Sterke schooldirecteuren zorgen voor sterke scholen. In ons streven naar meer impact herijkt AVS haar kernwaarden, versterken we de positionering en verfrissen we onze huisstijl. Inspirerend, zelfbewust, professioneel en betekenisvol. Deze waarden vormen de pijlers van onze missie: het versterken van de positie van schoolleiders.

In het verslagjaar zijn onze website en KADER in een nieuw jasje gestoken.  Het doel van de nieuwe website is een eigentijdse uitstraling, meer overzicht en een betere vindbaarheid van informatie. KADER wordt meer een opinieblad en draagt uit dat schoolleider zijn het mooiste vak van de wereld is.

In dit jaarverslag leggen we rekenschap af van onze activiteiten en prestaties. Met onze activiteiten willen wij van essentiële waarde zijn voor alle schoolleiders in Nederland.

Advies voor jou Groei in je vak Denk en doe mee Onze doelen Media

Belangenbehartiging

In het kader van de herpositionering van AVS is het team Belangenbehartiging in 2022-2023 sterk uitgebreid. Het team kent vier componenten: de Helpdesk, de juridische afdeling, de CAO en DGO-onderhandelaars en de beleidsadviseurs. DGO staat voor: Decentraal Georganiseerd Overleg.

Er is uitbreiding op de Helpdesk en is extra geïnvesteerd met twee beleidsmedewerkers, die de Public Affairs van AVS verder versterken. Hiermee wil AVS meer aandacht krijgen/vragen voor de cruciale positie van de schoolleider om maatschappelijke ontwikkelingen naar de kwaliteit van het onderwijs te vertalen.

De helpdeskmedewerkers, de juristen en de CAO-DGO-onderhandelaars werken veelal
vraaggestuurd vanuit onze leden. De helpdesk is in het verslagjaar vier dagen per week open en krijgt maar liefst 2048 vragen om te beantwoorden. 96 daarvan hebben geleid tot een juridisch dossier. De juristen hebben veel schoolleiders bijgestaan in juridische vraagstukken. Van de ruim 150 dossiers die onder handen zijn, hebben 91 dossiers tot een afronding geleid en zijn 96 dossiers nieuw onder handen genomen. De CAO-onderhandelaars hebben de inzet voor de CAO 2023-2024, in overleg met de achterban, vastgesteld. In het kort is deze inzet (zie de inzetbrief):

– Behoud koopkracht
– Gerichte beloningsmaatregelen voor schoolleiders
– Beter introductieprogramma en professionalisering
– Verhoging reiskostenvergoeding

De DGO-onderhandelaars zijn betrokken bij overleg bij scholen die reorganiseren, bij fusies tussen twee of meer scholen of als er flinke bezuinigingen zijn. Dan voeren onze DGO-onderhandelaars overleg over bijvoorbeeld het afsluiten van een goed sociaal plan of het overeenkomen van een DGO-verklaring bij scholen- en besturenfusies. Ons DGO-team is dit jaar betrokken geweest bij 80 decentraal georganiseerde overlegzaken.

Website

De website van AVS is in schooljaar 2022-2023 vernieuwd en daarin is de kennisbank – boordevol relevante vakinformatie – opgeschoond. Het aantal dossiers is flink teruggeschroefd.

Belangrijkste thema's en partners

De beleidsadviseurs waren dit jaar vooral bezig met thema’s vanuit het werkplan ‘Samen voor het beste onderwijs’: een werkagenda die in 2022 samen met de sociale partners en de minister is opgesteld. De belangrijkste thema’s die zij onder handen hebben genomen, zijn:  het Strategisch HRM-beleid, het vormgeven van de onderwijsregio’s, uitwerkingen om te komen tot een betere kansengelijkheid, het aanpassen van de onderwijstijd, actualisatie van de kerndoelen, flexibilisering van de opleiden en het uitwerken van het managementstatuut.
Belangrijke partners bij deze onderwerpen waar AVS mee samenwerkt zijn onder andere de PO-Raad, het schoolleidersregister PO, het Ministerie van OCW, Stichting Leerplan Ontwikkeling (SLO), Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek (NRO), het Arbeidsmarktplatform, de vakbonden AOb, CNV, FVOV en de VO-raad.

