Coronamaatregelen

Schoolleiders wilden heel graag duidelijkheid over richtlijnen van het RIVM.

Nieuws

Al het nieuws over coronamaatregelen

Veelgestelde vragen

 • Wat betekent het voor scholen dat de maatregelen uit de generieke kaders ten aanzien van contactbeperking voor het funderend onderwijs en de kinderopvang komen te vervallen per 26 juni?

  Tot 26 juni gelden adviezen om contacten te beperken op school; die zijn vastgelegd in de generieke kaders van het RIVM voor kinderopvang en primair onderwijs(0-12 jaar) en voor voortgezet onderwijs en voortgezet speciaal onderwijs (13-18 jaar) onder het kopje “Beperken van het aantal contacten op (opvang en) school”. Vanaf 26 juni hoeven scholen deze maatregelen niet meer te nemen. In de vragen en antwoorden die hierna volgen, beschrijven we wat dit betekent voor specifieke situaties.

 • Welke regels gelden straks nog wel?

  We moeten nog steeds voorzichtig blijven. De basismaatregelen ten aanzien van hygiëne en gezondheid blijven wel van kracht. Dat houdt onder andere in:

  – Regelmatig en goed handen wassen;
  – Niezen en hoesten in de elleboog;
  – Bij klachten thuis blijven en jezelf laten testen;
  – Personeel houdt onderling 1,5 meter afstand en in het voortgezet onderwijs houden leerlingen 1,5 meter afstand van personeel;
  – In het voortgezet onderwijs blijft de mondkapjesplicht in stand in de gangen, omdat daar niet altijd anderhalve meter afstand kan worden gehouden.

  NB: deze basisregels gelden ook voor gevaccineerde personen. Daarnaast blijven de andere adviezen uit de generieke kaders van het RIVM voor kinderopvang en primair onderwijs en voor voortgezet onderwijs en voortgezet speciaal onderwijs gelden. Bijvoorbeeld als het gaat om ventilatie en samenwerking met de GGD bij bron- en contactonderzoek.

 • Zijn scholen verplicht de versoepelingen door te voeren met ingang van 26 juni?

  Met de verdere versoepelingen van 26 juni wordt er nog meer mogelijk voor scholen, maar scholen kunnen er voor kiezen om in goed overleg met de medezeggenschap deze versoepelingen pas in het nieuwe schooljaar door te voeren.

 • Hoe zit het met de cohorteringsmaatregelen, zoals het indelen van leerlingen in kleine groepjes of vaste koppels en het bijhouden van plattegronden?

  Deze adviezen zijn onderdeel van de contactbeperkende maatregelen om het aantal contacten tussen volwassenen en tussen kinderen te voorkomen. Deze maatregelen vervallen vanaf 26 juni.

 • Hoe zit het met het melden van besmettingen aan de GGD, bron- en contactonderzoek (BCO), test- en quarantaineadviezen?

  De richtlijnen van het RIVM voor de test- en quarantaineadviezen voor contacten van een positief getest persoon blijven gelden. Blijf bekende besmettingen melden. Volg altijd de adviezen van de GGD op, en verstrek de gevraagde informatie aan de GGD. Bij een positief geval op school wordt zo door de GGD bepaald welke (nauwe) contacten in quarantaine moeten en wie zich moet laten testen.

 • Blijven de regels voor wanneer neusverkouden kinderen thuis moeten blijven (de ‘snottebellenrichtlijn’) van kracht?

  Ja, deze blijft nu nog van kracht. Een eventuele aanpassing hiervan in de komende periode wordt op dat moment helder gecommuniceerd aan scholen en kinderopvanglocaties.

 • Is de tussenschoolse opvang (TSO) met a) gemengde groepen en/of b) inzet van extern personeel dan ook weer toegestaan?

  Ja

 • Is er nog steeds noodopvang op school wanneer een school moet sluiten?

  Wanneer er sprake is van sluiting vanwege organisatorische redenen, komen leerlingen in een kwetsbare positie en leerlingen van ouders in een cruciaal beroep zoveel als mogelijk naar school. Wanneer de school moet sluiten vanwege quarantaine, mogen deze leerlingen niet naar school. Een school meldt een tijdelijke schoolsluiting bij de Inspectie van het onderwijs via het meldpunt.

