Lees ook

 • Groter formatieprobleem bij minder scholen

  Uit de meest recente AVS peiling blijkt dat een aantal scholen meer fte open heeft staan dan voor de zomer. Het formatieprobleem lijkt voor sommige scholen dus groter geworden. Het goede nieuws is dat meer scholen hun formatie op orde hebben, namelijk 59% van de scholen die in dit onderzoek hebben mee gedaan. Voor de zomer hebben we uitgevraagd of scholen hun formatie voor schooljaar 2022-2023 op orde hadden en nu aan de start van het nieuwe schooljaar hebben we het opnieuw uitgevraagd....

 • Formatie volgend schooljaar bij 60 procent van de scholen nog niet rond

  Uit de peiling van de AVS (484 respondenten) blijkt dat circa 60 procent van de schoolleiders de formatie voor schooljaar 2022-2023 nog niet rond heeft. Ruim de helft (54 procent) van de schoolleiders geeft aan dat leerkrachten op hun school zelfs minder willen werken. “De druk op schooldirecteuren om de formatie in de scholen op orde te hebben voordat het schooljaar begint, is onverminderd hoog. Schoolleiders zouden wel willen dat hun medewerkers meer uren gaan werken, maar wat je ziet...

 • Checklist bestuursformatieplan

  Ieder (bestuurs)formatieplan staat allereerst stil bij het doel ervan:Uitgangspunt is de strategische beleidsvisie van het schoolbestuur. Deze strategische beleidsvisie geeft hoofdlijnen voor: onderwijsbeleid, personeelsbeleid, organisatiebeleid en financieel beleid. Het (bestuurs)formatieplan is een onderdeel van de uitwerking van de strategische beleidsvisie. Het geeft een overzicht van de inkomsten en uitgaven van de personele middelen op basis van de geldende regelingen voor de komende...

Al het nieuws over formatie

Veelgestelde vragen: Vragen

 • Hoe voorkom je dat groepen te groot worden in leerlingaantal?

  Om een goed beeld te krijgen, is eerst het functiebouwwerk van belang. De vraag die gesteld kan worden is: wat heb ik nodig om voor komend schooljaar tot een goede groepsverdeling te komen?

  Jaarlijks dient vóór 1 augustus het functiebouwwerk zowel op bestuurs- als schoolniveau aangepast te worden met instemming van de personeelsgeleding van de (gemeenschappelijke) medezeggenschapsraad: de PGMR. Dat is bepaald in artikel 5.5 van de CAO PO 2018-2019.

  In het functiebouwwerk wordt gekeken naar:

  • a. de huidige normfuncties en niet-normfuncties blijven gehandhaafd en nieuwe niet-normfuncties worden geïntroduceerd en volgens FUWA PO gewaardeerd, 
  of
  • b. alle functies worden volgens FUWA PO gewaardeerd.

  Hierbij kan gebruik gemaakt worden van de voorbeeldfuncties die zijn opgenomen in ‘Voorbeeldfuncties in FUWA PO’.

  De samenstelling van het functieboek op bestuursniveau betreft het geheel van functies naar soort en niveau, met inachtneming van de normfuncties of van FUWA PO. De werkgever en de PGMR maken eveneens een afspraak over het geheel aan bovenschoolse functies naar soort, niveau en aantal.

  De werkgever en de PMR maken op schoolniveau een afspraak over de invulling van het functiebouwwerk voor wat betreft het geheel van functies naar soort, niveau en aantal, alsmede het beoogde invoeringstraject inclusief de invoeringsdatum. De inrichting van het functiebouwwerk op schoolniveau wordt binnen de kaders van het functieboek op bestuursniveau en in samenhang met het (meerjaren)formatieplan besproken.

  Op 1 oktober van elk jaar is het aantal leerlingen bekend. Het aantal leerlingen wordt vermenigvuldigd met 3 procent (verwachte instroom conform artikel 152 WPO), afgerond naar beneden. De uitkomst is bepalend voor het aantal formatieplaatsen. De rijksbekostiging is gebaseerd op 23 leerlingen in de onderbouw en 28 leerlingen in de bovenbouw. De rijksbekostiging in zijn geheel is gebaseerd op de bovenbouw en wordt toegekend in fte’s. Eén fte is gelijk aan werktijdfactor 1,08.

  Deze gegevens zijn ook van belang bij de bespreking van het werkverdelingsplan.

   

  Kortom: deze berekening bevat de ingrediënten (een indicatie) om te komen tot een goede invulling van de personeelsformatie voor het nieuwe schooljaar, en daarmee een goede groepsverdeling.