Relevante onderwerpen

Lees ook

 • Kennis (mee) maken op site NRO

  Werk mee aan onderwijskennis.nl Een van de doelstellingen van AVS is dat schoolleiders zich voortdurend professionaliseren om bij te blijven in hun vak. Dit kan door een leergang te volgen, een masterclass te bezoeken, mee te doen aan een kenniskring of door informeel te leren. Kennisdeling is daarbij een belangrijk uitgangspunt. Daarom draagt AVS het werk van het Nationale Regieorgaan Onderwijsonderzoek (NRO) mee uit.   NRO is op dit moment op zoek naar schoolleiders die willen...

 • Een pedagogisch leider maakt het verschil

  Meld je aan voor de masterclass of de leergang Pedagogisch leiderschap Hoe voer jij als schoolleider pedagogisch leiderschap uit? Hoe reageer je richting leerlingen, ouders en je teamleden bij onverwacht gedrag? Weet jij in elke (onvoorspelbare) situatie hoe je tactvol handelt? Hoor hier alles over tijdens de masterclass Pedagogisch leiderschap op 27 juni. Liever een leergang van zes eendaagsen volgen? Dat kan ook. Deze leergang start op 5 november. ...

 • Save the date: AVS-congres 2025

  Zet 21 maart in de agenda Het schoolleiderscongres van AVS ligt nu ruim een maand achter ons. AVS kijkt terug op een zeer geslaagd evenement, waarbij we het belang van de schoolleider in de schoolontwikkeling nadrukkelijk op de kaart hebben gezet. We kregen een 8,1 als score, waarbij de sprekers zelfs een 8,6 scoorden! Bijna zeshonderd schoolleiders waren aanwezig in het compleet vernieuwde NBC in Nieuwegein. Volgend jaar vindt ons congres plaats op vrijdag 21 maart 2025. Noteer deze datum...

Al het nieuws over professionalisering

Veelgestelde vragen: Vragen

 • Welke professionaliseringsgelden zijn er voor de directiefunctie beschikbaar?

  De gelden voor professionalisering worden via de lumpsumbekostiging beschikbaar gesteld. Allereerst zijn er gelden voor de individuele professionalisering opgenomen in de CAO PO 2019-2020. Het gaat om een bedrag van € 3.000 per jaar per directielid in de A- of D-schaal en is niet afhankelijk van de werktijdfactor. Dat is vastgelegd in artikel 9.6, lid 3.

  Voor de kalenderjaren 2020 en 2021 is dit bedrag verhoogd met € 100 per jaar voor de uitvoering van het ‘Convenant extra geld voor werkdrukverlichting en tekorten onderwijspersoneel in het funderend onderwijs 2020-2021’ van 1 november 2019. Zodat in totaal een bedrag van € 3.100 beschikbaar is. Dat is geregeld in artikel 9.8.

  Daarnaast zijn voor alle personeelsleden professionaliseringsgelden beschikbaar, dus ook voor directieleden. Deze gelden zijn opgenomen in het budget voor personeels- en arbeidsmarktbeleid. Dit is geld voor algemene scholing. Verder zijn er gelden voor scholingstrajecten in het zogenoemde Herfstakkoord van 2013 opgenomen. Deze gelden zijn niet geoormerkt en konden ook voor andere onderdelen worden gebruikt. De herfstgelden zijn inmiddels opgenomen in de lumpsumbekostiging.

  Voor de schooljaren 2021 – 2022 en 2022 – 2023 is de “Regeling bijzondere bekostiging professionalisering en begeleiding starters en schoolleiders” van 31 maart 2021 van toepassing. Deze regeling is in de plaats gekomen van de bedragen in de Prestatiebox. Het bedrag per leerling voor het schooljaar 2021 – 2022 is € 94,20.
  Een en ander staat los van de opgedragen professionaliseringsactiviteiten zoals genoemd in artikel 9.4 van de CAO PO 2019-2020. De kosten hiervan komen volledig voor rekening van de werkgever.

 • Hoe is de Lerarenbeurs geregeld?

  Informatie over de voorwaarden om in aanmerking te komen voor de Lerarenbeurs, welke opleidingen hiervoor in aanmerking komen en hoe aanvragen kunnen worden ingediend zijn te vinden op https://duo.nl/particulier/lerarenbeurs/

 • Hoe zit het met de professionalisering van leerkrachten en schoolleiders in de nieuwe CAO PO?

  Iedere werknemer is zelf verantwoordelijk voor de eigen professionalisering. Hij of zij maakt jaarlijks afspraken met de leidinggevende over de eigen professionalisering. Deze afspraken worden vastgelegd in een persoonlijk ontwikkelingsplan. Hiervoor is 83 uur op jaarbasis beschikbaar.

  Facilitering leerkrachten en onderwijsondersteunend personeel
  Leerkrachten en onderwijsondersteunend personeel hebben recht op twee klokuren per werkweek (deeltijd naar rato) voor hun professionele ontwikkeling. Ook hebben zij recht op 500 euro per jaar (deeltijd naar rato) om invulling te geven aan zijn/haar professionalisering. Voor de jaren 2020 en 2021 is dit bedrag verhoogd naar 600 euro.

  Facilitering directielid
  Een directielid heeft, naast de bestaande scholingsbudgetten, recht op een individueel professionaliseringsbudget van 3.000 euro per jaar. Voor de jaren 2020 en 2021 is dit bedrag verhoogd tot 3.100 euro. Dit budget wordt in overleg met de werkgever ingezet in de vorm van studieverlof en/of studiekostenvergoeding. Het budget kan ook worden besteed aan andere professionaliseringsactiviteiten.
  Het directielid kan het professionaliseringsbudget in overleg met de werkgever gedurende maximaal drie jaar sparen. Is het budget binnen vier jaar niet besteed, dan zal dit worden toegevoegd aan het algemene scholingsbudget. In het jaarlijkse functionerings- en/of beoordelingsgesprek worden de besteding van het scholingsbudget en de opgedane kennis en vaardigheden besproken.
  Het directielid moet zich inschrijven in het Schoolleidersregister PO (artikel 9.7). De werkgever faciliteert dit door de registratiekosten te vergoeden.

