De AVS ontwikkelt diverse hulpmiddelen en instrumenten die je kunnen helpen bij het dagelijkse werk als directielid.

Hulpmiddelen en instrumenten

 • Overgangsregeling wet schooltijden versie 2023-2024

  Hierbij de aangepaste versie van het Instrument overgangsregeling wet schooltijden versie 2023-2024 van februari 2023, inclusief de nieuwe salarisbedragen.

  Downloads

 • Werkdruktool voor schooljaar 2022–2023

  Ook voor het schooljaar 2022 – 2023 zijn er gelden beschikbaar voor de werkdrukvermindering. De bedragen voor genoemd schooljaar zijn:

  Soort onderwijsBedrag per leerling
  Basisonderwijs€ 260,76
  Speciaal basisonderwijs€ 391,14
  (Voortgezet) speciaal onderwijs€ 521,52

  Het bedrag per leerling voor personeel en arbeidsmarkt is, net zoals in schooljaar 2021–2022, verhoogd in verband met het versneld inzetten van de werkdrukmiddelen. Daarnaast zijn er ook middelen uit het Nationaal Programma Onderwijs beschikbaar gekomen om de werkdrukmiddelen op peil te houden.

  Deze middelen zijn structureel en worden verstrekt via het budget personeels- en arbeidsmarktbeleid. Het ministerie van OCW maakt hiervoor elk jaar een tool, maar voor 2022-2023 is die nog niet beschikbaar.

  Dit budget wordt uitgekeerd als een bedrag per leerling op het niveau van BRIN. De leerlingen van een nevenvestiging worden daardoor toegerekend aan de hoofdlocatie.

  Hieronder de tool van 2022

  Downloads

  Tool werkdrukmiddelen 2022 (xlsx)

  • Planverplichtingen voor scholen in het primair onderwijs

   Er zijn veel planverplichtingen voor scholen. De AVS heeft een overzicht gemaakt van de beleidsplannen die uw schoolbestuur vanwege de huidige weten regelgeving moet maken, alsmede de geldende voorschriften voor de inhoud van deze plannen.

   Bij veel van deze plannen heeft ook de MR, of de GMR, een rol. De totstandkoming van goed beleid vergt tijd en planmatigheid. Het is een continue proces van afwegen en bijstellen, en vraagt om voldoende inspraak en draagvlak vanuit betrokken geledingen. Dit overzicht is bedoeld te helpen bij het stellen van prioriteiten en met name bij het maken van planningen voor zaken die ook voor de MR of de GMR van belang zijn. Zaken waar het gaat om de verschillende onderwerpen waar de raad mee te maken (kan) krijgen.

   De verantwoordelijkheden en werkzaamheden van schoolleiders veranderen.

   Naast het borgen van de kwaliteit van het onderwijs, worden schoolleiders steeds vaker integraal verantwoordelijk, ook voor HR. Bepaalde taken en verantwoordelijkheden die eerst bij de afdeling HRM of de HR-adviseur lagen, schuiven nu door naar schoolleiders. Dit vraagt om meer kennis en expertise van een schoolleider op zeer uiteenlopende resultaatgebieden.

   Aandacht hebben voor de onderwijskwaliteit én voor HRM, hoe doe je dat?

   Met de juiste kennis kan een goed personeelsbeleid, het behalen van de onderwijsdoelen van de organisatie ondersteunen én zelfs versterken.

   Benieuwd hoe andere schoolbesturen dit aanpakken en naar hun tips?

   Vraag gratis de whitepaper ‘De schoolleider als HRM’er’ aan via ijk.nl/schoolleidingenhrm.

   Download

   Planverplichtingen AVS (versie maart 2021)

  • Werktijdfactor berekenen

   Binnen AVS is een Berekeningsmodel omzetting werktijdfactor bij 40-urige werkweek ontwikkeld om de omzetting van de werktijdfactor naar een 40-urige werkweek te vergemakkelijken.  Door de huidige werktijdfactor in te voeren worden in de uitkomst de te werken uren en minuten zichtbaar.