Toekomstbeeld

Voor het komende jaar richten we ons vanuit het team Belangenbehartiging op de governance code onderwijs, het verbeteren van de belangenbehartiging door het gerichter inzetten van public affairs en het mede vormgeven van de onderwijsregio’s. Door Public Affairs meer professioneel op te pakken zit AVS op het juiste moment, met de juiste personen en het juiste onderwerp aan tafel. Onze invloed namens de schoolleiders op het onderwijsbeleid wordt daardoor veel effectiever.
Verder richten we netwerken in en plannen we werkbezoeken bij schoolleiders om in de praktijk op te halen wat er speelt. We werken aan de ondersteuning van de schoolleider bij het anders organiseren van onderwijs en werken aan zijn competentieontwikkeling in de toekomstagenda van de schoolleider.
We gaan ons met krachtige standpunten tonen in het werkveld, waar de beslissingen worden genomen om de schoolleider in positie te brengen, zodat het werk van de schoolleider meer waardering, erkenning en ondersteuning krijgt. Want sterke schoolleiders zorgen voor sterke scholen waar kinderen

“Vakkundig advies, ervaring en aandacht voor de mens”

“Naast de zakelijke kant heb ik ontzettend veel steun ervaren op het persoonlijk vlak”

AVS-leden over juridische ondersteuning bij AVS

“Mijn belangen zijn vooral in de vorm van deskundige adviezen gediend. Het geeft vertrouwen te weten dit achter de hand te hebben”

AVS-leden over juridische ondersteuning bij AVS

“Voor mijn gevoel heb ik een optimale begeleiding gekregen”

“Zonder de juridische hulp had ik nooit zo’n goede regeling kunnen treffen”

AVS-leden over juridische ondersteuning bij AVS
Vorige slide Volgende slide

Belangrijke publicaties

AVS heeft haar bijdrage geleverd aan de volgende publicaties:

Rapport onderzoek Leeuwendaal (september 2022)

Meer informatie

Er wordt veel gevraagd van (adjunct-)directeuren. Meer erkenning, waardering en ondersteuning van het vak is nodig. Het onderzoek van Leeuwendaal naar de functie en beloning van de (adjunct-)directeur en het ondersteunend personeel levert een belangrijke bijdrage aan deze discussie. Een eerlijke waardering is mogelijk binnen de huidige systematiek, maar wordt in de praktijk niet altijd waargemaakt. Werkgevers (besturen en PGMR) moeten hun verantwoordelijkheid nemen en het functiegebouw jaarlijks actualiseren op basis van de praktijk. “De situatie is urgent, ook vanwege het oplopende schoolleiderstekort”, aldus AVS-voorzitter Karin Straus. “Het onderzoek van Leeuwendaal laat zien dat er veel onvrede heerst over de beloning en dat veel directeuren zich niet herkennen in hun functiebeschrijving vanwege het steeds complexer wordende takenpakket.”

Werkplan op hoofdlijnen: Samen voor het beste onderwijs– OCW (december 2022)

Meer informatie

Op 22 april hebben wij de handen ineengeslagen om gezamenlijk alles op alles te zetten voor goede leraren, schoolleiders en onderwijsondersteuners en daarmee ook te investeren in goed onderwijs voor leerlingen. Goed onderwijs is wat elk kind in Nederland verdient.

