Lees ook

 • Themabijeenkomst regie op vitaliteit

  Hoe kan jij als schoolleider zo vroeg mogelijk toekomstig verzuim herkennen? En wat geeft jou zelf energie? Wil je alles weten over het voorkomen van verzuim en hoe je regie krijg op je eigen vitaliteit? Kom dan naar een themabijeenkomst, georganiseerd door AVS samen met het Vervangings- en Participatiefonds, in diverse regio’s: Zwolle, Utrecht, Den Bosch en Rotterdam. Data: 26 maart en 23 april. Meld je snel aan. ...

 • Werk mee aan monitoring van werkdruk

  Onderzoeks- en adviesbureau Oberon onderzoekt in opdracht van OCW hoe het is gesteld met de ontwikkeling van de werkdruk in het primair onderwijs en de rol van het Werkdrukakkoord daarin. Een steekproef van schoolleiders heeft begin maart een uitnodiging gekregen om een (korte) vragenlijst in te vullen.AVS wijst op het belang van dit onderzoek: als je de vragenlijst hebt ontvangen, vul deze dan voor 21 april in en geef deze ook door aan je team. Met het Werkdrukakkoord tussen...

 • Bekostiging 2023

  Op de helpdesk krijgen we nog steeds geregeld vragen over bijv. de werkdrukmiddelen. Ten gevolge van de vereenvoudiging van de bekostiging is een groot aantal bekostigingsregels geschrapt en kunt je in eerste instantie niet zo gemakkelijk meer terugvinden hoeveel je waarvoor krijgt, eenvoudigweg omdat de bedragen zijn opgenomen in het lumpsumbedrag. Ook de memorie van toelichting op de wet biedt geen soelaas. Toch zijn bepaalde bedragen wel terug te vinden en wel in de Regeling bekostiging...

Al het nieuws over werkdruk

Veelgestelde vragen: Vragen

 • Werkdruktool voor schooljaar 2022–2023

  Ook voor het schooljaar 2022 – 2023 zijn er gelden beschikbaar voor de werkdrukvermindering. De bedragen voor genoemd schooljaar zijn:

  Soort onderwijsBedrag per leerling
  Basisonderwijs€ 260,76
  Speciaal basisonderwijs€ 391,14
  (Voortgezet) speciaal onderwijs€ 521,52

  Het bedrag per leerling voor personeel en arbeidsmarkt is, net zoals in schooljaar 2021–2022, verhoogd in verband met het versneld inzetten van de werkdrukmiddelen. Daarnaast zijn er ook middelen uit het Nationaal Programma Onderwijs beschikbaar gekomen om de werkdrukmiddelen op peil te houden.

  Deze middelen zijn structureel en worden verstrekt via het budget personeels- en arbeidsmarktbeleid. Het ministerie van OCW maakt hiervoor elk jaar een tool, maar voor 2022-2023 is die nog niet beschikbaar.

  Dit budget wordt uitgekeerd als een bedrag per leerling op het niveau van BRIN. De leerlingen van een nevenvestiging worden daardoor toegerekend aan de hoofdlocatie.

  Hieronder de tool van 2022

  Downloads

  Tool werkdrukmiddelen 2022 (xlsx)

  • Vragen over de besteding van de werkdrukmiddelen, die bij de sociale partners (PO-Raad en vakbonden) zijn binnen gekomen en door hen zijn beantwoord.

   Q Over welke werkdrukmiddelen kan mijn school in 2022-2023 beschikken?
   A Dit kunt u berekenen in de nieuwe geactualiseerde versie van de rekentool voor 2022. Vanaf 1 januari 2023 zullen schoolbesturen en samenwerkingsverbanden op grond van de nieuwe bekostigingssystematiek volledig op kalenderjaarbasis worden bekostigd. De bedragen in bijgevoegde tool voor werkdruk gelden daarom voor de periode augustus 2022 tot en met december 2022.

   Q Moet de PGMR of PMR instemmen met de bestedingsplannen uit het werkdrukakkoord?
   A De PMR heeft instemmingsrecht op het bestedingsplan, niet de PGMR.

   Q Waar staat dat de PMR instemmingsrecht heeft?
   A Dat hebben de vakbonden en PO Raad afgesproken met minister Slob in het akkoord. Dat de PMR instemmingsrecht heeft wordt ook opgenomen in de nieuwe cao po.

   Q Waar moeten we als team over praten als het gaat om het werkdrukakkoord?
   A Op iedere school moet een gesprek gevoerd worden over de knelpunten die werknemers ervaren en de oplossingen die zij hiervoor voorzien en bepalen. Dat vormt de basis voor het bestedingsplan.

   Q Wie maakt het bestedingsplan?
   A Het bestedingsplan wordt opgesteld door de schoolleider of het schoolbestuur op basis van het gesprek met het hele schoolteam (leerkrachten, schoolleider/directeur en overig personeel).

