Lees ook

 • Begrippen basisbekwaam en vakbekwaam nader uitgewerkt

  Sociale partners hebben in het onderhandelaarsakkoord voor de CAO PO 2014-2015 afgesproken om de begrippen basisbekwaam en vakbekwaam nader te beschrijven. Deze worden met het ingaan van een nieuwe CAO PO als bijlage XVII opgenomen. De bijlage is gebaseerd op het advies dat op verzoek van de cao-tafel is uitgebracht door de Onderwijscoöperatie. In de cao is afgesproken dat iedere leraar streeft naar het behalen van vakbekwaamheid. Werkgever en werknemer maken hiervoor afspraken over de...

 • Rekenprogramma Jaartaak 2015-2016

  In de CAO PO 2014 – 2015 is voor de invulling van de jaartaak een nieuw Hoofdstuk 2A ingevoegd. In dit Hoofdstuk wordt bepaald dat de 40-urige werkweek moet worden toegepast. De uitvoering hiervan heeft gevolgen voor de inzet van personeelsleden voor het schooljaar 2015 – 2016. De AVS heeft het rekeninstrument Jaartaak uitgebracht, waarin per personeelslid de gegevens kunnen worden ingevoerd en de afspraken kunnen worden vastgelegd. Let op! Voor de juiste werking van dit...

 • Nieuwe uitgave: Het ABC van de CAO PO

  De AVS heeft een nieuwe publicatie uitgegeven: het ABC van de CAO PO. Het boekje is vanaf nu te bestellen via www.avs.nl/vereniging/onsaanbod Van ‘aanstelling’ tot ‘ziekteverzuimpreventie’. De ABC-wegwijzer is gemaakt omdat de AVS Helpdesk veel vragen van leden krijgt over de CAO PO 2014-2015. Deze is toch “best ingewikkeld” en “dik”. Hoewel het veld, bestaande uit bestuurders, (adjunct-)directeuren, leerkrachten en onderwijsondersteunend personeel, roept om een cao die dunner...

Al het nieuws over cao 2014

Veelgestelde vragen: Vragen

 • Welke afspraken zijn er gemaakt over professionalisering?

  Onderwijsgevend en onderwijsondersteunend personeel hebben 2 klokuren per werkweek (deeltijd naar rato) voor hun professionele ontwikkeling beschikbaar. Daarnaast stelt de werkgever voor elke werknemer in genoemde categorieën € 500,- per jaar beschikbaar.

 • Waar heeft een startende leerkracht recht op volgens de nieuwe CAO PO?

  Naast het persoonlijk budget duurzame inzetbaarheid heeft de startende leerkracht recht op 40 uur extra per jaar (naar rato dienstverband). Die uren kunnen besteed worden aan professionalisering. Daarnaast heeft de startende leerkracht recht op begeleiding door een coach (niet zijnde de direct leidinggevende). Er wordt een beproefd observatie-instrument gebruikt om tot een objectieve en transparante evaluatie te komen van de vorderingen van de leraar. De leidinggevende beoordeelt of de werknemer basisbekwaam is en aanmerking komt voor inschaling in salarisschaal LA4/LB4 * of LB4/LC4 **.

  * per 1 september 2018: L10.4/L11.4
  ** per 1 september 2018: L11.4/L12.4

 • Wat zijn de rechtspositionele gevolgen als een schoolleider niet aan de herregistratie-eisen van het schoolleidersregister voldoet en zodoende niet geherregistreerd wordt?

  De herregistratie-eisen voor het schoolleidersregister worden opgenomen in de CAO. Een schoolleider die niet voldoet aan de eisen van herregistratie en dus zijn registratie in het schoolleidersregister verliest, kan zijn functie niet meer uitoefenen. Uitgeschreven worden uit het schoolleidersregister is daarmee een ontslaggrond. De werkgever zal de schoolleider een andere functie aanbieden, mits die functie beschikbaar is en de werknemer gekwalificeerd is om deze functie te bekleden.