Relevante onderwerpen

Lees ook

 • In 2019 geen stijging van ziekteverzuim onder onderwijzend personeel vo

  Na drie achtereenvolgende jaren van stijging, is het ziekteverzuim voor het onderwijzend personeel (OP) in het voortgezet onderwijs in 2019 gelijk gebleven aan 2018. Voor het onderwijsondersteunend personeel (OOP) is het ziekteverzuim, na vier jaren van stijging, in 2019 gedaald ten opzichte van 2018. Daarmee lijkt er in 2019 een eind gekomen aan de stijgende trend van het ziekteverzuim over de afgelopen jaren in het voortgezet onderwijs. Dat meldt Voion. Voion meldt de volgende...

 • Meeste burn-out klachten in het onderwijs

  Het burn-outpercentage in het onderwijs is hoger dan het landelijk gemiddelde. De laatste vier jaar is dit percentage gestegen. Dat blijkt uit cijfers van de Nationale Enquête Arbeidsomstandigheden door TNO en het Centraal Bureau voor de Statistiek. De resultaten waren al half april gepubliceerd, maar zijn aan de aandacht onttrokken vanwege de uitbraak van het corona-virus. In 2019 kampt 27,4 procent van alle docenten in Nederland met burn-out klachten. Het landelijke gemiddelde ligt op 17...

 • Bestaande arbocontracten nog tot 1 juli 2018 geldig

  Op 1 juli 2017 is de nieuwe Arbeidsomstandighedenwet (Arbowet) ingegaan. Werkgevers hebben tot 1 juli 2018 de tijd om bestaande arbocontracten aan de nieuwe wetgeving aan te passen. In de vernieuwde Arbowet is de betrokkenheid van werkgevers en werknemers bij de arbodienstverlening vergroot en staat preventie nog meer centraal. Zo is de positie van de preventiemedewerker versterkt, heeft het medezeggenschapsorgaan een grotere rol gekregen bij het arbobeleid en zijn de randvoorwaarden voor het...

Al het nieuws over arbo (ziekte en re-integratie)

Veelgestelde vragen: Vragen

 • Wat wordt onder “arbeidstherapeutische basis” verstaan?

  In de Regeling ziekte- en arbeidsongeschiktheid primair onderwijs (ZAPO), Bijlage XVI CAO PO 2019 – 2020, artikel 13, lid 1, en in Ziekte- en arbeidsongeschikheidsregeling voortgezet onderwijs (Zavo), Bijlage 11 CAO VO 2020, artikel 13 onder b, is het volgende over het arbeid op therapeutische basis werken bepaald:

  1. de activiteiten moeten binnen een van tevoren aangegeven periode uitgevoerd worden;
  2. de periode mag niet langer dan zes weken zijn;
  3. de werkzaamheden moeten deel uitmaken van een opbouwend re-integratietraject;
  4. het mag geen bestaande functie zijn die in de CAO staat omschreven;
  5. het moet een gecreëerde functie zijn;
  6. er moet te allen tijde begeleiding aanwezig zijn;
  7. de persoon moet op elk moment weg kunnen gaan.

  Het gaat, kort samengevat, om activiteiten zonder loonwaarde die over een beperkte periode plaatsvinden. Formeel blijft sprake van ziekteverlof.

 • Wat zijn de verschillen tussen de bedrijfsarts en de arbodienst?

  Werkgevers zijn verantwoordelijk voor een gezond arbeidsbeleid. Denk aan het beleid rond ziekteverzuim en arbeidsomstandigheden. Ondersteuning door een deskundige is hierbij verplicht. Dat kan een bedrijfsarts of een arbodienst zijn. Voor sommige taken is een bedrijfsarts verplicht. Aansluiten bij een arbodienst is niet verplicht. Maar verzekeraars eisen soms wel van werkgevers dat zij zich aansluiten bij een arbodienst.

  Verschillen arbo-arts en bedrijfsarts

  Een arbo-arts:

  • is in dienst bij een arbodienst
  • is een basisarts
  • is geen arbeidskundig specialist
  • mag alleen doorverwijzen na goedkeuring door een bedrijfsarts
  • mag niet oordelen over de arbeidsgeschiktheid of -ongeschiktheid van de werknemer
  • moet zijn ingeschreven in het BIG-register  

  Een bedrijfsarts:

  • huurt de werkgever zelf in
  • is een arbeidskundig specialist
  • mag een werknemer doorverwijzen naar een specialist
  • mag medicijnen voorschrijven
  • mag medische gegevens opvragen over de werknemer (na toestemming van werknemer)
  • moet zich iedere vijf jaar herregistreren en daarvoor aan verschillende eisen voldoen
  • is (daarom) verplicht zich continu bij te scholen en wordt regelmatig gecontroleerd
  • moet oordelen over de arbeidsgeschiktheid of -ongeschiktheid van de werknemer
  • moet zijn ingeschreven in het BIG-register en in een specialistenregister  

  Wat mogen arbodienst en bedrijfsarts allebei?

  • advies geven over arbeidsomstandigheden, arbobeleid, preventie en verzuimbeleid
  • begeleiden van re-integratie van de zieke werknemer
  • een RI&E toetsen (Risico Inventarisatie en -Evaluatie)
  • werknemers periodiek onderzoeken (PAGO)
  • een arbeidsomstandighedenspreekuur houden
  • de aanstellingskeuring doen van een werknemer
  • beroepsziektes melden bij het Nederlands Centrum voor Beroepsziekten

  Wat mag alleen de bedrijfsarts?

  • vaststellen of de werknemer door ziekte echt niet meer kan werken
  • beoordelen wat de werknemer nog wel kan doen
  • de ziekte binnen zes weken bespreken met de werknemer, een probleemanalyse opstellen en de werkgever adviseren over re-integratie en werkhervatting

  UWV

  Voor het UWV telt alleen het oordeel van arbeidsongeschiktheid door de bedrijfsarts. De bedrijfsarts moet een goed dossier aanleggen. Daarbij hoort onder andere het opvragen van medische gegevens van een werknemer. Goede dossiervorming is ook belangrijk voor een deskundigenoordeel door het UWV.