Coronamaatregelen

Schoolleiders wilden heel graag duidelijkheid over richtlijnen van het RIVM.

Nieuws

Al het nieuws over coronamaatregelen

Veelgestelde vragen

 • Mogen scholen hun onderwijstijden wijzigen?

  Het uitgangspunt is dat scholen hun reguliere schooltijden aanhouden. Hierbij houden zij rekening met gespreide tijden om kinderen te brengen en halen. Dit is om het verspreidingsrisico onder ouders en verzorgers zoveel als mogelijk te beperken. Let op: de school is verantwoordelijk voor goede aansluiting van de kinderopvang op de schooltijden. De school en zal dit dus met de kinderopvang moeten afstemmen. De kinderopvang zal dit ook moeten afstemmen met de eigen oudercommissie, zeker gezien het feit dat extra opvanguren tot extra kosten leiden voor ouders.

 • Mag een school een ingeschreven leerling, die binnenkort 4 jaar wordt, weigeren en/of pas later laten instromen vanwege de coronamaatregelen?

  Nee, dit mag niet. Een leerling die is ingeschreven bij een school en de vierjarige leeftijd bereikt, moet de gelegenheid krijgen om te wennen en is vervolgens welkom op de school vanaf het moment dat hij/zij vier jaar wordt. Het is in eerste instantie de verantwoordelijkheid van scholen en schoolbesturen om het onderwijs zo goed mogelijk te organiseren en ervoor te zorgen dat elk kind onderwijs kan blijven volgen. Wanneer vierjarigen pas later op school mogen beginnen, kunnen ouders hierdoor in de problemen komen met bijvoorbeeld kinderopvang. Wanneer ouders zich hierover zorgen maken of andere problemen rondom de coronamaatregelen ervaren, dan kunnen zij terecht bij de directie of het bestuur van de school.

 • Is het altijd nodig dat de hele klas in thuisquarantaine gaat bij een besmetting?

  Soms, maar niet altijd. De GGD bepaalt dit. Hiervoor gebruikt de GGD de informatie van de positief geteste persoon en nadere informatie, die de school kan leveren.

  • Kinderen tot en met 12 jaar kunnen volgens de RIVM-richtlijnen aangemerkt worden als ‘nauwe contact’ als zij langer dan 15 minuten op minder dan 1,5 meter afstand in contact waren met een besmet persoon, of als dit niet kan worden uitgesloten.

  • Wanneer iemand op school positief wordt getest, gaat in principe de hele klas als ‘nauw contact’ voor 10 dagen in thuisquarantaine. Na 5 dagen kunnen deze leerlingen getest worden via de GGD. Bij een negatieve testuitslag mag een kind de volgende dag weer naar school. Indien het kind niet wordt getest, zal het de volledige 10 dagen thuisquarantaine moeten volmaken.

  • Als een school heeft georganiseerd dat kinderen alleen contact hebben met een deel van de klas, bijvoorbeeld door vaste, kleinere groepen te vormen (cohortering), dan kan in overleg met de GGD bekeken worden of een deel van de leerlingen beschouwd kan worden als ‘overige contacten’ (categorie 3) waarvoor geen quarantaine nodig is.

 • Moeten ouders van leerlingen die als ‘nauw contact’ uit BCO komen ook in quarantaine?

  Nee. Nauwe contacten van nauwe contacten hoeven niet zelf ook in quarantaine. Let wel op: als een kind dat nauw contact is zelf ook positief test, dan moeten de nauwe contacten van deze leerling wél in quarantaine. Volg altijd de adviezen van de GGD.

 • Hoe lang duurt de quarantaine?

  Quarantaine duurt 10 dagen. In die tijd kan een leerling niet naar school. Op of na dag 5 kunnen leerlingen en leraren zich laten testen. Bij een negatieve test kan de leerling/leraar weer naar school komen.

 • Wat als een positief geteste leerling/leraar in meerdere klassen of groepen zit?

  Als een besmette leerling/leraar in meerdere klassen of groepen zit, en er is geen sprake van afstand of cohortering, dan kan de GGD bepalen dat meerdere klassen of groepen in quarantaine moeten.

 • Wat gebeurt er met noodopvang als scholen/klassen in quarantaine gaan?

  Wanneer een leerling in quarantaine zit, kan deze leerling niet naar de noodopvang.

 • Hebben leerlingen in quarantaine recht op les?

