Relevante onderwerpen

Lees ook

  • 22 miljoen voor behoud goed onderwijs in krimpregio’s

    Er wordt ruim 22 miljoen euro uitgetrokken om ervoor te zorgen dat leerlingen in zogenaamde krimpregio's toch goed onderwijs kunnen blijven volgen en ook in de buurt naar een middelbare school kunnen gaan. Het is de bedoeling dat de schoolbesturen in deze regio's dit gezamenlijk gaan organiseren. Dit maakte demissionair minister Slob bekend op 31 augustus. ,,Het is [...] noodzakelijk dat schoolbesturen en hun scholen niet concurreren om de leerling maar samenwerken om de krimp op te vangen....

  • Regionale aanpak gevolgen leerlingendaling vo ‘complex’

    3e voortgangsrapportage uitwerking adviezen Commissie Dijkgraaf Bij de behandeling van het wetsvoorstel ‘Afschaffen van de fusietoets in het funderend onderwijs’ is gevraagd naar de voortgang van de verkenning naar de mogelijkheid en wenselijkheid van een meer stevige verankering van de bredere maatschappelijke verantwoordelijkheid die besturen hebben voor het onderwijsaanbod in de regio in relatie tot leerlingendaling. Via de ‘Derde voortgangsbrief uitwerking adviezen...

  • Voor 31 maart aanvragen: subsidie incidentele middelen leerlingendaling vo

    Tot en met 31 maart 2021 is het mogelijk om een aanvraag in te dienen voor fase 2 van de Subsidieregeling incidentele middelen leerlingendaling vo 2020. Met deze middelen kunnen scholen de komende jaren samenwerken aan een duurzaam bereikbaar en kwalitatief goed onderwijsaanbod. Besturen die in de zomer van 2020 subsidie hebben ontvangen voor het opstellen van het plan (fase 1), moeten uiterlijk 31 maart 2021 verslag doen van de activiteiten waarvoor subsidie is verstrekt. Op de website...

Al het nieuws over fusie en opheffen van scholen