Coronamaatregelen

Schoolleiders wilden heel graag duidelijkheid over richtlijnen van het RIVM.

Nieuws

Al het nieuws over coronamaatregelen

Veelgestelde vragen

 • Welke regels gelden er bij het testen van leerlingen tot en met 12 jaar?

  Aanpassing van het testbeleid voor kinderen t/m 12 jaar

  • Het testbeleid voor kinderen t/m 12 jaar wordt in beperkte mate aangepast: kinderen t/m 12 jaar laten zich testen bij klachten passend bij COVID-19. Neusverkouden kinderen t/m 12 jaar mogen naar de noodopvang, zie verder de 4e bullet. 
  • Kinderen die getest worden, blijven thuis totdat de uitslag bekend is.
  • Testen van kinderen t/m 12 jaar blijft dringend geadviseerd als:
   • de klachten niet (alleen) bestaan uit verkoudheidsklachten (bijv. als er ook sprake is van hoesten, koorts en/of benauwdheid), of anderszins ernstig ziek is,
   • er een indicatie is in het kader van een bron- en contactonderzoek,
   • het kind deel uitmaakt van een uitbraakonderzoek.
  • Kinderen t/m 12 jaar met alleen verkoudheidsklachten mogen naar de noodopvang (en straks weer naar school), maar moeten thuisblijven bij verergering van deze klachten met hoesten, koorts en/of benauwdheid of als zij getest gaan worden en/of in afwachting van het testresultaat.
  • Het RIVM heeft het gewijzigde testbeleid toegevoegd aan de Handreiking bij neusverkouden kinderen.
 • Wat is het advies met betrekking tot mondkapjes?

  Met ingang van 1 december 2020 wordt het gebruik van mondneusmaskers binnen het schoolgebouw in het voortgezet (speciaal) onderwijs verplicht.

 • Wat verandert er voor het voorgezet (speciaal) onderwijs voor mondkapjes na het in werking treden van de COVID-19 wet?

  Op dit moment geldt voor situaties buiten de klas in het schoolgebouw het dringende advies om een mondkapje te dragen. Na inwerkingtreding van de COVID19-wet wordt dit omgezet in een verplichting. Dit geeft scholen, ouders en leerlingen helderheid dat er geen discussie mogelijk is over de plicht tot het dragen van een mondkapje in deze situaties.

 • Wat moet het voortgezet (speciaal) onderwijs regelen voor de mondkapjesplicht bij ingang van de COVID-19 wet?

  De school heeft een zorgplicht om voorzieningen te treffen dat aanwezigen in de school zich aan de Coronaregels kunnen houden.

 • Welke regels gelden er als een leerling in het voortgezet (speciaal) onderwijs geen mondkapje draagt?

  – Indien een leerling niet aanwezig is op school, ongeacht of dit te maken heeft met het niet willen dragen van een mondneusmasker, gelden de regels zoals deze ook in de normale situatie gelden:

  – De school zal eerst het gesprek aangaan met de leerling over het verzuim. Dit kan leiden tot een verzuimmelding.
  – De school is in ieder geval verplicht om vanaf 16 uur in vier weken een melding van ongeoorloofd verzuim te doen via het verzuimregister bij de leerplichtambtenaar.
  – De leerplichtambtenaar werkt dan volgens de Methodische Aanpak Schoolverzuim en zal een onderzoek instellen.
  – In dit geval ligt de keuze om niet op school te komen bij de leerling.

  – Als een leerling wel op school verschijnt, maar wil geen mondkapje dragen (en dan niet vanwege medische redenen), dan is het op dat moment aan de school om eerst te bepalen wat er gaat gebeuren.
  – De school stelt zelf maatregelen op en gaat zelf over de sancties. Hierbij zorgt de school voor instemming met de (G)MR bij wijziging van het gezondheid- en veiligheidsbeleid.
  – De school kan ervoor kiezen om de volgende stappen te volgen:

  – In overleg te treden met leerling en ouder
  – Een waarschuwing te geven aan de leerling
  – De leerling te schorsen
  – Indien de leerling na schorsing, alsnog weigert tot het dragen van een mondkapje, volgt er een gesprek met de leerplichtambtenaar
  – De casus wordt overgedragen naar de leerplichtambtenaar

 • Waar kan ik de meest recente coronaprotocollen vinden?