Voorlopersaanpak voor regionale samenwerking (maart 2023)

Meer informatie

Samenwerkende schoolbesturen, lerarenopleidingen en de beroepsgroep kunnen zich aanmelden als voorloper voor de ontwikkeling van een onderwijsregio. Zij nemen gezamenlijke verantwoordelijkheid in hun regionale onderwijsarbeidsmarkt. De ervaringen van de voorlopers worden vervolgens in een lerende aanpak gebruikt in de bredere totstandkoming van onderwijsregio’s. Door samen te werken kunnen schoolorganisaties, lerarenopleidingen en beroepsgroep beter inspelen op de personeelstekorten.

Staat van de schoolleider AVS en VO-raad (april 2023)

Meer informatie

Door de jaren heen is het vak van schoolleider complexer en veeleisender geworden. Blijvend goed onderwijs voor elke leerling verzorgen, vraagt dan ook om een doorlopende professionele ontwikkeling van schoolleiders en om de verdere versterking en positionering van schoolleiders binnen de schoolorganisatie.

Daarnaast is het belangrijk dat er voldoende bekwame schoolleiders zijn die deze cruciale rol kunnen en willen vervullen. Waar liggen kansen om schoolleiders te faciliteren zodat zij zich kunnen focussen op de kern van hun opdracht: op onderwijs, onderwijsprofessionals én alle leerlingen?

Arbeidsmarktanalyse primair onderwijs 2022

Onderzoek AP-PO naar deeltijdwerken in het po

Rapport  Personeelstekorten primair onderwijs van CenterData

Licht werk dankzij vele handen, Onderzoek naar het Werkdrukakkoord primair onderwijs: meting 2022 – Oberon

 Trendrapportage Arbeidsmarkt Leraren po, vo en mbo 2022 – Ministerie OCW

Verkenning werven en behouden van schoolleiders – Arbeidsmarktplatform PO


Leren, groeien en ontwikkelen vormen de essentie van het onderwijs en zijn de basis voor sterk onderwijskundig leiderschap. Lerende leiders zijn op de toekomst voorbereid. Sterker nog, lerende leiders geven vorm aan de toekomst. Zij inspireren hun medewerkers en stakeholders en zijn zich ervan bewust dat hun professionaliteit bijdraagt aan goed onderwijs binnen hun school en daarbuiten. Daarom biedt AVS opleidingen, leergangen, trainingen, masterclasses, netwerkbijeenkomsten en studiereizen.

Met dit aanbod biedt AVS schoolleiders de omgeving waarin zij kennis verwerven, ervaringen delen en inspirerende momenten kunnen beleven. De leergangen van AVS zijn erkend door het Schoolleidersregister PO en daarmee gebaseerd op de beroepsstandaard die wordt gedragen door de sociale partners. Belangrijk wapenfeit: AVS heeft van alle aanbieders van opleidingen en leergangen het breedste aanbod en de meeste leergangen voor schoolleiders met een zwaarte van 100 SRPO-punten.

De netwerkactiviteiten die AVS organiseert, zijn inspirerende en/of informatieve bijeenkomsten die inspelen op de actualiteit en waar deelnemers met en van elkaar leren en kennis en ervaringen delen. Met deze netwerkactiviteiten kunnen we snel schakelen op actuele thema’s. Zo hebben we bijvoorbeeld de masterclass ‘de eerste 100 dagen van je leiderschap’, de masterclass ‘Lastige ouders bestaan niet’ (met Peter de Vries) en de netwerkbijeenkomst ‘duurzame inzetbaarheid en strategische personeelsplanning’ (samen met het Vervangingsfonds) georganiseerd. Relevante thema’s die aansluiten bij de dagelijkse uitdagingen van schoolleiders.  Het zijn laagdrempelige ontmoetingen en inspirerende momenten.

AVS biedt een nationaal en internationaal netwerk. Bij de buitenlandse studiereizen ontdekken schoolleiders over de grenzen van eigen school en organisatie en voorbij de grenzen van ons eigen land nieuwe inzichten en perspectieven die ze kunnen gebruiken in hun dagelijkse schoolpraktijk.

Zo zet AVS schoolleiders in positie.