  Als enkele leerlingen tijdelijk in quarantaine zitten, wordt scholen gevraagd om zo mogelijk continuïteit te bieden. Er geldt dan geen ‘recht op les’. Dit is vergelijkbaar met wanneer kinderen thuisblijven als ze kortdurend ziek zijn. De school is niet verplicht om hybride onderwijs aan te bieden, maar kan leerlingen bijvoorbeeld wel huiswerk meegeven of vragen om op afstand mee te doen, terwijl er op school aan andere leerlingen fysiek onderwijs wordt gegeven.

 • Kan een leerling met corona, of een leerling die vanuit BCO een quarantaineverplichting heeft door de school worden geweigerd als de ouders hem of haar alsnog naar school brengen?

  Ja, dit mag de school weigeren met een beroep op de zorgplicht voor een veilig schoolklimaat. Dit is ook het geval als een kind bijvoorbeeld waterpokken heeft. Een school mag ziekte en quarantaine van leerlingen niet registreren, leerlingen en ouders hoeven deze informatie ook niet te delen. In de praktijk kan dit dus ingewikkelde of vervelende situaties opleveren. Maak goede afspraken met de medezeggenschap om dit zoveel als mogelijk te voorkomen.

 • Hoe weet de school dat een kind besmet is?

  • De GGD heeft de taak om het bron- en contactonderzoek uit te voeren en informeert op basis daarvan de contacten rondom de besmette persoon.

  • Ouders zijn niet juridisch verplicht om een besmetting aan school te melden. Dit valt binnen de privacyregels. Het kan dus voorkomen dat een school niet weet of een kind besmet is, of dat de school weet dat er een besmetting was, maar niet de specifieke leerling die positief getest is.

  • Het is erg belangrijk dat iedereen meewerkt aan het bron- en contactonderzoek van de GGD om de verspreiding van het virus zoveel als mogelijk te beperken.

 • Mag een school om een bewijs van een negatieve coronatest vragen?

  Nee, dit mag niet.

 • Mag een school bijhouden welke leerlingen in quarantaine zitten, en hoe lang?

  Nee, tenzij leerling en ouders hier expliciete toestemming voor geven.

 • Is het testen verplicht?

  Nee. Testen is nooit verplicht.

 • Welke leerlingen moeten zich laten testen en hoe vaak?

  • Volg de adviezen van de GGD. Testen is altijd vrijwillig. Leerlingen en leraren die uit BCO komen, ontvangen per brief of telefonisch nadere informatie wat het testadvies is en hoe de testen snel kunnen worden ingepland.

  • Huisgenoten van de besmette persoon (categorie 1) (bijvoorbeeld broertjes of zusjes van een besmette leerling) gaan 10 dagen in quarantaine. Zij hebben zo min mogelijk contact met de persoon die corona heeft. Huisgenoten laten zich testen op corona, ook zonder klachten.

  • Leerlingen die door de GGD zijn aangemerkt als ‘nauw contact’ (categorie 2) gaan 10 dagen in quarantaine vanaf het laatste contact met de besmette persoon. Na 5 dagen quarantaine kunnen ze zich laten testen. Let op: dit is anders dan leerlingen vanaf 13 jaar en volwassenen

  • Leerlingen die door de GGD zijn aangemerkt als ‘overig contact’ (categorie 3) hoeven niet in quarantaine. Zij kunnen zich zo snel mogelijk laten testen. Na 5 dagen quarantaine kunnen ze zich opnieuw laten testen.

  • Als een leerling klachten ontwikkelt of opnieuw klachten ontwikkelt, is het advies direct (nogmaals) te testen, en thuis te blijven als dat nog niet geval was.

 • Wat als een ouder niet wil dat het kind getest wordt?

  Testen gebeurt op vrijwillige basis. Dan wordt er dus geen test afgenomen.

 • Worden kinderen op school getest?

  Nee, kinderen worden niet op school getest.

 • Maakt het basisonderwijs gebruik van zelftesten?

  • Ja, in het basisonderwijs zijn zelftesten beschikbaar voor onderwijspersoneel dat werkzaam is in het primaire proces, dus personeel dat direct in contact met leerlingen komt. Het doel is om de continuïteit van onderwijs te bevorderen.

  • Onderwijspersoneel kan zich tweemaal per week preventief testen. Dit gebeurt thuis.

  • Het gebruik van zelftesten is vrijwillig en in aanvulling op bestaande maatregelen om de verspreiding van het virus te beperken.