  De meest recente corona protocollen vind je hier

  De meest recente coronaprotocollen

 • Waar kan ik de gezondheidscheck voor het onderwijs vinden?

  De gezondheidscheck is te vinden op
  https://www.rivm.nl/sites/default/files/2020-08/Gezondheidscheck.pdf

 • Welke rol heeft de MR bij besluiten over onderwijs in de school?

  In crisissituaties vraag je van alle betrokken veel.  De (G)MR houdt zich aan de bepalingen, die gesteld worden in de Wet medezeggenschap op scholen (WMS). De WMS is niet aangepast aan de coronamaatregelen, maar je mag wel enige flexibiliteit aan de leden van de (G)MR vragen. Als de (G)MR dit niet wil dan is het helaas zo.

  Welke rol heeft de (G)MR in tijden van crisis? Het medezeggenschapswerk ligt zeker niet stil. Het is juist verstandig om de (G)MR te blijven betrekken bij besluiten. Zo bundel je de krachten en kom je tot de beste oplossingen die op draagvlak kunnen rekenen. Dat is van belang, zeker als het lastige besluiten betreft.

  Bij een crisis van deze omvang is het van belang samen zo veel mogelijk op te trekken. Het komt aan op infomeren en communiceren. Maar overheidsmaatregelen vereisen soms zodanige spoed dat het niet altijd haalbaar is om eerst met de (P)(G)MR overleg te plegen. Maatregelen vanuit RIVM en/of regering genieten te allen tijde voorrang. Achteraf over maatregelen en gevolgen voor beleid informeren is dan de taak van de overlegpartner. Stel je als overlegpartner* de vraag: is dit een noodmaatregel of is dit beleid?

  Het is duidelijke dat de snel veranderende omstandigheden in de bestrijding van het virus soms snelle besluitvorming noodzakelijk maakt. Het is van belang om de medezeggenschapsraad goed mee te nemen opdat zij het besluitvormingsproces kritisch kunnen volgen. Als overlegpartner kun je denken aan de volgende zaken:

  – Bespreek soepel om te gaan met termijnen. Bewaak daarbij de balans tussen snelheid en zorgvuldigheid. Spreek af hoe de (G)MR bij de besluitvorming betrokken wordt. Betrek (de voorzitter van) de (G)MR zoveel mogelijk bij de interne discussies die worden gevoerd en bij beslissingen die genomen worden.

  In de WMS staan verschillende artikelen waarop de (G)MR zich kan beroepen:
  Het belangrijkste artikel is artikel 10.1.e,een instemmingsrecht van de hele (G)MR op de regelingen op het gebied van veiligheid, gezondheid en welzijn. Ook artikel 11.1.f, een adviesrecht voor de hele MR over de organisatie van de school, speelt hier een rol.

  Bij het vormgeven van het thuisonderwijs komt het beleid rondom de voorzieningen
  voor leerlingen in beeld. In het primair onderwijs is dat een instemmingsbevoegdheid van de oudergeleding (artikel 13.1.d).

  Ook kan om organisatorische redenen afwijkingen van het vastgestelde vakantierooster nodig zijn. Het is een adviesbevoegdheid van de (G)MR (artikel 11 l, regeling van de vakantie).

 • Wat is het Servicedocument funderend onderwijs?

  Het Servicedocument funderend onderwijs geeft antwoord op vragen rondom de huidige situatie van het coronavirus, gebaseerd op de bestaande wet- en regelgeving, inclusief de coronamaatregelen vanuit het kabinet en de RIVM-richtlijnen.

  Het ministerie van OCW bundelt de laatste stand van zaken van de landelijke maatregelen voor het funderend onderwijs in dit servicedocument. Het is nadrukkelijk geen vervanging maar een aanvulling op de diverse protocollen en richtlijnen. In het servicedocument wordt dan ook waar nodig naar diverse protocollen verwezen.

  Bekijk het nieuwste servicedocument

  Download

 • Waarom is er een meldpunt schoolsluiting?