In 2024 gaan we actief aan de slag met het opleiden van mentoren en het bieden van  mentortrajecten voor startende schoolleiders of ervaren schoolleiders die behoefte hebben aan een mentor als sparringpartner. Ook starten we in die periode met het aanbieden van een nieuwe opleiding voor zij-instromers, die ze naast een huidige baan kunnen volgen. In schooljaar 2023/2024 bieden we de volgende nieuwe leergangen: Coachend leidinggeven, Leiderschap voor inclusiever onderwijs, Motiverend anders organiseren,  Strategische Bedrijfsvoering, Toepassen van onderwijsonderzoek in de lespraktijk en Leidinggeven aan een Klassewerkplek.

“Je gaat op een andere manier met je leiderschap en visie op onderwijs aan de slag. Het geeft een diepere betekenis aan je voorbeeldige gedrag....

Een deelnemer over de Leergang Praktische Filosofie

...Veel informatie om telkens opnieuw te overdenken. Ik ben er een rijker mens door geworden.”

Een deelnemer over de Leergang Praktische Filosofie

“Ik vond het een heel inspirerende masterclass, waarbij je diep in je organisatie kijkt en ook jouw eigen rol daarin. Het is belangrijk je goed te voelen op je nieuwe plek, dat werkt door in je organisatie.”Annemieke Robert, waarnemend directeur van OBS De tweemaster in Enkhuizen

“Ik vond het een waardevolle, leerzame en warme middag waarin we in korte tijd echt contact hadden met elkaar."Jefke Stroo, schooldirecteur van De Coolsma in Driebergen
Vorige slide Volgende slide

Facts & figures

"Wat een gave bestemming is dit. Ik heb zoveel energie en inspiratie gekregen. Vanuit een andere context, uit de waan van de dag, leer ik echt out-of-the-box denken...

Kirsten Tijssens, directeur van basisschool Trudo in Eindhoven

...Mijn blik is verruimd. Ik denk nu vanuit een andere mindset en denk in mogelijkheden in plaats van belemmeringen. Die kern neem ik over naar ons onderwijssysteem.”

Kirsten Tijssens, directeur van basisschool Trudo in Eindhoven
Vorige slide Volgende slide

Waarom schoolleiders voor de academie van AVS kiezen:

Voordelen van de academie

 • Onze docenten zijn (bijna) allemaal zelf in het onderwijs werkzaam (geweest). Hierdoor weten ze exact wat er speelt én wat jij nodig hebt om de beste directeur voor jouw school te zijn, te blijven of te worden.
 • AVS Academie levert onderwijs op maat. Dat betekent dat wij op elk punt in jouw carrière je de opleiding, leergang of training kunnen bieden die jij nodig hebt om te groeien in je vak.
 • Al onze leergangen hebben een herregistratiewaarde voor het Schoolleidersregister PO.

 

Naar boven

AVS Schoolleiderscongres

‘Leukste dag van het jaar’

Op 17 maart 2023 verzamelen meer dan 700 schoolleiders in DeFabrique in Utrecht voor het AVS Schoolleiderscongres. Deze ‘leukste dag van het jaar voor schoolleiders’ belooft inspiratie met plenaire sessies van Margriet Sitskoorn en Richard de Hoop, boeiende workshops, netwerkmogelijkheden, een interview met de onderwijsminister, en een talkshow over werkgeluk. Karin Straus benadrukte de bureaucratische last voor schoolleiders en de behoefte aan focus op het onderwijsproces. Minister Dennis Wiersma onderstreepte de cruciale rol van schoolleiders. Een ding is zeker: het vak staat in al zijn facetten in de schijnwerpers! De schoolleider gaat naar huis met een goed gevulde rugzak met tips en ideeën.

