Lees ook

 • Salarisperspectiefgarantie blijft, maar wordt aangepast!

  In de afgelopen dagen komen bij de helpdesk signalen binnen dat de salarisperspectiefgarantie, die van toepassing is bij de herwaardering van de functies directie en onderwijsondersteunend personeel, geen betrekking zou hebben op de indexatie van het salaris. Met andere woorden, de loonsverhoging d.d. 1 juli 2022 (4,75%) zou volgens sommige werkgevers niet gelden voor werknemers die een toelage ex artikel 5.6 lid 8 van de CAO PO ontvangen. Dat is onjuist. “Indien inschaling in de nieuwe...

 • Handreiking garantietoelage art. 5.6 CAO

  Een deel van de directeuren in het PO heeft op dit moment een garantietoelage. Niet voor alle directeuren en werkgevers is duidelijk hoe deze bepaling in de CAO PO is bedoeld. Daarom heeft de AVS samen met de PO-Raad een handreiking opgesteld over de garantietoelage. De garantietoelage is het gevolg van de herwaardering in 2019/2020 waarbij zij in een salarisschaal werden geplaatst die een lager maximum kende dan dat zij daarvoor hadden. Dat was bijvoorbeeld het geval met directeuren...

 • Salarisschalen per 1 januari 2022

  In verband met de verhoging van het minimumloon zijn de salarisschalen per 1 januari 2022 aangepast.De salarisschalen zijn hieronder te...

Al het nieuws over salaris

Veelgestelde vragen: Vragen

 • Wat betekent dit onderhandelaarsakkoord voor directeuren en adjunct-directeuren in het algemeen?
  Toename jaarinkomen
  (gewogen gemiddelde)
  % (gewogen gemiddelde)Variatie in toenamePerspectief stijgingLaatste trede te be-halen in jaren t.o.v. nu
  A10592410,38,9-14,91602 jaar eerder
  A11651610,58,1-15,25531 jaar later
  A12761810,88,4-15,26003 jaar eerder
  D11686010,65,7-17,91163 jaar later
  D12*804611,08,5-18,11333 jaar eerder
  D13*52276,65,1-21,41453 jaar eerder
  D1455686,95,3-19,15317 jaar eerder

  * Voor schoolleiders met een salarisperspectiefgarantie wijken genoemde bedragen en percentages af

  Dus het inkomen van een schoolleider in A12 neemt op jaarbasis tussen 8,4% en 15,3% toe, het perspectief (bedrag van de laatste trede van de nieuwe schaal – bedrag van de laatste treden van de huidige schaal) neemt met 600 euro per maand toe en het aantal treden in de schaal neemt met 3 af (dus de schoolleider groeit 3 jaar sneller toe naar een eindtrede die 600 euro hoger is dan hij/zij nu zou krijgen).

  Het inkomen van een schoolleider in D11 neemt op jaarbasis tussen 5,7% en 17,9% toe, het perspectief stijgt met 116 euro per maand en het aantal treden in de schaal neemt met 3 toe (dus de schoolleider doet er 3 jaar langer over om op het eindbedrag te komen dat 116 euro hoger is dan hij/zij nu zou krijgen).

  Het inkomen van een schoolleider in D13 neemt op jaarbasis tussen 5,1% en 21,5 % toe, het perspectief stijgt met 145 euro per maand en het aantal treden in de schaal neemt met 3 af (dus de schoolleider groeit 3 jaar sneller toe naar een eindtrede die 145 euro hoger ligt dan hij/zij nu zou krijgen).

 • Waar kan ik de nieuwe functiebeschrijvingen downloaden?

