Coronamaatregelen

Schoolleiders wilden heel graag duidelijkheid over richtlijnen van het RIVM.

Nieuws

Al het nieuws over coronamaatregelen

Veelgestelde vragen

 • Waarom blijven de scholen in het funderend onderwijs open in de huidige situatie?
  Vanaf 24 november 2021

  Voor de cognitieve en sociaal-emotionele ontwikkeling van kinderen en jongeren is het van groot belang dat zij fysiek naar school kunnen blijven gaan. Zeker voor leerlingen in een kwetsbare positie is dat cruciaal.

 • Wat doet het kabinet om te zorgen dat het verantwoord is om naar school te gaan?
  Vanaf 24 november 2021

  Het is begrijpelijk dat onderwijspersoneel, leerlingen en ouders/verzorgers zich zorgen maken om hun gezondheid, nu de besmettingen in de hele samenleving oplopen. Om de scholen verantwoord open te laten zijn, is het van groot belang om de geldende maatregelen te blijven hanteren:


  · De basisregels: blijf thuis en laat je testen bij klachten, handen wassen, hoesten en niezen in je elleboog, goed ventileren, geen handen schudden en elkaar de ruimte geven.
  · De aangescherpte quarantaineregels: alle huisgenoten moeten in quarantaine als er iemand besmet is, of je nu beschermd bent of niet beschermd.
  · Voor docenten en voor leerlingen op het voortgezet (speciaal) onderwijs en docenten geldt: doe thuis twee keer per week preventief een zelftest. Dit hoeft niet als je recent corona hebt gehad of gevaccineerd bent. Zelftesten voor leerlingen en medewerkers kunnen worden aangevraagd in de zelftesten-aanvraagmodule CoTeRo. Daarnaast is het mogelijk om aanvullende maatregelen te nemen in overleg met de MR.

 • Wat is de uitwerking van de aangescherpte basisregels in het onderwijs?
  Vanaf 24 november 2021

  Het is voor het verantwoord open kunnen houden van het onderwijs ontzettend belangrijk dat basismaatregelen worden nageleefd. Aan scholen wordt daarom dringend geadviseerd om de activiteiten op school te beperken tot het primaire proces van lesgeven. Daarop volgt een extra uitwerking van de basisregels:

  · Onderwijspersoneel werkt thuis, tenzij zij onderwijs moeten geven of anderszins in het belang van leerlingen op school moeten zijn. Teamvergaderingen en studiedagen vinden online plaats;
  · Ouders/verzorgers en andere externen die niet betrokken zijn bij het primaire proces van lesgeven komen niet in de school, tenzij dit echt niet anders kan. Het houden van fysieke open dagen is ook niet mogelijk;
  · Alle volwassenen houden 1,5 meter afstand van elkaar (zie Q&A over 1,5 meter afstand);
  · Vieringen vinden plaats zonder externe aanwezigen; Ouders kunnen dus niet komen kijken naar het kerstspel of bij de Sinterklaasviering. De Sint zelf is wel welkom.
  · Daarnaast blijft iedereen met klachten thuis, totdat een negatieve testuitslag is ontvangen.

 • Welke voorwaarden gelden bij het invoeren van aanvullende maatregelen?
  Vanaf 24 november 2021

  Een schoolbestuur mag aanvullende maatregelen invoeren, zoals het gebruik van gespreide pauzes of looproutes in de school. Hiervoor gelden de volgende voorwaarden:

  · Het schoolbestuur moet de noodzaak en proportionaliteit van eventuele aanvullende maatregelen onderbouwen;
  · De aanvullende maatregelen moeten passen binnen de besluiten die het kabinet heeft genomen op basis van advisering door het OMT;
  · Daarbij moet in elk geval de medezeggenschap betrokken worden. Het is belangrijk dat het schoolbestuur aan de ouders/verzorgers in duidelijke taal uitlegt waarom de school tot deze maatregel(en) besluit.