'Weg van de regeldruk'

Karin Straus kon, tijdens de talkshow, rekenen op instemmend applaus vanuit de zaal toen ze exact wist te verwoorden waar de pijn bij veel schoolleiders zit:

“Wij zijn het onderwijs ingegaan vanwege het primaire proces. Wat je ziet, is dat er heel veel bureaucratie en andere taken bij zijn gekomen. Van schoolontbijt tot problemen in de maatschappij: we willen die allemaal oplossen, maar we zijn er niet toe uitgerust. Wat is nu echt de taak van het onderwijs? Als schoolleider wil je terug naar dat primaire proces en dus weg van die regeldruk.”

Interview met minister Wiersma

“Schoolleiders zijn erg belangrijk voor alles op en rond de school. Zij zijn de sleutel naar gemotiveerde leraren, goede lessen en geïnteresseerde en energieke kinderen. Vanuit het ministerie van Onderwijs helpen we daarbij. Het is aan de schoolleider om samen met het team keuzes te maken en focus aan te brengen.”

Ledenraad

De Ledenraad, gekozen door de leden, is het hart van AVS. Je kunt de Ledenraad ook het ‘parlement van AVS’ noemen: ze adviseert gevraagd en ongevraagd het bestuur van AVS. De leden zijn ‘de oren en ogen’ van de schoolleiders. Als ledenraadslid ben je de ambassadeur van je vakgenoten en je representeert duizenden schoolleiders in Nederland. Zij discussieert over: cao, ledenwerving, positie en belang schoolleider (met OCW en Inspectie), interne bedrijfsvoering AVS, Ontwikkelagenda AVS, aanbod AVS academie, netwerk en reizen.

De Ledenraad komt zo’n vier keer per jaar bijeen, waaronder een tweedaagse, om samen met het bestuur en de directie van AVS te bespreken wat er leeft onder schoolleiders in het land en hoe AVS daarop kan inspringen en handelen. Een zeer belangrijke taak dus. Bij elk overleg vraagt de Ledenraad zich altijd af wat het uiteindelijk betekent voor de schoolleider, voor de school en haar mensen, voor het onderwijs en alle kinderen.

Een van de onderwerpen waar de Ledenraad over spreekt is uiteraard de cao. De impact van de huidige cao komt aan de orde. Ledenraadsleden geven signalen mee voor de volgende onderhandelingen. De Ledenraad geeft aan of zij de inzet goedkeuren. Een belangrijke voorwaarde voor de cao-onderhandelaars van AVS.

Omdat AVS te maken heeft met een toenemende uitstroom van gepensioneerde schoolleiders en een lagere instroom van nieuwe schoolleiders is ledenwerving een ander urgent thema voor de Ledenraad. AVS doet er alles aan om het vak de erkenning en waardering te geven die het verdient. Ze heeft een ambitieuze ontwikkelagenda en strategisch plan opgesteld, waar de Ledenraad zich positief over heeft uitgesproken. Het is inmiddels een traditie om de tweedaagse af te sluiten met het gesprek met OCW en Inspectie van het Onderwijs. Het is goed om deze gesprekken te blijven houden en een kijkje te krijgen achter de schermen van beide instituten. De discussies zijn ook hier scherp op de inhoud, maar altijd met respect voor elkaars werk. Het is ook de gelegenheid om input mee te geven over de positie en het belang van de schoolleider.

Andere onderwerpen waar de Ledenraad over heeft gesproken en/of instemming op heeft verleend zijn: de begroting, de jaarrekening en de accountantscontrole, de interne bedrijfsvoering van AVS, ontwikkelingen binnen AVS.

De Ledenraad doet ook aan zelfreflectie. Elke tweedaagse houdt zij zichzelf tegen het licht: ‘doen wij als Ledenraad nog steeds datgene waarvoor we zijn?’ Zo nodig stelt ze bij. Ook bekijkt de Ledenraad daarbij naar haar zichtbaarheid: ‘zijn we goed aanspreekbaar en weten onze leden ons te vinden?’ In juni hebben we ons huishoudelijk reglement volledig geactualiseerd.

