Lees ook

  • Bekostigingsbesluiten wpo en WEC bekendgemaakt

    Met ingang van 1 januari 2023 treedt de vereenvoudiging bekostiging primair onderwijs in werking. Deze vereenvoudiging heeft tot gevolg dat het Besluit bekostiging wpo en het Besluit bekostiging WEC hiervoor moeten worden aangepast. De Wet vereenvoudiging bekostiging po regelt op hoofdlijnen dat de basisbekostiging wordt vereenvoudigd tot één bedrag per leerling voor alle basisscholen, speciale scholen voor basisonderwijs (sbo-scholen) en scholen voor speciaal onderwijs (so-scholen)....

  • Onderwijsraad: verbeter lumpsumbekostiging

    Het inzicht in de inkomsten en uitgaven van onderwijsinstellingen voor zowel de overheid als het onderwijsveld is beperkt. Dat ligt aan de complexiteit van de bekostiging en aan de verantwoording van de bestedingen. Dat kan beter, aldus de Onderwijsraad op 4 juli in het advies 'Inzicht in en verantwoording van onderwijsgelden'. AVS-voorzitter Petra van Haren vindt het advies van belang omdat juist ook schoolleiders vaak geen inzicht hebben in de budgetten die er voor hun school...

  • Website geeft inzicht in besteding financiën schoolbesturen

    OCW heeft op een speciale website de inkomsten en uitgaven van schoolbesturen gezet. Dat moet het voor besturen, leraren, ouders en leden van de medezeggenschapsraad makkelijker maken om in gesprek te gaan over het huishoudboekje van de school. Schoolbesturen leveren veel informatie aan bij de rijksoverheid, waaronder ook de jaarrekening. Deze financiële informatie staat al openbaar in grote databestanden, maar is moeilijk doorzoekbaar. Met de nieuwe website kun je makkelijker zien wat een...

Al het nieuws over bedrijfsvoering en financiën