  1. Het snottebellenbeleid blijft wel van kracht.
  2. Voor leerlingen boven de 18 jaar in het voortgezet (speciaal) onderwijs geldt dit niet.
  3. Het bestuur moet ook rekening houden met de uitvoerbaarheid en handhaafbaarheid.

  Bij het handhaven van een verplichting zal de school zorgvuldig de proportionaliteit in acht moet nemen: het belang van de leerplicht weegt immers ook zwaar. Het is daarom belangrijk dat de school hier een goed gesprek over voert met leerlingen, ouders/verzorgers en personeel.

 • Hoe zit het met 1,5 meter in de scholen?
  Vanaf 24 november 2021

  Met ingang van 24 november 2021 is het houden van 1,5 meter afstand weer verplicht. Voor het onderwijs geldt een uitzondering: onderwijspersoneel en leerlingen in en rond de school hoeven geen 1,5 meter afstand te houden tot elkaar.

  Voor de volwassenen (personeel, evt. aanwezige ouders/verzorgers, externen, etc.) geldt het dringende advies om 1,5 meter afstand tot andere aanwezige volwassenen te houden.

 • Waar kunnen zelftesten worden besteld?
  Vanaf 24 november 2021

  Zelftesten voor leerlingen (in het VO) en medewerkers (PO en VO) kunnen worden aangevraagd in de zelftesten-aanvraagmodule CoTeRo. In de vragenmodule van CoTeRo vind je antwoorden op de meest gestelde vragen • Hoe moeten de school omgaan met Sinterklaas?
  Vanaf 24 november 2021

  Het is toegestaan om sinterklaasactiviteiten te organiseren. Geadviseerd wordt om dit alleen te organiseren in een groep/klas, dus er dit jaar geen grootschalig schoolevenement van te maken.

  Alle vieringen vinden in ieder geval plaats zonder ouders/verzorgers als toeschouwer.
  De Sint zelf is wel welkom.

 • Activiteiten op school beperken tot primaire proces van lesgeven. En zorg- en ondersteuningsactiviteiten in de school?
  Vanaf 24 november 2021

  Aan scholen wordt dringend geadviseerd om de activiteiten op school te beperken tot het primaire proces van lesgeven. Wat betekent dat voor zorg- en ondersteuningsactiviteiten (zoals de logopedie) in de school

  Als een dergelijke activiteit ten goede komt aan het primaire proces en het is niet mogelijk om het op een alternatieve manier te organiseren, dan kan deze activiteit in de school plaatsvinden.

 • Hoe moeten we als school omgaan met open dagen?
  Vanaf 24 november 2021

  Geadviseerd wordt om de activiteiten op school te beperken tot het primaire proces van lesgeven. Dus activiteiten die niet direct gerelateerd zijn aan het geven van onderwijs te annuleren of op een alternatieve manier te organiseren.

  Dit geldt dus ook voor fysieke open dagen.

 • Kinderen en jongeren raken ook besmet. Is de strategie groepsimmuniteit opbouwen?
  Vanaf 24 november 2021

  Nee. Het advies blijft gelden dat kinderen met klachten zich laten testen bij de GGD en thuis de uitslag afwachten.

 • Wat betekent het algemeen aangescherpte quarantaineregels voor het onderwijs?
  Vanaf 24 november 2021

  Omdat de besmettingen in de hele samenleving weer oplopen, zijn de quarantaineregels aangescherpt:
  alle huisgenoten moeten in quarantaine als er iemand besmet is, ongeacht of zij beschermd zijn of niet-beschermd. Onderwijspersoneel, kinderen en jongeren worden daarvan niet uitgezonderd. 

  Dat heeft ook gevolgen voor het onderwijs. Het betekent dat er vaker en meer leerlingen, docenten en ander onderwijspersoneel in quarantaine moeten. Inmiddels is bekend hoe groot de gevolgen van dergelijke coronamaatregelen op de ontwikkeling van leerlingen kunnen zijn. Om die reden is het van belang dat scholen hier rekening mee te houden. Zowel door zo goed als mogelijk de verspreiding van het virus tegen te gaan, met bijvoorbeeld de basisregels en het zelftesten, als door bijvoorbeeld het tijdelijk aanbieden van onderwijs op afstand.