De Ledenraad, waar zo’n twintig schoolleiders in plaatsnemen, wisselt regelmatig van samenstelling. De leden worden voor een termijn van vier jaar gekozen en zijn één keer herkiesbaar. Jaarlijks schrijft AVS verkiezingen uit. Gelukkig is er altijd voldoende belangstelling vanuit de leden om zich beschikbaar te stellen. In het schooljaar 2022-2023 is Frank Koelen voorzitter en Boudewijn van Stuijvenberg vice-voorzitter.

Commissies

De AVS-leden die deelnemen aan de commissies zorgen ervoor dat AVS de activiteiten voor schoolleiders nog beter ontwikkelt en haar standpunten aanscherpt. Dit draagt AVS uit in overlegorganen en de media. De commissies geven handen en voeten aan ons motto: sterke schooldirecteuren zorgen voor sterke scholen, waar kinderen goed worden voorbereid op de toekomst.

Commissie Onderwijs

In dit verslagjaar zijn vijf inhoudelijke fysieke en/of digitale bijeenkomsten georganiseerd. Op het gebied van onderwijsontwikkelingen laten schoolleiders hun stem horen door directe advisering aan het bestuur. Diverse korte verslagen zijn in Kader of in de AVS Nieuwsbrief geplaatst.

Bekijk de besproken onderwerpen
 • Ontwikkelingen, stand van zaken, planning, inzet en evaluatie NP Onderwijsgelden;
 • (Anders) organiseren van onderwijs;
 • Ervaringen met functiewaardering en de omzetting naar de nieuwe functieschaal directies PO en SO;
 • Staat van het onderwijs;
 • Passend onderwijs naar inclusiever onderwijs, gesprek met de PO-Raad;
 • Curriculumontwikkelingen: overleg met de SLO over het curriculum, kerndoelen en referentiekaders voor het primair onderwijs;
 • Het nieuwe toezichtskader en de veranderende rol (op basis van politieke keuzes) van Inspectie van het Onderwijs en nut en noodzaak van het toetsen van het domein burgerschapsvorming;
 • Gesprek met de Onderwijsraad over de rol en de relatie van de schoolleider versus bestuurder in het primair onderwijs.

Commissie arbeidsvoorwaarden en personeelsbeleid

Over de voortgang op het gebied van de cao is de commissie meerdere keren in een overleg digitaal bij elkaar geweest. De overleggen hebben betrekking op de ontwikkelingen op cao-gebied.

Bekijk de thema’s die aan de orde zijn gekomen
 • inzet voor nieuwe CAO PO 2023-2024;
 • startende onderwijsprofessionals (schoolleiders/leraren);
 • oplopende personeelstekorten: bij schoolleiders en leraren.

Commissie Duurzaam vitaal

De Commissie Duurzaam Vitaal maakt deel uit van AVS. De leden van de commissie hebben zonder uitzondering langdurige ervaring met leidinggeven aan onderwijs en management. In het verslagjaar zitten er 10 leden in de commissie. Voorzitter is Wijbe Douma, secretaris is Dick Tolsma.

Helpdesk

Vijf* ervaren voormalig schoolleiders van de commissie Duurzaam Vitaal ondersteunen de helpdesk en bieden, als dat nodig is, een ‘luisterend oor’ en ondersteuning voor schoolleiders die ‘in de knel’ zitten. Dit commissielid kan de emotie opvangen en helpen de hulpvraag te duiden. Een welkome ondersteuning voor de helpdesk.

*Ella, Dick, Albert, Jetze en Wijbe

Ledenraad

De commissie Duurzaam Vitaal heeft bij AVS aangegeven, dat zij hecht aan vertegenwoordiging in de ledenraad. Wijbe Douma heeft zich kandidaat gesteld voor de komende verkiezingen. Binnen de ledenraad wil hij als vertegenwoordiger van de oudere en ex-schoolleiders hun belangen behartigen, zoals pensioenen (waar AVS gesprekspartner is in het bovensectoraal overleg), duurzame vitaliteit, de overgang naar de fase ná pensionering et cetera. De commissie wil een match van behoefte en aanbod bewerkstelligen, een sterk netwerk vormen en opkomen voor de belangen van (toekomstige) postactieve AVS-leden.