  • Meer informatie over zelftesten in het onderwijs is te vinden via de website www.zelftesteninhetonderwijs.nl.

 • Maakt het basisonderwijs gebruik van zelftesten voor leerlingen?

  Nee, in het basisonderwijs zijn geen zelftesten beschikbaar voor leerlingen en leerlingen worden niet getest op school. Dit is wel het geval in het voortgezet onderwijs.

 • Waarom komen kinderen vooralsnog niet in aanmerking voor zelftesten?

  Het sneltesten van kinderen onder de 12 jaar wordt nu niet proportioneel geacht. Kinderen zijn minder besmettelijk en het transmissierisico van kind op volwassene is relatief beperkt. Daarnaast zijn andere maatregelen genomen, zoals het aangescherpte beleid voor neusverkoudheid onder kinderen (de ‘snottebellenrichtlijn’).

 • Hoe zit het met privacy bij bron- en contactonderzoek?

  • De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en de vertaling hiervan in de Nederlandse wet bepaalt dat zorgvuldig moet worden omgegaan met de registratie en verwerking van (bijzondere) persoonsgegevens, en dat dit alleen mag als er een goede grond voor is. Het wordt aanbevolen om de functionaris gegevensbescherming (FG) goed te betrekken.
  • Scholen wordt mogelijk gevraagd informatie te verstrekken zodat de GGD kan bepalen op welke dagen een besmettelijke leerling of personeelslid op school was, met wie hij/zij in contact was, en wat de gevolgen daarvan zijn. Het gaat uitsluitend om de volgende gegevens:
  — De geboortedatum van de leerling;
  — Het telefoonnummer en/of e-mailadres van de leerling (of van diens ouders als de leerling jonger is dan 16 jaar);
  — Of de leerling op een of meerdere specifieke dagen op school aanwezig was (de presentielijst);
  — Waar de leerling in de klas zat tijdens een of meerdere lessen (de plattegrond van de klas);
  — Of sprake was van groepsvorming/cohortering en contactbeperking conform de RIVM-richtlijnen.

  Dit is een limitatieve lijst van persoonsgegevens. Het uitwisselen van andere persoonsgegevens en bijzondere persoonsgegevens is hiermee uitgesloten.

  • Het ministerie van OCW heeft vastgesteld dat scholen deze niet-bijzondere persoonsgegevens mogen bijhouden en mogen delen. Er is een handreiking beschikbaar om scholen te ondersteunen om deze uitwisseling op een effectieve manier vorm te geven. waarbij oog is voor privacy en waarborgen. Deze handreiking bevat ook modelpassages die desgewenst gebruikt kunnen worden voor communicatie naar ouders.
  • Het is van belang, met het oog op privacy, dat niet meer gegevens worden uitgewisseld dan strikt noodzakelijk.
  • Het is raadzaam om contact te leggen met ouders en de medezeggenschap om hen te informeren over het proces van het bron- en contactonderzoek, zodat ze weten wat ze kunnen verwachten. Mochten ouders niet willen dat bepaalde informatie wordt verstrekt, dan kunnen ze bezwaar aantekenen. In de bovengenoemde handreiking is ook een modelbrief opgenomen om ouders te informeren.
  • Het registreren en delen van besmettingen, of welke leerling wegens besmetting in quarantaine zit, bijvoorbeeld omdat andere ouders dit vragen, is niet toegestaan, tenzij hier expliciete toestemming voor is gegeven door de ouders/verzorgers. NB: scholen zullen deze informatie ook niet hoeven te delen met de GGD, omdat deze informatie al bij de GGD bekend is.

 • Waar moeten scholen rekening mee houden bij de inzet van invalleerkrachten?

  Uitgangspunt is dat de contacten tussen leraren en leerlingen, net als leerlingen onderling, liefst zoveel mogelijk beperkt worden. Scholen dienen dit uitgangspunt ook zoveel mogelijk te hanteren voor de inzet van invalleerkrachten. Een school dient tevens te zorgen voor een registratie van de inzet van invalleerkrachten om een mogelijk bron- en contactonderzoek te vergemakkelijken. Een school kan eventueel ook aanvullende maatregelen overwegen, zoals anderhalve meter afstand van de leraar tot de leerlingen en/of het gebruik van een mondneusmasker of face shield. De dagelijkse gezondheidscheck geldt ook voor invalleerkrachten.