 • Wat wordt er van scholen verwacht als de docent of leerlingen in quarantaine zitten?
  Vanaf 24 november 2021

  Het snottebellenbeleid blijft wel van kracht.
  Alle huisgenoten gaan in quarantaine, ongeacht leeftijd. Het is van belang dat scholen voorbereid zijn op afwezigheid van docenten en leerlingen in verband met quarantaines of besmettingen op school. Hierbij staan zowel het tegengaan van verspreiding van het virus als continuering van onderwijs centraal. Denk hierbij aan communicatie naar ouders en leerlingen; onderwijsaanbod en afstandsonderwijs; en afstemming met bestuur en gemeente.
  Scholen worden gevraagd om zoveel mogelijk met ouders/verzorgers en leerlingen te overleggen over de mogelijkheden om leerlingen in thuisquarantaine, afstandsonderwijs te geven. De keuze voor afstandsonderwijs is echter nadrukkelijk de professionele keuze van de school. Dit kan dan ook niet door individuele ouders/verzorgers worden afgedwongen. Het spreekt voor zich dat scholen niet aan het onmogelijke kunnen worden gehouden

 • Wanneer mag een school sluiten?
  Vanaf 24 november 2021

  Het schoolbestuur heeft de bevoegdheid een school tijdelijk gedeeltelijk of geheel te sluiten. Het bestuur besluit alleen tot sluiting van een school:

  · Nadat de GGD een advies heeft uitgebracht over besmettingen op de school en de beperking van het verspreidingsrisico en dit advies het best opgevolgd kan worden door het sluiten van de school en het overgaan op afstandsonderwijs ; of
  · Indien organisatorisch geen andere mogelijkheid bestaat, doordat te veel personeelsleden ziek zijn of in quarantaine moeten, en geen vervanging beschikbaar is.

  Bij sluiting van een school neemt het schoolbestuur contact op met de gemeente en de inspectie via het hiervoor ingerichte meldpunt. Daarbij wordt ook gevraagd hoe de continuïteit van het onderwijs wordt gewaarborgd.
  Een school meldt het ook als ze weer open gaan.
  Een gedeeltelijke schoolsluiting hoeft niet te worden gemeld bij de inspectie.

 • Krijgt onderwijspersoneel voorrang op een boosterprik?
  Vanaf 24 november 2021

  Nee. Vaccins bieden nog steeds een goede bescherming tegen ziekenhuis- en IC-opnames. De booster is effectief in het zorgen voor een versterkte immuunrespons bij kwetsbare personen bij wie de immuniteit lager is. Om deze redenen krijgen de ouderen nu als eerste de boostervaccinatie. Daarna komen de 60-plussers aan de beurt en uiteindelijk mag iedereen een booster halen.

  Een boostervaccinatie levert geen substantiële bijdrage aan het huidige hoge aantal besmettingen. Effectiever is het opvolgen van de basisregels, en dat jongeren en volwassenen die dat nog niet hebben gedaan zich laten vaccineren. De vaccinatiegraad onder docenten is hoog (meer dan 90%), de vaccinatiegraad onder jongeren vraagt aandacht (61% van de 12 – 17-jarigen is volledig gevaccineerd).

 • Wat kunnen we als school doen om jongeren te stimuleren zich te laten vaccineren?
  Vanaf 24 november 2021

  Veel jongeren hebben nog steeds vragen over het vaccineren tegen het coronavirus. Het blijft belangrijk dat jongeren hun eigen keuze maken om zich wel of niet te laten vaccineren, op basis van betrouwbare informatie. Een open gesprek over vaccineren kan hen hierbij helpen, het liefst in een vertrouwde omgeving, zoals school.
   Het Nederlands Instituut voor Biologie (NIBI) heeft lesmateriaal ontwikkeld over de biologie achter het mRNA-vaccin. Het materiaal is gratis te bestellen en geschikt voor onder- en bovenbouw vmbo, havo en vwo.
  Op Wikiwijs staat veel open lesmateriaal voor verschillende niveaus over corona, infectieziektes en groepsimmuniteit. Jongeren kunnen ook op www.coronavaccinatie.nl/jongeren meer informatie vinden over het vaccin.