Nieuwe leden

In verband met de uitvoering van genoemde activiteiten, ziet de commissie Duurzaam Vitaal graag uitbreiding van het aantal leden tegemoet. In het cursusjaar 2023-2024 vragen we hier actief aandacht voor.

Bekijk alle activiteiten

Tussen september 2022 en juni 2023 heeft de commissie vijf keer vergaderd om de volgende onderwerpen met elkaar te bespreken en acties uit te zetten:

 • Samenwerking met het Vervangingsfonds (Simone Guikema); op 22 november 2022 is met elkaar gesproken over het gebruik van de Dialoogkaart en het inzetbaarheidsplan in de scholen.
 • Samen met VF-PF organiseert de commissie weer regionale bijeenkomsten.
 • Fine-tuning met AVS Helpdesk over de procedure bij ondersteuning van directeuren in klankbordgesprekken.
 • Voorbereiding en uitvoering van de jaarlijkse Onderwijsverlatersdag ‘VAAR’wel op 11 mei 2023 met de Rosa van Delft naar Pampus.
 • Planning en programmering van de Regionale netwerkbijeenkomsten Duurzaam Vitaal die plaatsvonden in Bunnik en Veghel op 22 november 2022 en 13 april 2023.
 • Actieve deelname aan en betrokkenheid bij het jaarlijkse AVS-Schoolleiderscongres, onder andere door het verzorgen van een netwerktafel over duurzaamheid. Ook presenteert de commissie hier het, samen met AVS, uitgewerkte Persoonlijk Uitloop Plan (PUP), een goed inhoudelijk document voor (bijna-)gepensioneerden.
 • Pensioenen: de commissie volgt actuele ontwikkelingen en bespreekt deze in de vergaderingen. Op 10 en 15 november 2022, resp. in Veghel en in Utrecht, heeft AVS samen met ABP een bijeenkomst verzorgd waar toelichting is gegeven op het aangenomen Nieuw Pensioen Contract (NPC). Uitwerking van het NPC is gepland per januari 2027 of 2028. AVS blijft zich de komende jaren inzetten voor de belangen van de huidige en toekomstige gepensioneerden en communiceert hierover met de commissie Duurzaam Vitaal. Dick Tolsma is onze vertegenwoordiger naar het Ambtenarencentrum in Den Haag.
 • Overleg voeren met AVS over een communicatieplan, onder andere over de website en digitale communicatie. De commissie Duurzaam Vitaal levert inhoudelijke bijdragen aan voor het onderwijsvakblad Kader.
 • In samenwerking met AVS werkt de commissie Duurzaam Vitaal aan de digitalisering van commissiedocumenten, die we opslaan in een digitaal archief.

Peilingen - laat je stem horen

Peilingen zijn dé manier om erachter te komen hoe schoolleiders denken over belangrijke onderwijskwesties of de status te meten rondom urgente kwesties zoals de formatie. We peilen wat er leeft, welke oplossingsrichtingen zij zien en inventariseren feiten en meningen. Deze input zet AVS in voor beleid, public affairs en stakeholderoverleggen. Bij elke peiling geven vele honderden schoolleiders hun reactie.

AVS: versterking van het schoolleiderschap in het onderwijs

AVS zet schoolleiders centraal

AVS streeft ernaar het schoolleiderschap aantrekkelijker te maken, met als doel nieuwe talenten aan te trekken en bestaande leiders te ondersteunen.

AVS ondersteunt jouw kracht als schoolleider

Schoolleiders spelen een cruciale rol in het verbeteren van onderwijskwaliteit. AVS biedt een breed scala aan professionaliseringsactiviteiten om schoolleiders te helpen en in elke fase van hun loopbaan te groeien en te schitteren.