  AVS Helpdesk

  Neem contact op met de AVS Helpdesk
  Vermeld altijd je lidmaatschapsnummer als je contact opneemt met de Helpdesk.

  Leden van de AVS kunnen de Helpdesk bellen met uiteenlopende vragen over vakgerelateerde zaken.

  helpdesk@avs.nl | Bel: 030-2361010

 • Waar moeten scholen rekening mee houden bij de inzet van vakleerkrachten?

  Het uitgangspunt is hier dat de contacten tussen leraren en leerlingen, net als leerlingen onderling, liefst zoveel mogelijk beperkt worden. Scholen dienen dit uitgangspunt ook zoveel mogelijk te hanteren voor de inzet van vakleerkrachten . Een school kan overwegen om de leraar die verschillende groepen lesgeeft zoveel als mogelijk 1,5 meter afstand van de leerlingen te laten houden en eventueel een mondneusmasker of face-shield te laten gebruiken. De dagelijkse gezondheidscheck geldt ook voor vakleerkrachten.

  AVS Helpdesk

  Neem contact op met de AVS Helpdesk
  Vermeld altijd je lidmaatschapsnummer als je contact opneemt met de Helpdesk.

  Leden van de AVS kunnen de Helpdesk bellen met uiteenlopende vragen over vakgerelateerde zaken.

  helpdesk@avs.nl | Bel: 030-2361010
 • Hoe moeten scholen omgaan met gymles (bewegingsonderwijs)?

  Bij de gymles gelden dezelfde regels als in de klas. Als een school de klas heeft ingedeeld in kleinere groepen (cohortering), worden die ook aangehouden bij de gymles. Buiten is minder kans op besmetting, dat geldt voor buiten spelen, maar ook voor buiten sporten en gymmen. Hierom hoeft bij bewegingsonderwijs dat buiten plaatsvindt eventuele cohortering niet te worden aangehouden. Nadere informatie over bewegingsonderwijs kan worden gevonden in het protocol bewegingsonderwijs voor basisonderwijs en speciaal onderwijs van de KVLO. Let op: voor po en vo gelden deels andere regels. De zwemles kan weer doorgaan, neem daarbij wel de richtlijnen in acht.

  AVS Helpdesk

  Neem contact op met de AVS Helpdesk
  Vermeld altijd je lidmaatschapsnummer als je contact opneemt met de Helpdesk.

  Leden van de AVS kunnen de Helpdesk bellen met uiteenlopende vragen over vakgerelateerde zaken.

  helpdesk@avs.nl | Bel: 030-2361010
 • Kunnen schoolkampen en schoolreizen doorgaan?

  Nee, dit wordt nog steeds afgeraden. Het OMT adviseert om de maatregelen in schoolverband in stand te houden om contacten en het verspreidingsrisico te beperken. Het uitgangspunt hierbij is dat er op school alleen onderwijs plaatsvindt en andere activiteiten, waarbij niet noodzakelijke contacten kunnen ontstaan, zoveel mogelijk worden beperkt. In dit kader is niet verstandig om schoolkampen en schoolreizen doorgang te laten vinden.

  AVS Helpdesk

  Neem contact op met de AVS Helpdesk
  Vermeld altijd je lidmaatschapsnummer als je contact opneemt met de Helpdesk.

  Leden van de AVS kunnen de Helpdesk bellen met uiteenlopende vragen over vakgerelateerde zaken.

  helpdesk@avs.nl | Bel: 030-2361010
 • Hoe moet een school omgaan met vieringen en musicals?

  Bij groepsactiviteiten in de school, zoals vieringen en musicals, dienen de richtlijnen en maatregelen uit het servicedocument in acht te worden genomen: hou klassen gescheiden, en organiseer deze bijeenkomsten met enkel de aanwezigheid van leerlingen en personeel.

  AVS Helpdesk

  Neem contact op met de AVS Helpdesk
  Vermeld altijd je lidmaatschapsnummer als je contact opneemt met de Helpdesk.

  Leden van de AVS kunnen de Helpdesk bellen met uiteenlopende vragen over vakgerelateerde zaken.

  helpdesk@avs.nl | Bel: 030-2361010

 • Waarom hoeven leerlingen in het voortgezet onderwijs geen 1.5 meter afstand meer te bewaren (VO/VSO)?

