Brede School

Nieuws

Al het nieuws over brede school

Veelgestelde vragen

  • Hoe start ik als schoolleider het overleg met de gemeente?

    Het is voor scholen en schoolbesturen niet altijd duidelijk of de gemeente deelneemt aan de Brede impuls combinatiefuncties en zo ja, hoe de gemeente dat gaat aanpakken. De schoolleider zal eerst na moeten gaan of de gemeente al in aanmerking komt voor deelname. Zie onderstaande lijst. Een manier om met de gemeente in contact te komen over combinatiefuncties is de Lokale Educatieve Agenda, een overleg tussen gemeente en onderwijsveld. Scholen kunnen ook zelf met hun gemeente contact opnemen. Samen met gemeenten en betrokkene organisaties kan het signaal gegeven worden dat ze eerder willen deelnemen. Het kan verder helpen als de school zich tot de gemeenteraad wendt met het verzoek om het College van B&W tot actie aan te zetten. Het verdient dus aanbeveling om als school zelf het initiatief te nemen, samen met de sport- of cultuursector. Op de website www.combinatiesfuncties.nl vindt u hierover meer informatie.

  • Wat houdt Brede impuls combinatiefuncties in?

    Op 10 december 2007 tekenden de Ministeries van VWS en OCW, de Vereniging Nederlandse Gemeenten, de Cultuurformatie en NOC*NSF het convenant 'Impuls brede scholen, sport en cultuur'. De Impuls richtte zich op de realisatie van 2.500 nieuwe arbeidsplaatsen met functies waarbij één persoon in dienst is van één werkgever, maar werkzaam is binnen twee organisaties of sectoren. Een belangrijke doelstelling is dat kinderen en jongeren een sportaanbod krijgen waarbij ze minimaal vijf keer per week kunnen sporten. Dit aanbod wordt gecreëerd door zowel school als de sport. Daarnaast speelt de cultuur sector ook een rol. Wanneer deze drie sectoren met elkaar gaan samenwerken, kan er een aanbod ontstaan waarin kinderen en jongeren hun talenten kunnen laten zien, sociale contacten kunnen leggen en vooral heel veel plezier kunnen hebben. De activiteiten die georganiseerd worden zullen plaatsvinden op school, maar ook bij de sportvereniging. Deze verenigingen moeten dan echter ook op deze taak zijn berekend. Daarom zet het kabinet met de impuls in op het versterken van ongeveer 10 procent van de Nederlandse sportverenigingen. Het gaat er dus vooral om de sportverenigingen structureel versterken. Dit in combinatie met school, kunst- en de cultuursectoren, mede vanuit de behoefte van de overheid om meer brede scholen met een uitgebreid sport- en cultuuraanbod aan te gaan bieden.

    Op 13 februari 2012 zijn de bestuurlijke afspraken 'Sport en Bewegen in de Buurt' ondertekend door het Ministerie van VWS, VNG, NOC*NSF, VNO NCW en MKB Nederland. Onderdeel van het programma 'Sport en Bewegen in de Buurt' is een nieuwe financiële impuls voor gemeenten om combinatiefuncties, werkzaam als buurtsportcoaches, op lokaal niveau in te zetten. Deze impuls is aanvullend op de bestaande succesvolle 'Impuls brede scholen sport en cultuur' en de daarbij behorende combinatiefuncties. Beide impulsen worden gecombineerd en dragen vanaf 2012 de naam: Brede impuls combinatiefuncties.

    Sport, kunst en cultuur zijn natuurlijk niet alleen belangrijk op de brede scholen, maar ook op andere scholen. Een gecombineerd aanbod kan worden ondersteund door combinatiefuncties, waarbij professionals een brug vormen tussen de sector onderwijs, sport of cultuur.