  Het ministerie van OCW en het onderwijsveld hebben afgesproken om tijdelijke schoolsluiting in het primair, voortgezet en (voortgezet) speciaal onderwijs vanwege het coronavirus landelijk te registreren. Hiervoor is per 15 oktober een meldpunt ingericht binnen het Internet Schooldossier op de website van de Inspectie van het Onderwijs. Het registreren kost hooguit een paar minuten tijd. De informatie is erg belangrijk om zicht te houden op de continuïteit van onderwijs en waar nodig bij te sturen.

  Schoolbesturen geven een melding wanneer een hele school of vestiging tijdelijk sluit. Ook schoolbesturen waarvan er sinds de start van het schooljaar 2020/2021 scholen of vestigingen gesloten zijn (geweest) vanwege het coronavirus, worden opgeroepen dit alsnog in het Internet Schooldossier te melden.

  Waarom is dit meldpunt van belang?

  Ook in deze tijd van corona blijft het onverminderd van belang dat kinderen op school onderwijs krijgen. Scholen werken er hard aan om goed onderwijs te blijven bieden. Er kunnen echter situaties ontstaan waarin het tijdelijk niet meer mogelijk is om de school open te houden en fysiek onderwijs te geven. Het meldpunt is bedoeld om te registeren welke scholen tijdelijk sluiten als gevolg van het coronavirus. De registratie is belangrijk om samen zicht te houden op de continuïteit van het onderwijs. Na de melding neemt de inspectie (waar nodig) contact op met het bestuur of de school om de tijdelijke oplossingen voor de continuïteit van het onderwijs en vooruitzichten te bespreken.

  In het kort wordt het volgende van schoolbesturen gevraagd:

  1. Meld als een school of vestiging vanwege corona tijdelijk moet sluiten (peildatum vanaf start schooljaar 2020/2021);
  2. Geef daarbij aan welke maatregelen zijn/worden genomen om het onderwijs te continueren;
  3. Meld actief als de school of vestiging weer opengaat.

  Peilingsonderzoek

  Naast het meldpunt wordt er aanvullend peilingsonderzoek gedaan naar de gevolgen van het coronavirus voor het onderwijs. Dit onderzoek vindt maandelijks plaats en wordt uitgevraagd onder de scholen. Met de informatie uit het meldpunt en peilingsonderzoek wordt een maandelijkse rapportage opgesteld die openbaar beschikbaar komt. De rapportage geeft een beeld op regionaal niveau en is niet terug te leiden tot individuele scholen of vestigingen. De rapportages geven informatie om, waar nodig, beleid te maken, bijvoorbeeld om leerachterstanden te voorkomen.

  Zie ook: Doe mee met maandelijks onderzoek naar effecten coronavirus (PO en VO)

  Meer informatie

  Voor informatie over onderwijs op afstand kunnen schoolbesturen terecht op de website www.lesopafstand.nl en voor vragen bij het bijbehorende loket. Voor vragen over de website Internet Schooldossier of het meldingsformulier kunnen schoolbesturen contact opnemen met de Inspectie van het Onderwijs.

  Links

 • Is er een handreiking over besmetting met COVID-19 beschikbaar?

  Er is een handreiking “Wat te doen als bij een leerling of collega op school een besmetting met COVID-19 is vastgesteld?” in de vorm van een infographic beschikbaar.

  In de infographic staat welke stappen ondernomen moeten worden als een leerling of een collega op school met COVID-19 besmet is geraakt.

  Wat te doen als bij een leerling of collega op school een besmetting met COVID-19 is vastgesteld?

 • Vanaf wanneer kunnen leraren getest worden op besmetting?

  Vanaf 21 september 2020 kan onderwijspersoneel in het primair en voorgezet onderwijs – na toestemming van de schoolleider – toegang krijgen tot de voorrangsprocedure voor het testen op Covid-19 bij de GGD. De voorrangsprocedure is uitsluitend bedoeld voor het zo veel mogelijk voorkomen van uitval van onderwijstijd, zodat de continuïteit van het primair proces niet in gevaar komt. De schoolleider bepaalt wie er voor de voorrangsprocedure in aanmerking komt.

