corona-maatregelen

Nieuws

Al het nieuws over coronamaatregelen

Veelgestelde vragen

 • Corona protocol bij de AVS

  Het is weer mogelijk om elkaar, met inachtneming van de voorschriften van het RIVM, fysiek te ontmoeten.

 • Jullie waren een van de eersten die riepen dat de scholen dicht moesten, tegen het advies van het RIVM in. Nu volgen jullie juist dat advies.

  We waren één van de eersten die er voor waren om de scholen te sluiten. Maar zijn nu ook weer één van de eersten die de scholen willen herstarten. Er is in de tussentijd ook enorm veel gebeurd. Het grootste is dat we piek lijken te hebben gehad.

 • Waarom niet gewoon op deze weg doorgaan?

  We merken dat het op heel veel plekken goed gaat, maar hier en daar begint het thuisonderwijs ook wat haarscheuren te vertonen. Sommige ouders trekken het niet meer, leerlingen missen hun juf of meester en een deel van het onderwijs, veel schoolleiders en leraren willen graag weer hun kinderen zien.

 • Welke scholen en opvang gaan weer open?

  Na de meivakantie, per 11 mei, gaat het basisonderwijs voor alle kinderen in deeltijd open. Het speciaal basisonderwijs en het speciaal onderwijs in de basisschoolleeftijd gaan volledig weer open. De kinderopvang, gastouderopvang en de BSO gaan ook weer van start. De BSO volgt hierbij het ritme van de school.

  Scholen in het voortgezet onderwijs kunnen voorbereidingen treffen zodat hun leerlingen vanaf dinsdag 2 juni weer naar school kunnen.

 • Wat gaat er precies gebeuren wanneer de scholen weer open gaan?

  De basisscholen mogen weer gedeeltelijk (50%)  onderwijs verzorgen op school. Gesproken wordt over bijvoorbeeld halve klassen, of kinderen om en om naar school laten gaan.

  Het speciaal basisonderwijs en speciaal onderwijs kan na de meivakantie zonder beperkingen open. Alle kinderen gaan weer naar school.

 • Mogen scholen de 50% onderwijstijd inrichten in halve dagen?

  Scholen beslissen zelf hoe zij de 50% onderwijstijd inrichten. Het ministerie van OCW heeft als uitgangspunt geformuleerd: hele dagen onderwijs (dus bijvoorbeeld leerlingen om de dag of 2 dagen/3 dagen afwisselend naar school). De reden voor hele dagen is om het aantal haal- en brengmomenten te beperken en om de arbeidsproductiviteit van ouders zo veel mogelijk te kunnen vergroten. Ook is het voor de BSO beter te organiseren. Het protocol voor heropening is gebaseerd op de uitgangspunten zoals deze door het ministerie zijn geformuleerd. Scholen dienen deze uitgangspunten te gebruiken bij de inrichting van het onderwijs, maar zijn uiteindelijk zelf verantwoordelijk voor de keuzes ten aanzien van de uiteindelijke inrichting en mogen ervan afwijken.

 • Gaat het thuisonderwijs door?

  Kinderen kunnen niet meteen alle dagen naar school. Er is dus  een combinatie van thuisonderwijs en lessen op school. De school bekijkt hoe zij voor alle leerlingen het naar schoolgaan zo goed mogelijk kan regelen. Bekijk ook de mogelijkheden voor de
  leraar. Je kunt niet het onmogelijke vragen.

 • Moet de kinderen vanaf 11 mei echt weer naar school?

  Ja, in principe moeten leerplichtige kinderen vanaf 11 mei weer naar school. Uitzonderingen hierbij zijn zwaarwegende redenen, zoals de aanwezigheid van kwetsbare gezinsleden. Je kunt advies vragen aan de huisarts over wat je in jouw situatie het beste kunt doen. Je kunt ook met de leerkracht of pedagogisch medewerker overleggen. Het is belangrijk dat je samen zoekt naar een passende oplossing waar alle betrokkenen vertrouwen in hebben. Hopelijk lukt het zo om stap voor stap weer naar school te gaan.

 • Is er een handreiking voor het onderwijs?