AVS versterkt de kracht van de schoolleider, door inspiratie via website, KADER en sociale media.

AVS bevordert de positie van schoolleiders

AVS zet zich in voor erkenning, waardering en ondersteuning van schoolleiders. We strijden voor een betere beloning en werkdrukverlichting. AVS biedt schoolleiders advies en ondersteuning.

AVS zet schoolleiders centraal en versterkt hun positie in het onderwijs.

Foto rechts: Frank Koelen is sinds 1 augustus manager bedrijfsvoering en cao-onderhandelaar bij AVS

Meest gelezen nieuws website AVS

 • Helft van de scholen straks zonder directeur

  Alarmbellen gaan af! Prognoses laten zien dat ongeveer de helft van de huidige schoolleiders binnen nu en tien jaar met pensioen gaat. Met een schoolleiderstekort van 13,6% is dit een donderwolk die boven de scholen hangt. Dit blijkt uit de recente verkenning ‘Schoolleiders werven en behouden door arbeidsvoorwaarden op maat’ dat door het Arbeidsmarktplatform PO is gepubliceerd. “Het is vijf voor twaalf. Als er nu niet meer aandacht komt voor betere arbeidsvoorwaarden op maat voor...

Best gelezen blog website AVS

 • Ferdinand

  Diepe, diepe bewondering voor de kleuterjuf

  Vanmorgen viel Givano met zijn oor op de rand van de groepstafel. Givano is vier en zijn pijngrens is navenant. Zijn oorbelletje had een kleine wond achter zijn oor gemaakt, waardoor er sprake was van bloed. Givano zelf dacht dat zijn oor eraf was. Bloed en kleuters zijn niet de beste vrienden van elkaar. Ik…

Social media

AVS is actief geweest op LinkedIn, Twitter en Facebook. Eind mei 2023 is AVS gestart met Instagram, om ook de jonge startende schoolleider aan te spreken.

AVS op schoolbezoek

Onze voorzitter Karin Straus is regelmatig zichtbaar op LinkedIn als zij schoolbezoeken aflegt en het gesprek met schoolleiders aangaat. Ook andere collega’s leggen schoolbezoeken af. AVS heeft hiermee belangrijke doelstellingen voor ogen. We halen in de praktijk op wat er leeft, brengen inspiratie vanuit ons werk, maar halen ook inspiratie en good practices op om te delen met alle schoolleiders. Daarnaast is het erkenning van en waardering voor schoolleiders en hun vak door hen in de praktijk te bezoeken.  We doen dus zelf ook waar we voor staan: de schoolleider in positie brengen. Natuurlijk brengen we in onze bezoeken ook het belang van AVS voor het voetlicht en moedigen we schoolleiders aan dit als ambassadeur uit te dragen. Schoolbezoeken leiden naar een artikel in ons opinieblad Kader, een artikel op de website of een bijdrage aan ons schoolleiderscongres.

“Ik ga graag op bezoek bij onze leden. Naast dat ik het leuk vind, zie ik in de praktijk hoe belangrijk de rol van de schoolleider is voor het team, maar ook voor de leerlingen en hun ouders. Dit sterkt mij in de overtuiging dat we in Nederland veel meer moeten inzetten op inhoudelijk sterke schoolleiders als we de kwaliteit van het onderwijs willen verbeteren. Sterke schoolleiders bouwen sterke scholen en daar hebben alle leerlingen profijt van.” – Karin Straus, voorzitter AVS

AVS in de pers

AVS komt regelmatig in de media, vooral over het schoolleiderstekort. Veel peilingen die AVS onder haar leden houdt gaan ook over dit onderwerp. Soms verschijnt niet onze voorzitter Karin Straus in de media, maar een lid of ambassadeur van AVS.

Hieronder een greep uit de media waar de AVS in voorkwam:

De Limburger

Algemeen Dagblad

Trouw

RTL Nieuws

Nederlands Dagblad