Waardering strategische rol directeuren

Directeuren zijn belangrijk voor de onderwijskwaliteit en het welbevinden (behouden en aantrekken) van leerkrachten. AVS vindt dat strategische taken en leiderschap aan het onderwijs de kerntaken zijn van directeuren. Dat is waar zij uiteindelijk het grootste verschil maken in het onderwijs aan de leerlingen. Om dit te kunnen doen is erkenning, waardering en ondersteuning nodig. Besturen die deze belangrijke rol van directeuren voor het onderwijs erkennen, geven daar ook een eerlijke waardering aan en dragen zorg voor voldoende ondersteuning. AVS zet zich in om de positie van directeuren te versterken en spreekt de besturen aan op goed werkgeverschap. Niet alles is aan de CAO tafel te realiseren, AVS doet meer om dit standpunt te realiseren.

→ Directeuren in D11 vindt AVS onacceptabel

AVS heeft ervoor gezorgd dat de voorbeeldfunctie D11 is geschrapt uit de CAO PO 2022!. Een directeur geeft integraal leiding aan de school en is structureel bezig met het ontwikkelen van een meerjarenvisie en meerjarenbeleid, en neemt de daarbij behorende besluiten. Deze beleidstaken en de bijbehorende bevoegdheden horen bij het werk van een directeur. Een D11-functie is daarom in de ogen van AVS niet passend.

→ Bij taken horen bevoegdheden

Elke schoolleider heeft recht op een beleidsrijk geformuleerde functiebeschrijving die recht doet aan de werkelijkheid: niet alleen de taak, maar ook de bevoegdheid die daarbij hoort. AVS vindt dat het bestuur de dialoog moet aangaan over de taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden van de verschillende functies binnen de organisatie. Dat betekent dat besturen geen standaard inschaling op basis van voorbeeldfunctiebeschrijvingen mogen doen of generieke afspraken mogen maken over de inschaling van schoolleiders.

→ Directeur maakt zijn strategische rol waar.
De directeur richt zich op visieontwikkeling, kwaliteit van het onderwijs, personeelsbeleid en de positionering van de school in relatie tot andere organisaties en ouders.

→ Directeuren hebben recht op ondersteuning op het gebied van facilitair en administratie
Ondersteuning voor facilitaire en administratieve zaken op school is nodig zodat directeuren hun strategische rol kunnen oppakken.

→ Directeuren zijn vertegenwoordigd in de PGMR
Zeker wanneer het functiegebouw bij een PGMR aan de orde is, vindt AVS dat directeuren een stem moeten hebben bij het vaststellen of wijzigen ervan.

Word een hardcore salarisonderhandelaar

De grootste kans op een beter salaris, een arbeidsmarkttoelage of hogere functie heb je als je daarover onderhandelt met je bestuur. Hoe doe je dat slim en strategisch? Trainer Yvon van der Kroft van de workshop Onderhandelen met je bestuur verklapt je het geheim van een succesvolle onderhandeling.

Zit jij in de juiste schaal?

Aan de hand van fictieve voorbeelden geven wij een indicatie wat de uitkomsten van het FUWASYSonderzoek voor jou kunnen betekenen.

Hieraan kun je geen rechten ontlenen. Functies beschrijven en waarderen dient namelijk plaats te vinden door een SPO gecertificeerd adviseur op basis van FUWA PO.

Inschaling in D11?

Schoolleiders in D11 kunnen zich melden bij de AVS voor een advies over een actieplan op maat.

Tip bij meldactie D11: houd altijd de geldende bezwaartermijn in de gaten, als je bezwaar wilt maken tegen de functiebeschrijving of het inschalingsbesluit van je bestuur. De termijn is namelijk  zes weken vanaf het moment van het besluit. Vraag onze helpdesk om advies bij een persoonlijk conflict. De helpdesk schakelt zo nodig een jurist in.

Meer weten over FUWASYS en wat de AVS doet?

Wist je dat je de AVS kunt vragen om het verzorgen van een informatiesessie met jouw bestuur en alle directeuren die onder het bestuur vallen?