  Op onze site zijn protocollen te vinden. De protocollen, één voor het basisonderwijs en één voor het speciaal basisonderwijs/speciaal onderwijs, zijn een handreiking voor de sectoren bij het opstarten van de scholen. Het kabinetsbesluit tot het heropenen van de scholen is leidend. In dit protocol wordt ingegaan op een aantal praktische aspecten rondom veiligheid en hygiëne waar rekening mee gehouden kan worden als de scholen weer opengaan

  https://www.avs.nl/artikelen/protocollen-herstart-scholen

   

 • Hoe gaan we om met corona als we weer op school zijn?

  In het werk als leerkracht kom je allerlei vragen tegen. Lukt het straks goed genoeg om de voorgeschreven afstand te bewaren? Als iemand verdrietig is, hoe bied je dan troost? Bespreek je met de klas wat ze meegemaakt hebben of juist niet? Als leerlingen vechten op het schoolplein, haal je ze dan uit elkaar?
  Het is belangrijk om als schoolteam over al deze vragen te praten en samen na te
  denken over mogelijke antwoorden. Kijk ook of collega’s uit de jeugdhulp of de ggz, die veelal met vergelijkbare dilemma’s worstelen, met jullie mee kunnen denken.

 • Wat weten we tot nu toe over het coronavirus en kinderen

  * Dat uit verschillende onderzoeken in binnen- en buitenland blijkt dat kinderen
  zelden heel ziek worden van het coronavirus en weinig bijdragen aan de verspreiding van het coronavirus.

  * Dat de opvang en de basisscholen vanaf 11 mei open gaan, omdat de experts met grote zekerheid weten dat dit geen onaanvaardbare risico’s voor kinderen, hun families en voor leerkrachten oplevert.

 • Hoe groot is het risico voor leerlingen en leraren?

  Volgens het OMT het risico voor de volksgezondheid “beheersbaar” is. Voor het onderwijspersoneel geldt dat zij vanaf deze periode wel makkelijker getest kunnen worden. Schoolleiders en leraren onderling afspraken moeten maken over de aanwezigheid, zeker bij leraren die in een risicogroep vallen.

  Als er een maand na de opening van de basisscholen geen grote uitbraken zijn geweest, dan kan het voortgezet onderwijs zich voorbereiden op het opstarten van “fysiek onderwijs”, in de klas. In deze schoolgebouwen moet wel de anderhalve meter afstand gehandhaafd worden.

 • Hoe gaat het met de noodopvang voor kinderen van ouders met cruciale beroepen. Wat is hiervan de status per 11 mei?

  Voor wat betreft de noodopvang na 11 mei voor kinderen van ouders in cruciale
  beroepen en kwetsbare kinderen geldt dat deze doorloopt. Dit betekent dat scholen gedurende de schooltijd verantwoordelijk zijn voor de opvang van kinderen van vier jaar en ouder die tot deze groepen behoren voor de dagen dat zij niet naar school
  kunnen  Voor – en na schooltijd kunnen deze kinderen net zoals nu bij de kinderopvang terecht. Gemeenten blijven verantwoordelijk voor het realiseren van noodopvang in avond, nacht en weekend.

 • Welke rol heeft de MR bij besluiten over onderwijs in de school?

  In crisissituaties vraag je van alle betrokken veel.  De MR houdt zich aan de WMS. De WMS is niet aangepast maar je mag wel flexibiliteit vragen. Als de MR dit niet wil dan is het helaas zo. Zie artikel: Medezeggenschap in tijden van crisis

  Van toepassing is Artikel 11f adviesrecht medezeggenschapsraad. De organisatie wijzigt en vandaar advies vragen aan de hele MR.

 • Hoe omgaan met mogelijke leerachterstanden door de coronacrisis

  Dat verschilt per kind. Het is in zijn algemeenheid te verwachten dat kinderen minder lesstof hebben verwerkt dan wanneer zij gewoon naar school waren gegaan. Het is het normale effect van de abnormale situatie van de coronacrisis, waarmee alle kinderen te maken hebben. Dit besef kan helpen om jezelf en je kind gerust te stellen. Belangrijk is dat je samen met school kijkt hoe jullie de ontwikkeling en het welzijn van je kind kunnen blijven stimuleren en samen te kijken naar wat je kind nodig heeft om goed verder te kunnen. Uit onderzoek is bekend dat kinderen veerkrachtig zijn. De meeste kinderen pakken de draad vanzelf weer op. Het belangrijkste hiervoor is het vertrouwen en de steun van ouders en andere belangrijke volwassenen in zo’n bijzondere periode.(Bron: zie NJI Nederlands Jeugdinstituut).
  Er is de afgelopen weken keihard gewerkt om de verschillen tussen onderwijs op school en het thuisonderwijs zo klein mogelijk te houden. Ook ouders hebben zich daar heel goed voor ingezet. We hebben straks een hele generatie die een paar weken niet naar school kon, maar op afstand toch aan zijn of haar ontwikkeling heeft gewerkt. De onderwijsgevenden zullen bij terugkeer op school daar bij aansluiten en de kinderen weer verder helpen zich te ontwikkelen.