 • Hoe moeten we omgaan met praktijkgerichte lessen?
  Vanaf 24 november 2021

  Op momenten dat leerlingen onderwijs volgen op een mbo-locatie of in een (leer)bedrijf worden zij geacht aan de protocollen/richtlijnen te voldoen die op die locatie gelden. Betreft het een vo-locatie (ook van een verticale instelling), dan gelden de regels voor het voortgezet onderwijs.

  Bepaalde onderwijsactiviteiten, zoals stages, lob-activiteiten en leerwerkplekken vinden buiten het schoolgebouw plaats.

  Ook voor ‘hybride’ vormen van onderwijs geldt dat deze voor een deel buiten de school worden gevolgd. Hiervoor geldt ook dat leerlingen worden geacht aan de protocollen/richtlijnen te voldoen die op de betreffende locatie gelden. • Wat betekenen de huidige maatregelen bewegingsonderwijs/Lichamelijke opvoeding?
  Vanaf 24 november 2021

  Deze lessen kunnen doorgaan. Tijdens de lessen doen docenten er goed aan zoveel mogelijk afstand te bewaren tot de leerlingen en gymzalen goed te ventileren.

  Het gebruik van het coronatoegangsbewijs (CTB) is verplicht voor onder meer sportbeoefening op binnensportlocaties.
  Een leraar die kinderen wegbrengt voor schoolzwemmen of begeleidt met de gymles is uitgezonderd van de CTB-plicht, aangezien dit om het verrichten van beroeps- en bedrijfsmatige werkzaamheden gaat.

  Voor ouders/verzorgers of vrijwilligers geldt voor het wegbrengen van kinderen (in het kader van de zwemles, sportbeoefening) wel een CTB-plicht bij betreden van de publieke binnenruimte van de sportlocatie. Er is overigens geen publiek meer toegestaan.

 • Is het verplicht om een mondneusmasker te gebruiken in het leerlingenvervoer?
  Vanaf 24 november 2021

  Voor het voortgezet speciaal onderwijs gelden voor leerlingenvervoer de volgende regels:
  · De chauffeur doet voor de rit een gezondheidscheck bij de leerlingen.
  · Leerlingen moeten zoveel mogelijk afstand bewaren tot de chauffeur.
  · Leerlingen dragen een mondneusmasker.
  · De chauffeur draagt een chirurgisch mondneusmasker.

 • Wat doet het kabinet om te zorgen dat het verantwoord is om naar school te gaan?
  Vanaf 19 november 2021

  Het is begrijpelijk dat sommige onderwijspersoneelsleden, leerlingen en ouders zich zorgen maken om hun gezondheid, nu de besmettingen in de hele samenleving oplopen. De experts van het OMT zeggen dat scholen verantwoord open kunnen blijven. Veruit de meeste docenten zijn gevaccineerd en de besmettingscijfers onder het onderwijspersoneel zijn lager dan gemiddeld.1 Om de scholen verantwoord open te laten zijn, is het van groot belang om de geldende voorzorgsmaatregelen te blijven hanteren: – De basisregels: blijf thuis en laat je testen bij klachten, handen wassen, hoesten en niezen in je elleboog, goed ventileren, geen handen schudden en elkaar de ruimte geven. – De aangescherpte quarantaineregels: alle gevaccineerde en ongevaccineerde huisgenoten van alle leeftijden moeten in quarantaine als er iemand binnen het huishouden besmet is. – Voor niet-immune of niet-beschermde leerlingen op het voortgezet (speciaal) onderwijs en niet-immune of niet-beschermde docenten geldt: doe thuis twee keer per week preventief een zelftest. Zelftesten voor leerlingen en medewerkers kunnen worden aangevraagd in de zelftesten-aanvraagmodule CoTeRo. Daarnaast blijft het voor scholen mogelijk om aanvullende voorzorgsmaatregelen te nemen in overleg met de medezeggenschapsraad. Het streven daarbij is wel dat het onderwijs op school zo normaal en volledig mogelijk doorgaat.