  Hieronder zijn de functiebeschrijvingen te downloaden:

  Functiebeschrijving adjunct-directeuren-b.pdf

  Functiebeschrijving directeuren PO.pdf

  Functiebeschrijving D13

  Functiebeschrijving D13 Anoniem

  Functiebeschrijving directeur basisschool D13 eenpitter

  Functiebeschrijving directeur D14 Anoniem

  Functiebeschrijving directeur VSO anoniem

  Functiebeschrijving IKC-directeur.pdf

  Functiebeschrijving onderwijsassistent A.pdf

  Functiebeschrijving onderwijsassistent B.pdf

  Functieomschrijving directeur eenpitter-v2.pdf

  Functieomschrijving onderwijsassistent C.pdf

  Functiebeschrijving Conciërge onderhoudsmedewerker A

  Functiebeschrijving Conciërge onderhoudsmedewerker B

  Functiebeschrijving Gedragswetenschapper

  Functiereeks leraren primair onderwijs

  Kenmerken met scoretoelichtingen FUWA-PO

  Toelichting op de lerarenfuncties in het primair onderwijs

  Functiebeschrijving Logopedist

  Functiebeschrijving Medewerker administratief en secretarieel A

  Functiebeschrijving Medewerker administratief en secretarieel B

  Functiebeschrijving Medewerker administratief en secretarieel C

  Functiebeschrijving Staffunctionaris beleid en advies A

  Functiebeschrijving Staffunctionaris beleid en advies B

  Functiebeschrijving Stafmedewerker B

  Functiebeschrijving Stafmedewerker A

  Functiebeschrijving Leraarondersteuner B

  Functiebeschrijving Leraarondersteuner A

  Toelichting voorbeeldreeks directiefuncties primair onderwijs.pdf

  Toelichting functiereeks onderwijsassistenten.pdf

  Voorbeeldfunctie bovenschools directeur.pdf

  Voorbeeldfunctie directeur samenwerkingsverband.pdf

  De 10 van de AVS (poster A4)

  De 10 van de AVS (poster A3)

 • Waar kan ik de nieuwe salaristabellen downloaden?
 • Nieuwe functie als directeur, leerlingenaantal is boven 200. Welke schaal kom ik in?

  Voor basisscholen geldt de volgende regeling:

  – indien het aantal leerlingen op de teldatum 1 oktober kleiner is dan 97 leerlingen, krijgt de school een aanvullende bekostiging van EUR 19.711,49 voor het schooljaar daaropvolgend;
  – indien het aantal leerlingen op de teldatum 1 oktober 97 leerlingen of meer is, krijgt de school een aanvullende bekostiging van EUR 36.677,98 (zie regeling bekostiging PO 2017-2018 van 20 maart 2018) voor het schooljaar daaropvolgend.

  De directeur heeft bij een benoeming/aanstelling per 1 oktober 2018 direct recht op een inschaling in de DB-schaal.
  Voor speciale scholen voor basisonderwijs geldt de volgende regeling:

  – indien het aantal leerlingen op de teldatum 1 oktober kleiner is dan 99 leerlingen, krijgt de school een aanvullende bekostiging van EUR 20.271,49 voor het schooljaar daaropvolgend;
  – indien het aantal leerlingen op de teldatum 1 oktober 99 leerlingen of meer is, krijgt de school een aanvullende bekostiging van EUR 36.677,98 (zie regeling bekostiging PO 2017-2018 van 20 maart 2018) voor het schooljaar daaropvolgend.

  Voor scholen speciaal onderwijs/voortgezet speciaal onderwijs geldt de volgende regeling:

  Aantal leerlingenSO of VSOSOVSOMGSO of VSOMG SOVSO
  1 tot en met 49€ 22.597,34€ 22.597,34€ 42.534,68€ 42.534,68
  50 of meer€ 42.534,68€ 62.472,02€ 42.534,68€ 62.472,02
 • Functiebeschrijvingen schoolleiders: hoe zit dat?

  De AVS krijgt veel vragen over de inschaling van directiefuncties in het primair onderwijs. De sector gebruikt sinds 2006 het FUWA PO-systeem van functie­waardering. Het toepassen hiervan is voorbehouden aan gecertificeerden – opgenomen in het register – van Stichting Personeelsinstrumenten Onderwijs (zie www.spo3.nl). Als gecertificeerd functiewaardeerder geeft AVS-adviseur Paul van Lent chronologisch weer hoe de inschaling van directiefuncties binnen het functiewaarderingssysteem is verlopen, gaat hij in op de actuele stand van het systeem en hoe op dit moment omgegaan dient te worden met de inschaling van directeuren. Daarnaast licht hij vanuit zijn rol als AVS-woordvoerder aan de cao-tafel ook de arbeidsvoorwaardelijke kant toe.