 • Brengen en halen naar school of opvang, hoe organiseer je dat?

  Ouders worden opgeroepen om hun kinderen zoveel mogelijk alleen en lopend of op de fiets naar de school of opvang te brengen.
  Maak als  school regels over waar de ouders wel en niet mogen komen: wel of niet in de school, bij de deur, op het plein. Die regels bepalen dus waar het kind wordt afzet en weer opgehaald  bij de school. Houd je goed aan die regels. De 1,5 meter tussen personeel, andere kinderen en ouders is de norm bij het halen en brengen.

 • Mag een kind naar school als er iemand in het gezin ziek is?

  Nee, als één van de gezinsleden of andere mensen met wie je een huishouden deelt ziek is, moet iedereen zoveel mogelijk binnen blijven. Onder ziek zijn verstaan we: hoesten of niezen of keelpijn of benauwdheid of koorts. De gezinsleden zonder klachten mogen alleen naar buiten voor de hoognodige dingen, zoals boodschappen doen. Als iemand thuis meer dan 38 graden koorts heeft, moet iedereen binnen blijven.

  Het kind mag weer naar school als iedereen in het gezin/huishouden minimaal 24 uur zonder klachten is. Overleg met de ouders of online onderwijs in deze periode mogelijk en wenselijk is.

 • Ik ben leerkracht en bezorgd over mijn gezondheid. Moet ik weer naar school?

  Ja, in principe moeten docenten en leerkrachten vanaf 11 mei weer naar school. Personeel in het onderwijs hoeft niet op school te werken als ze klachten hebben van hoesten, niezen, keelpijn, benauwdheid of koorts of als ze behoren tot één van de risicogroepen. Overleg in zo’n geval ook altijd met je leidinggevende.

 • Mag ik als leerkracht op school werken als een van mijn gezinsleden een beetje hoest of niest, maar geen koorts heeft?

  Nee, als een van jouw huisgenoten hoest of niest of keelpijn heeft of benauwd is of koorts heeft, moet je thuisblijven en dus thuis werken. Als huisgenoten 24 uur geen klachten meer hebben gehad, kun je weer naar school. Zolang je zelf geen klachten hebt, mag je nog wel naar buiten voor de hoognodige dingen, zoals het doen van boodschappen. Zodra een huisgenoot meer dan 38 graden koorts heeft, moeten jullie allemaal binnen blijven

 • Ik ben leerkracht. Ik hoest/nies of heb keelpijn, maar ik voel me goed genoeg om te werken. Kan ik naar school gaan?

  Nee, je moet thuisblijven. Je kunt weer naar school als jij of een van jouw huisgenoten langer dan 24 uur geen klachten heeft gehad. Bij twijfel neem je contact op met je leidinggevende en/of de huisarts. Mogelijk kan je getest worden op corona.

 • Waarom wordt in so gebruik mondkapjes bij verzorging van leerlingen wel geadviseerd en niet in het reguliere onderwijs. Heeft dit te maken met het type onderwijs en type leerlingen, of zijn er nog andere redenen?

  In principe werken alleen de medewerkers die niet ziek zijn en/of niet tot de risicogroep behoren. Zie hiervoor de “Thuisblijf regels – gezondheid personeel” van het protocol. Beschermingsmiddelen zijn om die reden niet nodig. Of mondkapjes strikt noodzakelijk/verplicht zijn bij de verzorging van kinderen in het speciaal onderwijs wordt nog met het RIVM afgestemd.

 • Mogen scholen ook later starten dan 11 mei?