   Downloads

   Werktijdfactorberekeningen(xlsx)

  • Jaarkalender

   Jaarkalender Onderwijsactiviteiten primair onderwijs
   Een overzicht van alle onderwijsactiviteiten en verplichtingen tijdens het schooljaar.
   Inclusief een calendarium.

   Download de jaarkalender (A4 boekje)
   Download de jaarkalender (A3 poster)

  • Vakinformatie

   Vakinformatie voor scholen in het primair onderwijs
   Overzicht van de belangrijkste artikelen uit de WPO, WEC, WMS, informatie over
   vakanties, verlof, pensioen, ziekte en re-integratie, lumpsumbedragen en meer.

   Download de Vakinformatie

  • Jaartaak Rekenprogramma

   Vele jaren heeft de AVS een Excel-rekenprogramma uitgebracht voor de formatieberekening op basis van de cao-afspraken; eerst onder de benaming ‘Rekenprogramma normjaartaak’ en sinds de invoering van de CAO PO 2014 – 2015 ‘Rekenprogramma Jaartaak’.

   Door voortvarende ontwikkelingen op ICT-gebied was het niet meer mogelijk dit programma op diverse divices te laten werken. Dat heeft er toe geleid dat onze voordeelpartner Axilium bereid gevonden om een webbased-versie van de bestaande jaartaak te maken en vervolgens verder te ontwikkelen.

   Axilium is bekend binnen het basisonderwijs als leverancier van het softwareprogramma InvalPool, het softwarepakket dat vele scholen en besturen ondersteunt in het optimaal uitvoeren van het vervangingsbeleid.

   In de afgelopen jaren heeft de AVS tijdens de ontwikkeling van de software een ondersteunende rol gespeeld voor wat betreft de juistheid van de gegevens.

   Je kunt gebruik maken van het webbased softwareprogramma JaartaakPlanner.
   Er vindt geen ondersteuning vanuit de AVS-helpdesk plaats. Dat gebeurt rechtstreeks door de medewerkers van Axilium. Wel zal de AVS (via de helpdeskadviseurs), bij eventuele veranderingen in de cao-afspraken, Axilium blijven adviseren welke consequenties dat heeft voor de software.

   Kijk voor meer informatie en aanmelden op www.jaartaakplanner.nl of stuur een mail aan info@jaartaakplanner.nl.

   De aanmelding is onder andere van belang voor het verkrijgen van een inlognummer. AVS-leden krijgen ledenkorting.

  • Modelklachtenregeling primair en voortgezet onderwijs

   Downloads

  • Handreiking werkverdelingsplan

   Op grond van het bepaalde in Hoofdstuk 2 van de CAO PO 2019 – 2020 dient er een werkverdelingsplan opgesteld te worden. De AVS heeft hiervoor een Handreiking Werkverdelingsplan opgesteld. Deze handreiking biedt een houvast om een werkverdelingsplan op te stellen.
   In de handreiking is onder meer een voorbeeldplan opgenomen, een jaarkalender voor schooljaar 2021 – 2022 en een advies over hoe te komen tot draagvlak in het team/de teams.

   Downloads

   Werkverdelingsplan – handreiking (versie maart 2021)

  • Bouwstenen voor een managementstatuut

   Op grond van het bepaalde in artikel van de Wet op het primair onderwijs (WPO) en in artikel van de Wet op de expertisecentra (WEC) is het verplicht om een managementstatuut op te stellen.
   De AVS heeft bij de invoering van de wettelijke bepalingen een handreiking hiervoor uitgebracht. Deze bouwstenen voor een managementstatuut kan hiervoor nog steeds gebruikt worden.

   Downloads

  • Nascholing

   Een praktische handleiding voor het ontwikkelen van een nascholingsplan voor scholen voor primair onderwijs

   Downloads

   Nascholing(pdf)