 • Mag het personeel weer bij elkaar komen?

  Ja, maar de 1,5 meter afstandsmaatregel tussen personeel blijft. Houd daar rekening mee, bijvoorbeeld in de personeelskamer of bij teamvergaderingen. De grootte van de ruimte bepaalt hoeveel medewerkers bij elkaar kunnen komen.

 • Moeten we ergens extra op letten bij de inzet van invallers en vakleerkrachten?

  Een school hoeft geen aparte maatregelen meer te nemen voor de inzet van inval- of vakleerkrachten. Zij komen, net als het andere onderwijspersoneel, ook in aanmerking voor zelftesten om preventief te gebruiken.

 • Mogen externen weer op school komen? Onder welke voorwaarden?

  Ja. Zij volgen daarbij de basismaatregelen, waaronder 1,5 meter afstand houden tussen volwassenen en ook van leerlingen in het voortgezet (speciaal) onderwijs. Mondkapjes worden gebruikt waar het niet altijd lukt on 1,5 meter afstand te houden, zoals op de gangen.

 • Kan voor leerlingen van groep 7 en 8 in het primair onderwijs nog steeds overwogen worden om hen een mondneusmasker te laten dragen in de gangen?

  Dit wordt niet geadviseerd, maar het kan wel overwogen worden door een school. Dit verandert dus niet ten opzichte van de situatie voor 26 juni.

 • Blijft de wettelijke verplichting om mondkapjes te dragen in het v(s)o in stand?

  Ja, de wettelijke verplichting blijft van kracht, omdat het met name in de gangen niet altijd lukt om de 1,5 meter afstandsregel tussen leerlingen en onderwijspersoneel in acht te nemen.

 • Mogen ouders/verzorgers weer op school komen? Onder welke voorwaarden?

  Ja, maar houd er rekening mee dat de 1,5 meter afstand tussen volwassenen en – in het vo – tussen leerlingen en volwassenen nog steeds geldt, en dat de grootte van de ruimte bepaalt hoeveel personen bij elkaar kunnen komen. Dit kan bijvoorbeeld lastig zijn als ouders/verzorgers aan het begin van de dag op hetzelfde tijdstip de school in zouden komen om hun kind naar de klas te brengen. Als de ruimte het niet toelaat dat volwassenen 1,5 meter afstand van elkaar houden, dan kan een school ervoor kiezen dat ouders/verzorgers op dat moment niet (gelijktijdig) de school in mogen komen, of kunnen looproutes worden gehanteerd. Voor oudergesprekken over een individuele leerling zou het houden van 1,5 meter afstand meestal geen probleem hoeven te zijn.

 • Mogen groep 8’ers op hun nieuwe middelbare school komen? Onder welke voorwaarden?

  Ja. Houd er wel rekening mee dat volwassenen wel 1,5 meter afstand moeten houden en dat de grootte van de ruimte bepaalt hoeveel personen bij elkaar kunnen komen. Mochten ouders bijvoorbeeld mee komen, zorg dan dat ze 1,5 meter afstand houden van elkaar. Als de ruimte er niet is, overweeg dan om ouders beperkt of niet mee te laten komen. Houd er ook rekening mee dat in het voortgezet (speciaal) onderwijs de mondkapjesplicht van kracht blijft bij verplaatsingen. Met het oog op de handhaafbaarheid geldt dit ook voor achtstegroepers en hun ouders, als ze op hun nieuwe school komen.

 • Is het nog nodig om te werken met gespreide pauzes, begin- en eindtijden?

  Nee, dat advies vervalt. Blijf er wel alert op dat ook ouders/verzorgers 1,5 meter afstand moeten houden, ook op het schoolplein.

 • Mogen schoolreisjes, schoolkampen en excursies weer? En welke maatregelen gelden er dan?