  Dat mag niet. Het is in het belang van de kinderen dat zij zo snel mogelijk weer naar school gaan. Via de website www.weeropschool.nl staan medewerkers uit diverse organisaties klaar om u te helpen.  Er zijn twee protocollen opgesteld door de PO-Raad, AOb, CNV Onderwijs, FVoV en AVS en is afgestemd met Ouders & Onderwijs, het Lerarencollectief, Boink, BMK, BK, Voor Werkende Ouders, OCW en SZW. De PO-Raad heeft twee protocollen ontwikkeld voor het onderwijs: een protocol voor het basisonderwijs, en een protocol voor het speciaal onderwijs en speciaal basisonderwijs. Ook zijn er posters beschikbaar met praktische uitleg van de protocollen voor ouders en onderwijspersoneel.

 • Wat mogen we van de BSO verwachten?

  De BSO volgt hetzelfde regime als de basisscholen. Op dagen dat kinderen naar school gaan, is de BSO voor hen beschikbaar. Daarbij kan afgeweken worden van de reguliere contractdagen. De aansluiting moet straks goed geregeld zijn, zodat kinderen na hun schooldag naar de BSO kunnen gaan en ouders weer meer kunnen werken. Alleen zo kunnen we deze periode werkbaar houden voor ouders en kinderen.

  Scholen en kinderopvang moeten met elkaar in gesprek gaan en blijven, ook gedurende de meivakantie. Neem voldoende tijd voor goed overleg; probeer uiterlijk een week van te voren tot afspraken te komen. Zorg dus dat de onderlinge afspraken uiterlijk een week van tevoren gemaakt zijn. Een gespreksleidraad is te vinden op (o.a.) de website van de PO-Raad.

 • Voor welke kinderen is noodopvang bedoeld?

  Noodopvang is bedoeld voor kinderen waarvan de ontwikkeling thuis in het gedrang komt en waarbij de verwachting is dat ouders dit niet kunnen oplossen. Dit is bijvoorbeeld het geval als de draagkracht van ouders niet voldoende is, er gedrags- of psychische problemen bij de kinderen of hun ouders zijn en bij een thuissituatie waarbij er zorgen zijn over de veiligheid van kinderen. De noodopvang is ook voor kinderen van het speciaal (basis) onderwijs, en voor peuters met een achterstand die voorschoolse educatie krijgen, een sociaal medische indicatie hebben en in een kwetsbare situatie zitten.

 • Hoe is het toelatingsbeleid vierjarigen in tijden van Corona en maatregelen hieromtrent?

  De beslissing over toelating en verwijdering van leerlingen berust bij het bevoegd gezag. Bij wijzigingen over toelating heeft de (G)MR een adviesrecht (WMS 11j)

  Vierjarigen-en-onderwijs-in-coronatijd (docx)

 • Hoe moeten we in school omgaan met het bewegingsonderwijs? Zijn er specifiek maatregelen die we moeten nemen?

  Hiervoor is een FAQ opgesteld een protocol advies heropening en leerlijnen buiten en binnen tips

  Downloads:

  FAQ DEF Bewegingsonderwijs buiten en binnen na 11 mei (PDF)
  Definitief Protocol Advies heropening bewegingsonderwijs PO-SO (PDF)
  Leerlijnen buiten en binnen Tips en Adviezen Bewegingsonderwijs PO-SO volgens RIVM richtlijnen (PDF)

 • Hoe gaan we om met kwetsbare leraren als de scholen weer open gaan?

  Leraren en medewerkers in de kinderopvang van 70 jaar of ouder of een onderliggende aandoening hebben kunnen vanaf huis blijven werken.

 • Vanaf wanneer kunnen leraren getest worden op besmetting?

  Sinds 6 mei kunnen ook basisschoolleraren, kinderopvangmedewerkers, jeugdtrainers en mantelzorgers op besmetting met het COVID-19-virus getest worden als zij klachten hebben.

 • Wie betaalt de coronatesten van zorgpersoneel buiten ziekenhuizen, personeel van basisscholen en kinderopvang, mantelzorgers en jeugdtrainers?

  De kosten voor de test worden betaald door de overheid. U hoeft daar dus niet zelf voor te betalen.
  https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/openbaar-en-dagelijks-leven/testen

 • Waar kun je actuele informatie vinden over openen scholen per 8 juni a.s.

  www.nieuwsbrievenminocw.nl/actueel/nieuwsbrieven/nieuwsbrief-primair-onderwijs/2020/nieuwsflits-po-19-mei