierover opnieuw een afweging worden gemaakt.

  AVS Helpdesk

  Neem contact op met de AVS Helpdesk
  Vermeld altijd je lidmaatschapsnummer als je contact opneemt met de Helpdesk.

  Leden van de AVS kunnen de Helpdesk bellen met uiteenlopende vragen over vakgerelateerde zaken.

  helpdesk@avs.nl | Bel: 030-2361010
 • Hoe zit het met de schoolvakanties in relatie tot het coronavirus?

  De schoolsluiting en de schoolvakanties lopen ook dit schooljaar
  mogelijk door elkaar heen. Hierdoor vinden in de praktijk discussies
  plaats met ouders en/of teamleden over het wel of niet doorgaan
  van de schoolvakanties. Ook kunnen in het vakantierooster van
  2020/2021 lesvrije dagen voor de leerlingen zijn opgenomen. Welke
  regels gelden hierbij?

  Op grond van het werkverdelingsplan worden vóór de zomervakantie
  met ieder personeelslid afspraken gemaakt over zijn inzet
  gedurende het schooljaar. Hierin zijn ook de schoolvakanties
  vastgelegd. Alleen via op overeenstemming gericht overleg kan
  hiervan afgeweken worden. Medewerkers zijn dus niet verplicht
  om op andere tijdstippen te komen werken. Uitgangspunt is dat de
  geplande schoolvakanties intact blijven.


  Bij het vaststellen van het vakantierooster heeft de (gemeenschappelijke)
  medezeggenschapsraad adviesrecht. Als er een voornemen
  bestaan om te gaan schuiven, dan zal dat eerst voor advies weer
  moeten worden voorgelegd aan de (G)MR.

 • Kunnen de scholen ook later open dan 8 februari?
  Heropening scholen 8 februari

  Nee. Scholen geven met ingang van maandag 8 februari weer fysiek onderwijs op school, waarbij zij uiteraard niet aan het onmogelijke zijn gehouden.

 • Zijn er uitzonderingen waardoor een school niet open gaat?
  Heropening scholen 8 februari

  De school is open, tenzij…

  • Het advies van de GGD over besmettingen op school en beperking van het verspreidingsrisico hier aanleiding toe geeft,

   of
  • De school organisatorisch geen andere mogelijkheid heeft dan te sluiten, omdat teveel personeelsleden ziek zijn of in quarantaine moeten, en geen vervanging beschikbaar is.

  Als cohortering organisatorisch niet mogelijk is, is dit geen reden om de school te sluiten.

 • Als een school toch dicht moet, wordt er dan op een andere manier onderwijs gegeven?
  Heropening scholen 8 februari

  Wanneer onderwijs niet fysiek mogelijk is, schakelen scholen over naar onderwijs op afstand. Een school meldt een tijdelijke schoolsluiting bij de Onderwijsinspectie via het meldpunt.

 • Mag er tot de tijd dat er afstemming is geweest met ouders, medezeggenschap en kinderopvang ook afstandsonderwijs gegeven blijven worden?
  Heropening scholen 8 februari

  Nee. Vanaf maandag 8 februari wordt er weer fysiek onderwijs gegeven op school.

  Scholen dienen te zorgen voor afstemming met ouders, medezeggenschap en met kinderopvangorganisaties voor noodopvang na schooltijd door de BSO.

 • Mogen scholen ook alleen halve dagen open of hele dagen, halve groepen?
  Heropening scholen 8 februari

  Nee. Met ingang van 8 februari gaan alle leerlingen weer zo veel mogelijk volgens op reguliere schooltijden naar school. Hierop kunnen kleine uitzonderingen gelden als het gaat om gespreide begin- en eindtijden en het aanpassen van het rooster voor gymles om contact tussen groepen leerlingen te beperken.