Berichten

Extra geld voor lerarenbeurs

Door de grote belangstelling voor de Lerarenbeurs heeft de staatssecretaris van OCW, mevrouw Van Bijsterveldt, besloten het subsidieplafond met € 10 miljoen te verhogen. De lerarenbeurs voor scholing stelt leraren in staat om met subsidie een extra kwalificerende opleiding te volgen. De leraar ontvangt daarvoor middelen voor studie- en reiskosten. Daarnaast kan zijn werkgever middelen ontvangen om de leraar studieverlof te verlenen en een vervanger aan te stellen. Verder is...

Nieuwsbrief AVS Voortgezet Onderwijs

Vanaf maart 2010 verzorgt de Algemene Vereniging Schoolleiders (AVS) ook een digitale nieuwsbrief, gericht op (leidinggevenden in) het voortgezet onderwijs. Deze nieuwsbrief is gratis, voor leden en niet-leden. De Algemene Vereniging Schoolleiders (AVS) is al 15 jaar dé organisatie die de professionele en arbeidsvoorwaardelijke belangen van schoolleiders in het primair onderwijs behartigt. De AVS telt op dit moment bijna 5500 leden. Steeds vaker vragen schoolleiders in het voortgezet onderwijs...

2de ronde Stimuleringregeling Krachtig Meesterschap tot 15 maart aan te vragen

Vorig jaar is de Stimuleringsregeling Krachtig Meesterschap in het leven geroepen om een stevig impuls te geven aan meer en beter opgeleide leraren om het kwantitatieve en kwalitatieve lerarentekort aan te pakken. Dat was een van de maatregelen uit de beleidsnotitie ‘Krachtig meesterschap: kwaliteitsagenda voor het opleiden van leraren 2008-2011. Vanaf 1 januari 2010 kan voor de tweede ronde subsidieaanvragen ingediend worden. Dit kan tot 15 maart 2010. De uitvoering van de...

Extra geld om schooluitval tegen te gaan

Minister Plasterk en staatssecretaris Van Bijsterveldt van OCW hebben de Tweede Kamer bij brief laten weten, dat middelbare scholen en mbo-instellingen structureel extra geld krijgen om te voorkomen dat leerlingen voortijdig de schoolbanken verlaten. Tot op heden ontvingen scholen € 2.000 per schooluitvaller minder. Dat bedrag wordt verhoogd naar € 2.500. Het geld is bedoeld om ervoor te zorgen dat scholen de komende jaren blijven investeren in het voorkomen van uitval en om hun financiële...

Afspraken rijk en gemeenten over aanpak overbelaste jongeren

Rijk en gemeenten pakken gezamenlijk de problematiek van overbelaste jongeren aan. De ambitie is om per jaar 5.500 van deze jongeren op school te houden en ze een startkwalificatie te laten behalen. Gemeenten ontvangen hiervoor jaarlijks 21,7 miljoen euro. Minister André Rouvoet (Jeugd en Gezin) en staatssecretaris Marja van Bijsterveldt (OCW) zijn dit vandaag met gemeenten overeengekomen. Nederland telt circa 16.000 overbelaste jongeren. Dit zijn jongeren in de leeftijd van 12-23 jaar met een...

Nederlandse taal wordt verankerd in Grondwet

De Nederlandse taal wordt opgenomen in de Grondwet. Dat heeft de ministerraad besloten op voorstel van minister Ter Horst van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, mede namens minister-president Balkenende, minister Hirsch Ballin van Justitie en minister Plasterk van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. In de Grondwet wordt vastgelegd dat het Nederlands de officiële taal is van ons land en dat de overheid het gebruik van het Nederlands bevordert. Ook over het Fries wordt een bepaling in de...

Betere kansen voor kinderen

Een soepelere overstap van groep 8 naar de brugklas Op 2, 3 en 4 februari wordt op veel scholen in groep 8 de Cito Eindtoets afgenomen.  In het kader van een proef wordt de toets in de regio´s Assen, Elburg, Roermond en Wijchen zes weken later afgenomen. Het doel van deze proef  is te onderzoeken in hoeverre de leerlingen kunnen profiteren van de extra onderwijstijd en in hoeverre ze de geleerde vaardigheden tot en met de start in het voortgezet onderwijs kunnen vasthouden. De...

Aantal voortijdig schoolverlaters daalt fors

Van Bijsterveldt: “Doelstelling van 35.000 komt in zicht” Steeds meer leerlingen halen een startkwalificatie. Het aantal leerlingen dat in het afgelopen schooljaar (2008-2009) voortijdig is gestopt met school is fors gedaald. In het  afgelopen schooljaar verlieten 42.600 leerlingen voortijdig de school. Dat zijn ruim 4000 minder leerlingen dan het jaar daarvoor. Dat hebben staatssecretaris Marja van Bijsterveldt en minister Plasterk vandaag bekend gemaakt. “Meer diploma’s, minder drop...

Besluit Verzuimmelding

Via het “Besluit van 23 december 2009, houdende vaststelling van de gegevens die door het hoofd van de school of de instelling of het bevoegd gezag dan wel door burgemeester en wethouders worden verstrekt voor opname in het meldingsregister relatief verzuim alsmede van de wijze waarop deze gegevens worden verstrekt”, kortweg Besluit Verzuimmelding, zijn nadere richtlijnen vastgesteld voor het melden van verzuim van de leerlingen. Op 18 juli 2009 is de Wet Verzuimmelding in werking...

Afspraken onderwijskwaliteit Amsterdam gemaakt

Staatssecretaris Dijksma heeft vorige week met de heer Asscher, wethouder van de gemeente Amsterdam, en de besturen van de basisscholen uit Amsterdam. Doel van het gesprek was het herbevestigen van de ambitie van alle betrokken partijen om het best mogelijke onderwijs aan Amsterdamse kinderen te bieden. De betrokken partijen onderschreven die ambitie in het gesprek met de staatssecretaris. Dankzij de inspanningen van leerkrachten, schoolleiders, schoolbesturen en de gemeente zijn de...

Wetsvoorstel uitbreiding mogelijkheden leraarschap ingediend

De staatssecretarissen van OCW en LNV hebben het wetsvoorstel ingediend waarbij de mogelijkheid wordt geboden om leraren met beperkte bevoegdheid in te zetten in het voortgezet onderwijs. In onderwijstermen wordt dit ook wel de educatieve minor genoemd. Het betreft een aanpassing van artikel 33 WVO en heeft betrekking op vmbo-tl en onderbouw HAVO/VWO. De student dient wel een wetenschappelijke bacheloropleiding met daarbinnen de educatieve minor van 30 punten te...

Onderhandelingen CAO-VO van start

Op 19 januari 2010 zijn de onderhandelingen over de CAO-VO 2010 van start gegaan. De huidige CAO-VO heeft een looptijd tot 1 augustus 2010. De inzet van zowel de VO-raad als van de vakbonden kunt u downloaden via de site van de VO-raad,...