  Het is de taak van de schoolleider om een integere afweging maken. Als de voorrangsprocedure vol loopt met niet-spoedeisende testen, kan de snelle doorlooptijd niet meer gerealiseerd worden. De voorrangsprocedure is alleen geoorloofd als de continuïteit van het primair proces in gevaar is. Dat wil zeggen dat er sprake van niet op te vangen lesuitval en/of dat een klas naar huis moet worden gestuurd.

  De voorrangsprocedure werkt als volgt:

  • De medewerker meldt zich bij de schoolleider als zij/hij corona-gerelateerde klachten heeft;
  • De schoolleider kijkt of zij/hij in aanmerking komt voor de voorrangsprocedure, hiertoe komt een afwegingskader beschikbaar.

  Afspraken met de GGD kunnen voor deze procedure alleen via een speciaal telefoonnummer gemaakt worden. Dit telefoonnummer is bij de schoolleider bekend.

 • Hoe moet er omgegaan worden met kinderen die vier jaar worden en nieuw op school komen of nog moeten “wennen”?

  Leerlingen van 4 jaar zijn nog niet leerplichtig, maar hebben wel recht op onderwijs. Als een ouder twijfelt over een soepele start in deze omstandigheid, dan kan de ouder ervoor kiezen om de schoolstart uit te stellen. Dat kan in sommige situaties (voor sommige leerlingen) wenselijk zijn, maar dat hoeft niet. Overleg met de betreffende leerkracht kan deze zorg wellicht wegnemen.

 • Mogen scholen vierjarigen weigeren om naar de basisschool te komen “omdat ze niet leerplichtig zijn”?

  Leerlingen van 4 jaar zijn nog niet leerplichtig, maar hebben wel recht op onderwijs. De leerplicht begint bij 5 jaar. Scholen mogen leerlingen niet weigeren, omdat ze nog niet leerplichtig zijn.

 • Mogen we als school een leerling weigeren als deze leerling in een risicogebied (code rood of oranje) op vakantie is geweest?

  Het advies is de richtlijnen op te volgen en uit te dragen naar de ouders. Leerlingen die ouder zijn dan 12 jaar worden dringend geadviseerd in thuisquarantaine te gaan voor 10 dagen. Op basis van haar zorgplicht voor de veiligheid op school mag een school personen boven de 12 jaar wegsturen die dit advies niet in acht nemen.

 • Hoe ga je om met leerlingen die zijn teruggekeerd uit een land of gebied met code oranje of rood?

  Wie terugkomt uit een oranje of rood land wordt dringend geadviseerd 10 dagen in quarantaine te gaan. De quarantaine geldt ook voor kinderen van boven de 12 jaar. Omdat kinderen van 4 tot en met 12 jaar nauwelijks een rol spelen bij besmetting met het coronavirus, geldt voor hen de uitzondering dat zij wel naar school mogen en aan sportactiviteiten mogen deelnemen. Als ouders van kinderen boven de 12 jaar naar oranje of rode landen op vakantie gaan, is het hun eigen verantwoordelijkheid om 10 dagen voor het begin van de school terug te zijn.

  Op basis van haar zorgplicht voor de veiligheid op school mag een school personen wegsturen die het thuisquarantaine-advies niet in acht nemen.

  De school hoeft geen verzuimmelding te doen voor leerlingen die, vanwege het dringende thuisquarantaine advies, direct na de zomervakantie niet naar school kunnen. Het belang van de volksgezondheid is hierbij doorslaggevend. De school hoeft ook geen verzuimmelding te doen voor kinderen die (met of zonder hun ouders) naar een land reizen waarbij bij thuiskomst dringend geadviseerd wordt in quarantaine te gaan. Scholen worden opgeroepen om zoveel als mogelijk met ouders en kinderen te overleggen over de mogelijkheden om kinderen in thuisquarantaine afstandsonderwijs te geven.

 • Hoe ga je ermee om als gezinnen onterecht niet in quarantaine gaan en hun kinderen naar school sturen?

  Het wordt afgeraden om op vakantie te gaan naar ‘oranje landen’, voor ‘rode landen’ geldt een negatief reisadvies. Ouders die toch terugkomen uit een oranje of rood land worden dringend geadviseerd om 10 dagen in quarantaine te blijven. Zij moeten dus thuis blijven en mogen ook niet op school of op het schoolplein komen. Voor eventueel halen en brengen van kinderen zullen ze anderen moeten vragen.