  Fysiek onderwijs is het beste voor de cognitieve ontwikkeling en het welbevinden van leerlingen. De huidige afstandsmaatregel tussen leerlingen zorgt ervoor dat op de meeste scholen niet alle leerlingen tegelijkertijd op school kunnen zijn en in de praktijk gemiddeld zo’n 2 a 2,5 dag in de week naar school gaan.

  Het OMT heeft in het advies van 22 mei aangegeven dat het loslaten van de afstandsmaatregel tussen leerlingen een geringe extra druk geeft op de zorg en een beperkte impact zal hebben op het aantal opnames en de bezetting van ziekenhuizen en IC. Op basis van onderzoeksresultaten van het UMCU geeft het OMT aan dat een actief testbeleid – het door docenten en leerlingen twee keer per week preventief testen – en met goede naleving van de geldende maatregelen (inclusief gevolg geven aan testuitslag) het aantal besmettingen bij leerlingen en leraren op school na volledige opening van het voortgezet onderwijs bijna volledig kan reduceren. Het kabinet heeft op basis van het OMT-advies van 22 mei jl. besloten dat vanaf 31 mei 2021 de afstandsmaatregel tussen leerlingen mag komen te vervallen en dat vanaf 7 juni dit echt van scholen wordt verwacht. Alle overige maatregelen en adviezen blijven van kracht. Daarnaast zijn scholen inmiddels bevoorraad met zelftesten, zodat alle leerlingen en docenten zich twee maal in de week preventief kunnen testen. Hiermee komt de afstandsmaatregel voor leerlingen weer in lijn met de situatie buiten school waar deze leeftijdsgroep al geen 1,5 meter afstand hoeft te houden. Hiermee wordt het mogelijk om leerlingen weer elke dag van de week naar school te laten gaan.

 • Gelden de overige corona basismaatregelen nog (wel) (VO/VSO)?

  Alle overige corona basismaatregelen, zoals goede handhygiëne, thuis blijven bij klachten (of een positieve zelftest) en je laten testen en het dragen van mondneusmaskers waar dat moet, blijven gelden. Het blijft van groot belang dat deze maatregelen worden opgevolgd en gehandhaafd, om verspreiding van het virus op school te voorkomen. Daarnaast is het van belang dat alle leerlingen en personeelsleden twee keer per week een preventieve zelftest uitvoeren. Zo kan het onderwijs op school zoveel mogelijk door blijven gaan.

 • Blijven de huidige adviezen rondom zelftesten op school gelden (VO/VSO)?

  Ja, leerlingen en medewerkers worden geadviseerd thuis twee keer per week preventief een zelftest te doen. Bij klachten passend bij corona, quarantaine door contact met een persoon met corona, een melding van de Coronamelder-app of terugkomst uit een hoog risicogebied kan een zelftest niet worden gebruikt en moet er een testafspraak worden gemaakt bij de GGD. Daarnaast vindt ook het risicogericht testen plaats na een besmetting op school.

  Via zijn brief van 12 mei 2021 heeft de directeur voortgezet onderwijs bericht op welke wijze de leerlingen in het voortgezet (speciaal) onderwijs de zelftest corona kunnen uitvoeren.

  Downloads

 • Moeten leerlingen nog steeds 1,5 meter afstand houden van docenten (VO/VSO)?

  Ja. Leerlingen moeten nog steeds 1,5 meter afstand houden van onderwijspersoneel en het onderwijspersoneel moet onderling 1,5 meter afstand blijven houden van elkaar.

 • Is het gebruik van zelftesten verplicht om op school te mogen komen VO/VSO)?

  Het gebruik van zelftesten is niet verplicht. Wel is het volgens het OMT van het grootste belang dat leerlingen en personeelsleden twee keer per week gebruik maken van zelftesten. Een actief zelftestbeleid bij leerlingen en personeel, in combinatie met goede naleving van de geldende regels, kan het aantal besmettingen bij leerlingen en leraren op school na volledige opening van het voortgezet onderwijs bijna volledig reduceren. Bij 50% deelname aan zelftesten wordt het risico voor leraren om besmet te raken niet groter geacht dan in de situatie waarin er wel een afstandsmaatregel tussen leerlingen gold. Om besmettingen zoveel mogelijk te voorkomen, worden alle scholen, leerlingen en personeelsleden opgeroepen om gebruik te maken van de zelftesten die door het ministerie beschikbaar zijn gesteld en zich tweemaal per week preventief te testen.