 • Wat moet er gebeuren voor het Lerarenregister?

  De verplichting tot het registreren in het Lerarenregister op grond van de Wet beroep leraar is op de lange baan geschoven. In zijn brief van 13 juni 2018 gaat minister Slob van OCW in op de heroriëntatie van de implementatie van de Wet beroep leraar. In zijn brief gaat hij in op de randvoorwaarden, zoals deze in het Regeerakkoord zijn opgenomen.

  Het doel van de Wet Beroep leraar is de versterking van de positie van de leraar, en de verbetering van de kwaliteit van het beroep. Dat kan alleen maar slagen als de leraar daarbij centraal staat. De leraar werkt echter altijd in de context van een school of instelling, in een team, onder verantwoordelijkheid van een werkgever; het schoolbestuur, met een eigen visie op het HRM-beleid.

  Het portfoliogedeelte, zodra het opgeleverd wordt, kan al daadwerkelijk gebruikt worden door leraren die dat uit eigen beweging willen. De portfoliomodule van het wettelijk register biedt een alternatieve wijze om aan de slag te kunnen met bekwaamheidsonderhoud. Alleen de leraar is eigenaar van zijn portfolio. Hij mag geheel zelf bepalen welke vormen van professionele ontwikkeling hij passend acht voor zijn bekwaamheidsonderhoud.

  Geldt het uitstel ook voor de schoolbesturen?

  Neen. De schoolbesturen leveren de gegevens van de leraren bij DUO aan, die dit vervolgens voor de leraren klaar zet in het portfolio. Hierin komt geen verandering: de verplichting blijft.

  Zie voor nadere informatie: https://duo.nl/zakelijk/lerarenregister/gegevens-leraren-aanleveren/over-het-lerarenregister.jsp

 • Hoe gaat (her)registreren in het Schoolleidersregister PO in z’n werk?

  Als u als directeur of adjunct-directeur werkzaam bent in het primair onderwijs, dan bent u sinds 1 februari 2013 verplicht om u in te schrijven en daarmee te registreren in het Schoolleidersregister PO

  Registratie
  Door u te registreren als Registerdirecteur onderwijs (RDO) toont u aan dat u beschikt over de basiskwalificaties uit de beroepsstandaard voor schoolleiders in het po (www.schoolleidersregisterpo.nl/ kennisbasis/beroepsstandaard). De beroepsstandaard wordt bepaald door de beroepsgroep zelf, vertegenwoordigd in het Schoolleidersregister PO.

  Herregistratie
  Eenmaal geregistreerd blijft u werken aan uw professionele ontwikkeling. Zo werkt u iedere vijf jaar toe naar herregistratie. Alles wat aantoonbaar heeft bijgedragen aan uw ontwikkeling kunt u meenemen voor uw herregistratie.

  Hoe?
  Vanuit cao-afspraken is registreren voor alle directieleden in het primair onderwijs verplicht. Met een basisregistratie toont u aan dat u beschikt over de basiskwalificaties uit de beroepsstandaard. Dat kan op een van de volgende manieren:
  • met een afgeronde geaccrediteerde schoolleidersopleiding
  * met een relevante masteropleiding
  • met een positief doorlopen geaccrediteerd toetsingsassessment
  • met een positief doorlopen EVC-procedure
  • met individuele diplomawaardering

  Volgt u binnenkort een geaccrediteerde opleiding voor de basisregistratie? Dan kunt u zich laten registreren als Registerdirecteur Onderwijs (RDO) in opleiding.

  Aanvragen
  Voldoet u aan de registratiecriteria? Staat uw opleiding, assessment-, EVC- of IDW-aanbieder in het register? Dan kunt u deze als kwalificatie selecteren. U moet hier wel een bewijsstuk (diploma of certificaat) aan toevoegen. Vervolgens kunt u uw registratie als RDO aanvragen.

  Iedereen die geregistreerd is krijgt de titel Registerdirecteur Onderwijs (RDO). Aan deze titel wordt een predicaat toegevoegd om het kwalificatieniveau aan te geven: in opleiding, niveau 1, niveau 2 of master.

  Scholingsaanbod
  Het specifieke scholingsaanbod van het AVS Centrum Educatief Leiderschap is te vinden op www.avs.nl/academie. Controleer voordat u scholing gaat volgen eerst of deze in het register is opgenomen als u het wilt gebruiken voor (her)registratie

  Bezwaar
  Als er een verschil van mening ontstaat over registratie of professionalisering is er de regeling voor bezwaar en beroep. Een schoolleider die zich niet via een van de vier mogelijkheden kan registreren, kan de commissie registratie in een brief om een registratiebesluit vragen. Een voorbeeld van deze werkwijze staat op www.youtube.com/watch?v=vPB4uPmsfR Als de commissie besluit niet te registreren, kan bij de commissie bezwaar worden gemaakt. Tegen een besluit op bezwaar van de commissie kan in beroep gegaan worden bij de Stichting Onderwijsgeschillen, zie https://onderwijsgeschillen.nl/commissie/ commissie-van-beroep-schoolleidersregister-po

Veelgestelde vragen: Hulpmiddelen en instrumenten

 • Nascholing

  Een praktische handleiding voor het ontwikkelen van een nascholingsplan voor scholen voor primair onderwijs

  Downloads

  Nascholing(pdf)