  Scholen mogen weer met hun leerlingen op schoolreisje, schoolkamp of excursie. Volg voor het vervoer de regels en adviezen die daarvoor gelden, bijvoorbeeld het advies om buiten de spits te reizen. Volg voor de bestemming de maatregelen die op die bestemming gehanteerd worden. Begeleiding mag mee, maar houd wel rekening met de 1,5 meter afstand tussen volwassenen, en ook tussen volwassenen en leerlingen in het voortgezet (speciaal) onderwijs, ook in het vervoer. Gebruik mondkapjes als het niet gegarandeerd kan worden dat er altijd 1,5 meter afstand kan worden gehouden.

 • Mogen achtstegroepers musicals opvoeren voor toeschouwers? En hoe zit dat met diploma-uitreikingen?

  Ja. Houd daarbij rekening met de basisregels voor gezondheid en hygiëne. Volwassenen dienen onderling 1,5 meter afstand te houden. De grootte van de ruimte bepaalt hoeveel toeschouwers kunnen komen kijken. Houd er ook rekening mee dat het registreren van aanwezigen en een gezondheidscheck verplicht zijn als mensen een vaste zitplek hebben en er geen doorstroom plaatsvindt.

 • Mogen ouders/verzorgers komen kijken bij sportdagen en andere sportieve evenementen binnen of buiten?

  Ja, publiek is weer toegestaan bij amateursport. Zij moeten wel 1,5 meter afstand van elkaar houden.

 • Wat als een leerling door de versoepelingen toch niet naar school kan?

  Door de versoepelingen die vanaf 26 juni mogelijk zijn, kan bij sommige leerlingen de vraag ontstaan of het voor hen verstandig is om naar school te gaan, omdat zij zelf meer risico lopen op ernstige gevolgen van een coronabesmetting of omdat zij een huisgenoot hebben met een kwetsbare gezondheid. In de servicedocumenten voor funderend onderwijs wordt beschreven hoe een school met een dergelijke situatie om kan gaan. Extra tips en handreikingen staan in een handelingskader voor wanneer leerlingen (willen) thuisblijven omwille van corona; dit is ontwikkeld door de raden, OCW en andere partners.

 • Waar moeten we rekening mee houden als personeel, ouders en leerlingen terugkomen van vakantie in het buitenland? Wat als er een quarantaine-advies is voor een leerling na afloop van de zomervakantie?

  Iedereen met reisplannen naar het buitenland wordt geadviseerd om eerst het reisadvies voor dat land te controleren op www.nederlandwereldwijd.nl. Ouders/verzorgers, docenten en onderwijspersoneel voor wie een quarantaine-advies geldt na een verblijf in het buitenland, mogen niet op school of op het schoolplein komen. Een school hoeft dit niet te controleren. Leerlingen in het voortgezet onderwijs krijgen aan het einde van dit schooljaar zelftesten mee, zodat zij zich kunnen testen na terugkeer van vakantie uit het buitenland én bij de start van hun nieuwe schooljaar in het vervolgonderwijs.

 • Waarom is het nog nodig om zelftesten te gebruiken in het funderend onderwijs en de kinderopvang?

  Tot in de zomer wordt nog gebruik gemaakt van zelftesten in het funderend onderwijs en de kinderopvang. In deze periode is namelijk nog niet iedereen gevaccineerd. Zelftesten blijven in deze overgangsfase een belangrijke rol spelen om het virus tijdig te signaleren en daarmee verspreiding te voorkomen. Daarom is het nodig om de zelftesten preventief en risicogericht te blijven gebruiken. Daarbij heeft het OMT het belang van preventief zelftesten door personeel en leerlingen in het voortgezet onderwijs benadrukt bij het laten vervallen van de 1,5 meter afstandsmaatregel tussen leerlingen.

 • Mogen scholen hun onderwijstijden wijzigen?

  Het uitgangspunt is dat scholen hun reguliere schooltijden aanhouden. Hierbij houden zij rekening met gespreide tijden om kinderen te brengen en halen. Dit is om het verspreidingsrisico onder ouders en verzorgers zoveel als mogelijk te beperken. Let op: de school is verantwoordelijk voor goede aansluiting van de kinderopvang op de schooltijden. De school en zal dit dus met de kinderopvang moeten afstemmen. De kinderopvang zal dit ook moeten afstemmen met de eigen oudercommissie, zeker gezien het feit dat extra opvanguren tot extra kosten leiden voor ouders.