 • Hoe organiseer je de wens van het kabinet om bij quarantaine thuisonderwijs te verzorgen, terwijl er op school weer fulltime les wordt gegeven?

  Scholen worden opgeroepen om zoveel als mogelijk met ouders en leerlingen te overleggen over de mogelijkheden om kinderen in thuisquarantaine afstandsonderwijs te geven, bijvoorbeeld met behulp van leraren die ook (niet ziek) in quarantaine zitten. Hierbij geldt zo veel mogelijk een pragmatische insteek: wat niet mogelijk is, is niet mogelijk. Aangezien je voor deze groep leerlingen ook geen verzuimmelding hoeft te doen bij de leerplichtambtenaar, zal de onderwijsinspectie met deze groep leerlingen ook soepel omgaan. Het budget ‘Bestrijding achterstanden Corona’ kan hiervoor niet worden aangeboord, omdat dit buiten de subsidieregeling valt.

 • Corona protocol bij de AVS

  Het is weer mogelijk om elkaar, met inachtneming van de voorschriften van het RIVM, fysiek te ontmoeten.

 • Hoe gaan we om met corona als we weer op school zijn?

  In het werk als leerkracht kom je allerlei vragen tegen. Lukt het straks goed genoeg om de voorgeschreven afstand te bewaren? Als iemand verdrietig is, hoe bied je dan troost? Bespreek je met de klas wat ze meegemaakt hebben of juist niet? Als leerlingen vechten op het schoolplein, haal je ze dan uit elkaar?
  Het is belangrijk om als schoolteam over al deze vragen te praten en samen na te
  denken over mogelijke antwoorden. Kijk ook of collega’s uit de jeugdhulp of de ggz, die veelal met vergelijkbare dilemma’s worstelen, met jullie mee kunnen denken.

 • Wat weten we tot nu toe over het coronavirus en kinderen

  * Dat uit verschillende onderzoeken in binnen- en buitenland blijkt dat kinderen
  zelden heel ziek worden van het coronavirus en weinig bijdragen aan de verspreiding van het coronavirus.

  * Dat de opvang en de basisscholen vanaf 11 mei open gaan, omdat de experts met grote zekerheid weten dat dit geen onaanvaardbare risico’s voor kinderen, hun families en voor leerkrachten oplevert.

 • Hoe groot is het risico voor leerlingen en leraren?

  Volgens het OMT het risico voor de volksgezondheid “beheersbaar” is. Voor het onderwijspersoneel geldt dat zij vanaf deze periode wel makkelijker getest kunnen worden. Schoolleiders en leraren onderling afspraken moeten maken over de aanwezigheid, zeker bij leraren die in een risicogroep vallen.

  Als er een maand na de opening van de basisscholen geen grote uitbraken zijn geweest, dan kan het voortgezet onderwijs zich voorbereiden op het opstarten van “fysiek onderwijs”, in de klas. In deze schoolgebouwen moet wel de anderhalve meter afstand gehandhaafd worden.

 • Hoe omgaan met mogelijke leerachterstanden door de coronacrisis

  Dat verschilt per kind. Het is in zijn algemeenheid te verwachten dat kinderen minder lesstof hebben verwerkt dan wanneer zij gewoon naar school waren gegaan. Het is het normale effect van de abnormale situatie van de coronacrisis, waarmee alle kinderen te maken hebben. Dit besef kan helpen om jezelf en je kind gerust te stellen. Belangrijk is dat je samen met school kijkt hoe jullie de ontwikkeling en het welzijn van je kind kunnen blijven stimuleren en samen te kijken naar wat je kind nodig heeft om goed verder te kunnen. Uit onderzoek is bekend dat kinderen veerkrachtig zijn. De meeste kinderen pakken de draad vanzelf weer op. Het belangrijkste hiervoor is het vertrouwen en de steun van ouders en andere belangrijke volwassenen in zo’n bijzondere periode.(Bron: zie NJI Nederlands Jeugdinstituut).
  Er is de afgelopen weken keihard gewerkt om de verschillen tussen onderwijs op school en het thuisonderwijs zo klein mogelijk te houden. Ook ouders hebben zich daar heel goed voor ingezet. We hebben straks een hele generatie die een paar weken niet naar school kon, maar op afstand toch aan zijn of haar ontwikkeling heeft gewerkt. De onderwijsgevenden zullen bij terugkeer op school daar bij aansluiten en de kinderen weer verder helpen zich te ontwikkelen.