   Q Hoe weten wij op school achteraf of het geld inderdaad aan vermindering van de werkdruk is uitgegeven?
   A De P-MR van de school wordt na afloop van het schooljaar door de schoolleider/het
   schoolbestuur geïnformeerd over de besteding van de extra werkdrukmiddelen van hun school (BRIN-niveau) in het voorgaande schooljaar. Over de niet-bestede middelen worden door de schoolleider/het schoolbestuur in samenspraak met het team en de P-MR nadere bestedingsafspraken gemaakt conform de doelen en verwachtingen van het bestedingsplan.

   Q Op welk bedrag hebben wij recht?
   A Uw school krijgt een bedrag dat afhankelijk is van het leerlingaantal. Via de websites van de vakbonden en PO Raad kunt u via een rekentool nagaan welk bedrag uw school krijgt voor vermindering van werkdruk.

   Q Hoeveel geld is er in totaal beschikbaar?
   A Vanaf 1 augustus 2018 is er structureel € 237 miljoen per jaar beschikbaar. In 2020 is er een tussenevaluatie, afhankelijk van de uitkomst daarvan kan het bedrag vanaf  schooljaar 2021/2022 oplopen tot € 430 miljoen per jaar.

   Q Mag mijn bestuur bepalen hoe (een deel van) het geld besteed wordt?
   A Nee, uw bestuur mag dat niet. De extra middelen die het kabinet ter beschikking stelt voor de beheersing van werkdruk, komen ter beschikking aan teams in scholen. Zij kiezen zelf welke maatregelen er in hun school worden genomen om de werkdruk te verminderen.

   Q Mijn bestuur zegt dat het geld niet structureel beschikbaar is, klopt dat?
   A Nee, dat klopt niet. Tot schooljaar 2021/2022 is er per jaar structureel € 237 miljoen beschikbaar voor verlaging van de werkdruk. Vanaf schooljaar 2021/2022 zal dat zelfs op kunnen lopen tot € 430 miljoen, structureel, per jaar.

   Q Welke richtlijnen mag een schoolbestuur meegeven aan het team?
   A Een schoolbestuur mag niet bepalen waar het geld voor werkdrukverlaging aan wordt besteed, maar een schoolbestuur kan wel enkele richtlijnen meegeven. Het aannemen van personeel kan bijvoorbeeld gevolgen hebben voor kosten op de lange termijn. Een team mag natuurlijk kiezen voor het aannemen van personeel, maar een schoolbestuur mag wel bepalen onder welke voorwaarden dit kan gebeuren. Dat is nodig, want het schoolbestuur is verantwoordelijk voor de onderwijskwaliteit maar ook voor de financiën op de langere termijn.

   Q Ons schoolbestuur krijgt te maken met bezuinigingen (krimp, onderwijsachterstandsmiddelen) en daardoor moeten er medewerkers worden ontslagen. Hoe verhoudt dit zich tot de werkdrukmiddelen?
   A Het team mag bepalen hoe de werkdrukmiddelen worden ingezet, natuurlijk mogen zij kiezen voor behoud van personeel. We zijn in gesprek met het Participatiefonds om ervoor te zorgen dat de werkdrukmiddelen geen effect hebben op ontslagmogelijkheden.

   Downloads

   Aan de slag met het werkdrukakkoord(pdf)

   Inspirerende praktijkverhalen(pdf)

   Rekenmodel werkdrukmiddelen(xlsx) (2022)

  Veelgestelde vragen: Hulpmiddelen en instrumenten

  • Werkdruktool voor schooljaar 2022–2023

   Ook voor het schooljaar 2022 – 2023 zijn er gelden beschikbaar voor de werkdrukvermindering. De bedragen voor genoemd schooljaar zijn:

   Soort onderwijsBedrag per leerling
   Basisonderwijs€ 260,76
   Speciaal basisonderwijs€ 391,14
   (Voortgezet) speciaal onderwijs€ 521,52

   Het bedrag per leerling voor personeel en arbeidsmarkt is, net zoals in schooljaar 2021–2022, verhoogd in verband met het versneld inzetten van de werkdrukmiddelen. Daarnaast zijn er ook middelen uit het Nationaal Programma Onderwijs beschikbaar gekomen om de werkdrukmiddelen op peil te houden.

   Deze middelen zijn structureel en worden verstrekt via het budget personeels- en arbeidsmarktbeleid. Het ministerie van OCW maakt hiervoor elk jaar een tool, maar voor 2022-2023 is die nog niet beschikbaar.

   Dit budget wordt uitgekeerd als een bedrag per leerling op het niveau van BRIN. De leerlingen van een nevenvestiging worden daardoor toegerekend aan de hoofdlocatie.

   Hieronder de tool van 2022

   Downloads

   Tool werkdrukmiddelen 2022 (xlsx)