 • Mogen we aanvullende maatregelen nemen, zoals teamvergaderingen alleen online of het beperken van aanwezigheid van ouders op school?
  Vanaf 19 november 2021

  Het staat scholen vrij om in overleg met de medezeggenschapsraad beschermende maatregelen te nemen, bijvoorbeeld door activiteiten op school te beperken tot het primaire proces van lesgeven, activiteiten die niet direct gerelateerd zijn aan het geven van onderwijs te annuleren of op een alternatieve manier te organiseren (onder andere door de vergaderingen online te houden) of terughoudend te zijn met de aanwezigheid van ouders/verzorgers en andere externen op school.
  Het is niet de bedoeling dat scholen vanwege aanvullende maatregelen overstappen op online onderwijs of bijvoorbeeld de helft van de week les gaan geven.

 • Geldt het Coronatoegangsbewijs (CTB) ook als een sportlocaties wordt bezocht in het kader van een schoolactiviteit?
  Vanaf 19 november 2021


  Het gebruik van het CTB is verplicht voor onder meer sportbeoefening op binnensportlocaties. Een leraar die kinderen wegbrengt voor schoolzwemmen of begeleid met de gymles is uitgezonderd van de CTB-plicht gezien dit om het verrichten van beroeps- en bedrijfsmatige werkzaamheden gaat. Voor ouders/verzorgers of vrijwilligers geldt voor het wegbrengen van kinderen (in het kader van de zwemles, sportbeoefening) wel een CTB-plicht bij betreden van de publieke binnenruimte van de sportlocatie. Er is overigens geen publiek meer toegestaan.

 • Wat betekenen de nieuwe maatregelen van het kabinet voor het funderend onderwijs?
  Vanaf 13 november 2021

  Er zijn geen nieuwe maatregelen genomen voor het funderend onderwijs. Dit betekent dat de huidige richtlijnen van kracht blijven.

 • Waarom blijven de scholen in het funderend onderwijs open met de huidige maatregelen?
  Vanaf 13 november 2021

  De scholen kunnen op dit moment verantwoord open blijven in overeenstemming met het laatste OMT-advies. Het heeft de hoogste prioriteit voor de ontwikkeling van kinderen en jongeren dat zij verantwoord naar school kunnen blijven gaan. We willen bovendien dat leerlingen leervertragingen inlopen, die eerder zijn ontstaan vanwege corona. Zeker voor leerlingen in een kwetsbare positie is dat cruciaal.

 • Welke voorwaarden gelden bij het invoeren van aanvullende maatregelen?
  Vanaf 13 november 2021

  Zoals staat beschreven in de servicedocumenten voor funderend onderwijs, mag een schoolbestuur andere maatregelen invoeren. Hiervoor gelden de volgende voorwaarden.