 • Brengen en halen naar school of opvang, hoe organiseer je dat?

  Ouders worden opgeroepen om hun kinderen zoveel mogelijk alleen en lopend of op de fiets naar de school of opvang te brengen.
  Maak als  school regels over waar de ouders wel en niet mogen komen: wel of niet in de school, bij de deur, op het plein. Die regels bepalen dus waar het kind wordt afzet en weer opgehaald  bij de school. Houd je goed aan die regels. De 1,5 meter tussen personeel, andere kinderen en ouders is de norm bij het halen en brengen.

 • Mag een kind naar school als er iemand in het gezin ziek is?

  Nee, als één van de gezinsleden of andere mensen met wie je een huishouden deelt ziek is, moet iedereen zoveel mogelijk binnen blijven. Onder ziek zijn verstaan we: hoesten of niezen of keelpijn of benauwdheid of koorts. De gezinsleden zonder klachten mogen alleen naar buiten voor de hoognodige dingen, zoals boodschappen doen. Als iemand thuis meer dan 38 graden koorts heeft, moet iedereen binnen blijven.

  Het kind mag weer naar school als iedereen in het gezin/huishouden minimaal 24 uur zonder klachten is. Overleg met de ouders of online onderwijs in deze periode mogelijk en wenselijk is.

 • Ik ben leerkracht en bezorgd over mijn gezondheid. Moet ik weer naar school?

  Ja, in principe moeten docenten en leerkrachten vanaf 11 mei weer naar school. Personeel in het onderwijs hoeft niet op school te werken als ze klachten hebben van hoesten, niezen, keelpijn, benauwdheid of koorts of als ze behoren tot één van de risicogroepen. Overleg in zo’n geval ook altijd met je leidinggevende.

 • Mag ik als leerkracht op school werken als een van mijn gezinsleden een beetje hoest of niest, maar geen koorts heeft?

  Nee, als een van jouw huisgenoten hoest of niest of keelpijn heeft of benauwd is of koorts heeft, moet je thuisblijven en dus thuis werken. Als huisgenoten 24 uur geen klachten meer hebben gehad, kun je weer naar school. Zolang je zelf geen klachten hebt, mag je nog wel naar buiten voor de hoognodige dingen, zoals het doen van boodschappen. Zodra een huisgenoot meer dan 38 graden koorts heeft, moeten jullie allemaal binnen blijven

 • Ik ben leerkracht. Ik hoest/nies of heb keelpijn, maar ik voel me goed genoeg om te werken. Kan ik naar school gaan?

  Nee, je moet thuisblijven. Je kunt weer naar school als jij of een van jouw huisgenoten langer dan 24 uur geen klachten heeft gehad. Bij twijfel neem je contact op met je leidinggevende en/of de huisarts. Mogelijk kan je getest worden op corona.

 • Waarom wordt in so gebruik mondkapjes bij verzorging van leerlingen wel geadviseerd en niet in het reguliere onderwijs. Heeft dit te maken met het type onderwijs en type leerlingen, of zijn er nog andere redenen?

  In principe werken alleen de medewerkers die niet ziek zijn en/of niet tot de risicogroep behoren. Zie hiervoor de “Thuisblijf regels – gezondheid personeel” van het protocol. Beschermingsmiddelen zijn om die reden niet nodig. Of mondkapjes strikt noodzakelijk/verplicht zijn bij de verzorging van kinderen in het speciaal onderwijs wordt nog met het RIVM afgestemd.

 • Wat mogen we van de BSO verwachten?

  De BSO volgt hetzelfde regime als de basisscholen. Op dagen dat kinderen naar school gaan, is de BSO voor hen beschikbaar. Daarbij kan afgeweken worden van de reguliere contractdagen. De aansluiting moet straks goed geregeld zijn, zodat kinderen na hun schooldag naar de BSO kunnen gaan en ouders weer meer kunnen werken. Alleen zo kunnen we deze periode werkbaar houden voor ouders en kinderen.