  Binnen het FUWA PO-systeem worden functies beschreven en gewaardeerd op basis van veertien kenmerken. Uit de beschrijving vindt een weging plaats die een somscore oplevert. Deze is bepalend voor het functieniveau. De inschaling vindt vervolgens plaats naar de in de CAO PO opgenomen salarisschalen. In de cao is de toepassing van de functiewaardering vastgelegd in hoofdstuk 5, Functie en functiewaardering. De relevante artikelen zijn hieronder weergegeven.

  5.1 Functies
  1. De functies worden in de navolgende functiecategorieën onderscheiden:
  a. directie
  b. leraar
  c. onderwijsondersteunend personeel
  d. participatiebaan

  2. Zonder voorafgaand ontslag kan voor de werknemer geen andere functie gaan gelden dan de functie waarin de werknemer is benoemd of aangesteld, tenzij met de werknemer is overeen­gekomen dat de functie een tijdelijk karakter heeft en het daarbij behorende salarisniveau slechts tijdelijk zal gelden met inachtneming van artikel 3.9, tweede lid en artikel 4.8, tweede lid.

  3. Leidinggevende functies en functies met leidinggevende taken worden vóór 1 juli 2016 beschreven en gewaardeerd met FUWA PO. De uitkomst en inschaling worden per 1 augustus 2016 van kracht.

  5.2 Normfuncties
  1. Voor de functies behorend tot de categorie directie worden de functies en de daarbij behorende taakkarakteristieken uit bijlage VII.A van de cao vastgesteld als normfuncties. Dit artikellid vervalt per 1 augustus 2015.

  2. Voor de functies behorend tot de categorie leraren worden de functies en de daarbij behorende taakkarakteristieken uit bijlage VII.B van de cao vastgesteld als normfuncties.

  3. Voor de functies behorend tot de categorie onderwijsondersteunend personeel worden de functies en de daarbij behorende taakkarakteristieken uit bijlage VII.C van de cao vastgesteld als normfuncties.

  5.5 Functiebouwwerk

  1. Werkgever en P(G)MR dragen jaarlijks vóór 1 augustus zorg voor aanpassing van het functieboek op zowel bestuurs- als schoolniveau met inachtneming van de afspraken over de functiemix in artikel 5.6 en

  5.7, waarbij:

  a. de huidige normfuncties en niet-normfuncties blijven gehandhaafd en nieuwe niet-normfuncties worden geïntroduceerd en volgens FUWA PO gewaardeerd, of
  b. alle functies volgens FUWA PO worden gewaardeerd.

  2. Hierbij kan gebruik gemaakt worden van de voorbeeldfuncties opgenomen in ‘Voorbeeldfuncties in FUWA PO’. De samenstelling van het functieboek op bestuursniveau betreft het geheel van functies naar soort en niveau met inachtneming van de normfuncties of van FUWA PO. Werkgever en PGMR maken eveneens een afspraak over het geheel aan bovenschoolse functies naar soort, niveau en aantal, met inachtneming van de afspraken over de functiemix.

  3. Werkgever en PMR maken een afspraak over de invulling van het functiebouwwerk op schoolniveau voor wat betreft het geheel van functies naar soort, niveau en aantal, alsmede het beoogde invoeringstraject inclusief de invoeringsdatum. De inrichting van het functiebouwwerk op schoolniveau wordt binnen de kaders van het functieboek op bestuursniveau en in samenhang met het (meerjaren) formatieplan besproken met inachtneming van de afspraken over de functiemix.

  Voorbeeldbeschrijvingen

  De normfunctiebeschrijvingen voor leidinggevenden zijn per 1 augustus 2015 vervallen. Werkgevers kunnen nu gebruik maken van de voorbeeldbeschrijvingen die binnen FUWA PO voor de ­leidinggevende functies zijn gemaakt.
  Als de voorbeeldbeschrijvingen ongewijzigd worden toegepast, is de waardering zoals in de beschrijving is opgenomen geldend. De inschaling vindt dan conform de functie in de leidinggevende schalen plaats, zoals deze in de CAO PO 2016-2017 zijn opgenomen. Als er sprake is van aanpassingen in de beschrijvingen, dient elke beschrijving waar dat voor geldt door een SPO-gecertificeerd functiewaardeerder te worden gewaardeerd.