 • Mag een school een ingeschreven leerling, die binnenkort 4 jaar wordt, weigeren en/of pas later laten instromen vanwege de coronamaatregelen?

  Nee, dit mag niet. Een leerling die is ingeschreven bij een school en de vierjarige leeftijd bereikt, moet de gelegenheid krijgen om te wennen en is vervolgens welkom op de school vanaf het moment dat hij/zij vier jaar wordt. Het is in eerste instantie de verantwoordelijkheid van scholen en schoolbesturen om het onderwijs zo goed mogelijk te organiseren en ervoor te zorgen dat elk kind onderwijs kan blijven volgen. Wanneer vierjarigen pas later op school mogen beginnen, kunnen ouders hierdoor in de problemen komen met bijvoorbeeld kinderopvang. Wanneer ouders zich hierover zorgen maken of andere problemen rondom de coronamaatregelen ervaren, dan kunnen zij terecht bij de directie of het bestuur van de school.

 • Is het altijd nodig dat de hele klas in thuisquarantaine gaat bij een besmetting?

  Soms, maar niet altijd. De GGD bepaalt dit. Hiervoor gebruikt de GGD de informatie van de positief geteste persoon en nadere informatie, die de school kan leveren.

  • Kinderen tot en met 12 jaar kunnen volgens de RIVM-richtlijnen aangemerkt worden als ‘nauwe contact’ als zij langer dan 15 minuten op minder dan 1,5 meter afstand in contact waren met een besmet persoon, of als dit niet kan worden uitgesloten.

  • Wanneer iemand op school positief wordt getest, gaat in principe de hele klas als ‘nauw contact’ voor 10 dagen in thuisquarantaine. Na 5 dagen kunnen deze leerlingen getest worden via de GGD. Bij een negatieve testuitslag mag een kind de volgende dag weer naar school. Indien het kind niet wordt getest, zal het de volledige 10 dagen thuisquarantaine moeten volmaken.

  • Als een school heeft georganiseerd dat kinderen alleen contact hebben met een deel van de klas, bijvoorbeeld door vaste, kleinere groepen te vormen (cohortering), dan kan in overleg met de GGD bekeken worden of een deel van de leerlingen beschouwd kan worden als ‘overige contacten’ (categorie 3) waarvoor geen quarantaine nodig is.

 • Moeten ouders van leerlingen die als ‘nauw contact’ uit BCO komen ook in quarantaine?

  Nee. Nauwe contacten van nauwe contacten hoeven niet zelf ook in quarantaine. Let wel op: als een kind dat nauw contact is zelf ook positief test, dan moeten de nauwe contacten van deze leerling wél in quarantaine. Volg altijd de adviezen van de GGD.

 • Hoe lang duurt de quarantaine?

  Quarantaine duurt 10 dagen. In die tijd kan een leerling niet naar school. Op of na dag 5 kunnen leerlingen en leraren zich laten testen. Bij een negatieve test kan de leerling/leraar weer naar school komen.

 • Wat als een positief geteste leerling/leraar in meerdere klassen of groepen zit?

  Als een besmette leerling/leraar in meerdere klassen of groepen zit, en er is geen sprake van afstand of cohortering, dan kan de GGD bepalen dat meerdere klassen of groepen in quarantaine moeten.

 • Wat gebeurt er met noodopvang als scholen/klassen in quarantaine gaan?

  Wanneer een leerling in quarantaine zit, kan deze leerling niet naar de noodopvang.

 • Hebben leerlingen in quarantaine recht op les?

  Als enkele leerlingen tijdelijk in quarantaine zitten, wordt scholen gevraagd om zo mogelijk continuïteit te bieden. Er geldt dan geen ‘recht op les’. Dit is vergelijkbaar met wanneer kinderen thuisblijven als ze kortdurend ziek zijn. De school is niet verplicht om hybride onderwijs aan te bieden, maar kan leerlingen bijvoorbeeld wel huiswerk meegeven of vragen om op afstand mee te doen, terwijl er op school aan andere leerlingen fysiek onderwijs wordt gegeven.