  • De aanvullende maatregel(en) moet(en) passen binnen de besluiten die het kabinet heeft genomen op basis van advisering door het OMT;
  • Het schoolbestuur moet de noodzaak, proportionaliteit en subsidiariteit ervan kunnen onderbouwen;
  • De aanvullende maatregel(en) moet(en) dan worden vastgesteld in het leerlingenstatuut en in de arbeidsvoorwaarden;
  • Daarbij moet in elk geval de medezeggenschap betrokken worden. Het is belangrijk dat het schoolbestuur aan de ouders/verzorgers in duidelijke taal uitlegt waarom de school tot deze maatregel(en) besluit;
  • Het schoolbestuur moet ook rekening houden met de uitvoerbaarheid en handhaafbaarheid van de aanvullende maatregel. Bij het handhaven van een aanvullende verplichting zal de school zorgvuldig de proportionaliteit in acht moet nemen: het belang van de leerplicht weegt immers ook zwaar. Het is daarom belangrijk dat de school hier een goed gesprek over voert met leerlingen, ouders/verzorgers en personeel.
  De aanvullende maatregelen moeten kortom goed onderbouwd zijn, met betrokkenheid van de medezeggenschap, en helder worden gecommuniceerd. • Kinderen en jongeren raken ook besmet. Is de strategie groepsimmuniteit opbouwen?
  Vanaf 13 november 2021

  Nee. Het advies blijft gelden dat kinderen met klachten (verkoudheidsklachten met koorts, benauwdheid en/of veel hoesten) zich laten testen bij de GGD en thuis de uitslag afwachten. Uiteraard blijven leerlingen die corona hebben thuis tot ze, na minimaal 7 dagen na de test, 24 uur klachtenvrij zijn. • Wat wordt er van scholen verwacht als leerlingen in quarantaine zitten?
  Vanaf 13 november 2021

  Scholen worden gevraagd om zoveel mogelijk met ouders/verzorgers en leerlingen te overleggen over de mogelijkheden om leerlingen in thuisquarantaine, afstandsonderwijs te geven. De keuze voor afstandsonderwijs is echter nadrukkelijk de professionele keuze van de school. Dit kan dan ook niet door individuele ouders/verzorgers worden afgedwongen. Het spreekt voor zich dat scholen niet aan het onmogelijke worden gehouden. • Is er een overzicht van het aantal coronabesmettingen per leeftijdscategorie?

  Het RIVM stelt wekelijke een Factsheet COVID-besmettingen op.

  In de downloads zijn de meest recente cijfers te vinden.

  Factsheet COVD-besmettingen week 46 2021

 • Moet er weer looproutes ingevoerd worden?
  Vanaf 6 november 2021

  Het staat een school vrij om daar weer looproutes voor in te voeren, maar dit is geen verplichting. • Mogen ouders nog de school in?
  Vanaf 6 november 2021

  Scholen hebben de mogelijkheid om ouders/verzorgers toe te laten in de school. Het is echter van belang dat de basisregels in dat geval in acht worden genomen. Er wordt geadviseerd om 1,5 meter afstand tot elkaar te houden, zowel binnen als buiten. Als de ruimte het niet toelaat 1,5 meter afstand van elkaar te houden, dan kan een school ervoor kiezen dat ouders/verzorgers op dat moment niet gelijktijdig de school in mogen komen, kunnen looproutes worden gehanteerd, of kunnen stapplekken op 1,5 meter afstand worden gemarkeerd. Oudergesprekken over een individuele leerling kunnen met in achtneming van de 1,5 meter afstand gewoon doorgang vinden. • Wat betekent het OMT-advies over hybride onderwijs?
  Vanaf 6 november 2021

  Het OMT adviseert om hybride onderwijs weer mogelijk te maken, zodat leerlingen die klachten hebben, of een quarantaineadvies hebben gekregen, zo weinig mogelijk onderwijs missen. Het is belangrijk dat scholen en docenten er rekening mee houden dat deze leerlingen geen achterstanden oplopen.
  Scholen zijn echter niet verplicht om hybride of andere vormen van (afstands)onderwijs te bieden aan een leerling die kortdurend ziek thuis is, dus ook niet aan een individuele leerling die door aan COVID-19 gerelateerde ziekte of quarantaine geen fysiek onderwijs kan volgen.
  In de servicedocumenten voor primair en voortgezet onderwijs wordt beschreven hoe een school kan omgaan met leerlingen die thuis (willen) blijven vanwege Covid-19.
  Extra tips, vragen en antwoorden staan in het handelingskader thuisblijvers corona.