Verhouding bestuur en management

Bestuurlijke schaalvergroting, meer autonomie, de-regulering en invoering van lumpsumbekostiging; het zijn allemaal ontwikkelingen die zorgen voor een veranderende verhouding en verdeling van taken en bevoegdheden tussen – zoals we dat nu nog noemen - : bestuur en management. Zo zien we dat niet alleen het bevoegd gezag bestuurt., ook de bovenschools manager en de directeur van de school oefenen bestuurlijke taken uit. De discussie over “good governance”, die al eerder in het bedrijfsleven werd gevoerd, gaat in het licht van deze ontwikkelingen, niet aan het onderwijs voorbij. Dat heeft, onder andere, gezorgd voor een code “Goed bestuur”. De AVS is een belangrijke partij bij deze ontwikkelingen en in deze discussies. Wij spraken mee over de code “Goed bestuur”, laten op verschillende plaatsen onze opvattingen horen over de noodzaak van functiescheiding tussen bestuur en toezicht en ontwikkelden samen met VOS/ABB een brochure met de bouwstenen voor een managementstatuut.

Nieuws