  Functiezwaarte en inschaling

  In de voorbeeldbeschrijvingen van leidinggevenden is gekeken naar de functiezwaarte, waarbij een samenhang aanwezig is tussen functie-inhoud, complexiteit en de omvang van de school of scholen waaraan leiding wordt gegeven. Op basis hiervan kunnen grove indicaties worden gegeven over de samenhang tussen de schaal en de omvang van de school of scholen waaraan leiding wordt gegeven. Het gaat uiteindelijk om de zwaarte van de verantwoordelijkheden, bevoegdheden en taken en de vraag of zaken substantieel en structureel van aard zijn. Kortom, de systematiek van inschaling op basis van het leerlingaantal op 1 oktober van enig jaar is daarmee niet langer als enige criterium van toepassing, maar dient wel op de juiste manier te blijven gebeuren in de directieschalen (D of A).

  Bij wijziging van de (inschaling van) directie- en management­functies die worden op genomen in het functieboek, is het verplicht dat deze beschreven en gewaardeerd moeten zijn door een gecertificeerd functiewaardeerder (als deze afwijken van de voorbeeldbeschrijvingen) en dat deze met P(G)MR zijn afgesproken.
  Op basis van onderstaande artikelen uit de huidige cao kan een schoolbestuur de inschaling met de uitvoering van de daadwerkelijke werkzaamheden in D- (en A-)schalen laten plaatsvinden.

  5.8 Functiedifferentiatie
  4. Voor de beschrijving en waardering van niet-normfuncties maakt de werkgever gebruik van FUWA PO.

  5. In FUWA PO is voor het primair onderwijs een set van voorbeeldfuncties opgenomen die specifiek voor deze sector is ontwikkeld. De werkgever kan functies ontwikkelen die afwijken van de voorbeeldfuncties.

  6. Voor het waarderen van functies die afwijken van de voorbeeldfuncties maakt de werkgever gebruik van een hiertoe door de Stichting Personeelsinstrumenten Onderwijs gecertificeerde adviseur.

  Functiecategorieën

  Bij invoering van FUWA PO per 1 augustus 2006 is bepaald dat de numerieke schaal conform de salarisschalen zoals opgenomen in de CAO PO geconverteerd dienen te worden naar de volgende functiecategorieën: directeur (D-schaal), adjunct-directeur (A-schaal), leerkracht (L-schaal) en onderwijsondersteunend personeel (numerieke schaal). Later is datzelfde ook voor bestuurders gaan gelden (B-schalen). Concreet en schematisch betekent dit:

  Leraren
  schaal 9       = LA
  schaal 10     = LB
  schaal 11     = LC

  Adjunct-directeuren
  schaal 10     = AB
  schaal 11     = AC
  schaal 12     = AD
  schaal 13     = AE

  Directeuren
  schaal 10     = DA
  schaal 11     = DB
  schaal 12     = DC
  schaal 13     = DD
  schaal 14     = DE

  Cao-tafel

  Met de publicatie van de voorbeeldbeschrijvingen schoolleiders is de inschaling in directieschalen nog van toepassing. De deelnemers aan de cao-tafel hebben afgesproken dat functiehuis en loongebouw onderzocht worden gedurende de looptijd van de huidige CAO PO 2016-2017, waarna wordt bekeken hoe een en andere geïmplementeerd kan worden.

  Rechtspositionele consequenties

  Soms wordt of is door een schoolbestuur een keuze gemaakt om inschaling in een numerieke schaal toe te passen. Dit is echter niet juist, omdat de numerieke schalen onderwijsondersteunend personeel betreffen en geen directieschalen zijn. Bij deze keuze heeft dit rechtspositionele consequenties. Indeling in een numerieke schaal betekent een lager (eindschaal)salaris en geen toelagen directeur. Het is daarmee geen formele directiefunctie, omdat er een onderwijsondersteunende functie geldt. Dan is ook geen registratie in het Schoolleidersregister PO mogelijk.