Lees ook

 • AVS heeft gecertificeerd functiewaarderingsspecialist in huis

  De AVS beschikt over een erkende functiewaarderingsspecialist. Paul van Lent MEd MBA is onlangs gecertificeerd door de Stichting Personeelsinstrumenten Onderwijs (SPO) en opgenomen in het register. Hij kan AVS-leden adviseren over functiedifferentiatie en het herzien en/of opstellen van een functiehuis. In het kader van de functiemix en/of het opzetten van een nieuwe of aangepaste organisatiestructuur. De invoering van de functiemix biedt kansen om nog meer met de leerlingen te bereiken en...

 • Personeelsbeleid: Functiedifferentiatie, Functiehuis en Functiewaardering

  Sinds 1 augustus 2010 zijn scholen aan de slag met invoering van hogere lerarenfuncties (functiemix). In 2014 dienen 40% LB en 2% LC functies gerealiseerd te zijn. Hierbij wordt gestreefd naar het verhogen en behouden van kwaliteit (zie Actieplan Leerkracht). Het plan is gericht op de deskundige leerkracht voor de klas en in zijn/haar betekenis in de school. De invoering van de functiemix biedt kansen om nog meer met de kinderen te bereiken en leraren op een hoger niveau te laten presteren. Dit...

 • Leerkrachten: ’Geen bezwaar tegen salarisverschillen door functiemix’

  In tegenstelling tot wat eerder werd verwacht, hebben leerkrachten geen bezwaar tegen salarisverschillen binnen een schoolteam door het toepassen van de functiemix. Dit blijkt uit een onderzoek van CNV Onderwijs. Wel denkt iets meer dan de helft dat er spanningen tussen collega´s ontstaan door de verschillen.Uit het onderzoek onder 1.360 leerkrachten in het basisonderwijs blijkt dat ruim driekwart (77 procent) vindt dat leerkrachten die over specifieke kwaliteiten beschikken beter beloond...

Al het nieuws over functiedifferentiatie

Veelgestelde vragen: Vragen

 • Kan in het kader van bezuinigingen een directeur verplicht worden meerdere scholen te leiden?

  Het invoeren van een structuur waarbij een directeur leiding geeft aan meer dan één school is op grond van de Wet op het primair onderwijs (WPO) en de Wet op de expertisecentra (WEC) mogelijk, maar van dwang mag geen sprake zijn. Bovendien dient het bestuur een aantal procedures – zoals vastgelegd in de CAO-PO 2018 – 2019 – te volgen, omdat het gaat om een wijziging in de (directie)functie. Als een nieuwe functie wordt gecreëerd, namelijk die van een meerschoolse directeur, moet deze functie beschreven worden, voor instemming worden voorgelegd aan de geleding personeel van de GMR en dient de functie door een gecertificeerd functiewaardeerder te worden gewogen. Na vaststelling van de functie moet het bestuur een sollicitatieprocedure hanteren. Degene die interesse heeft in deze functie kan dan solliciteren.

  De WPO (artikel 29) en de WEC (artikel 29) schrijft voor dat aan elke school één of twee directeuren zijn verbonden. Dat kan een meerschoolse directeur zijn, maar dan moet het bestuur wel de hiervoor geldende procedure hanteren.