Berichten

Uitvoering bovenwettelijke uitkering naar KPMG

Met ingang van 1 januari 2011 gaat de uitvoering van het Besluit bovenwettelijke werkloosheidsregeling voor onderwijspersoneel primair onderwijs (BBWO) over gaan van Loyalis maatwerkadministraties (LMA) naar KPMG Management Services (KPMG MS). De overgang is het resultaat van de Europese aanbestedingsprocedure in opdracht van het ministerie van OCW en de VO-raad. Naast de uitbetaling van de uitkeringen neemt KPMG ook de behandeling van de bezwaar- en beroepschriften...

Premie ABP omhoog, pensioenen in 2011 niet

De pensioenpremie bij ABP zal naar eigen zeggen in 2011 stijgen als eind van dit jaar blijkt dat de deelnemers van het pensioenfonds langer leven dan de prognoses tot nu toe laten zien. Hoe groot die stijging zal zijn, is op dit moment nog niet bekend. Eind 2010 verschijnen de nieuwe CBS-prognoses. De pensioenen van deelnemers van ABP kunnen in 2011 niet meegroeien met de gemiddelde loonontwikkeling in de sectoren onderwijs en overheid. De financiële positie van ABP is daarvoor niet...

Verzuim binnen VO stabiliseert

Het ziekteverzuim binnen het voortgezet onderwijs stabiliseert. Dat blijkt uit publicatie van de ziekteverzuimcijfers 2009 door Arbo-VO. Het ziekteverzuim onder onderwijzend personeel is met 5,1% gelijk gebleven aan 2008 en nagenoeg gelijk aan dat van 2007 (5,0%) en 2006 (5,0%). Het ziekteverzuim onder het onderwijsondersteunend personeel (OOP)  stabiliseert zich rond de 5,8% in 2007 t/m 2009. Nadere onderbouwing van deze cijfers is te vinden op...

Extra controles op agressie en geweld tegen werknemers

De Arbeidsinspectie heeft aangegeven volgend jaar extra te gaan letten op de aanpak van agressie en geweld tegen werknemers. De controle heeft ook betrekking op werknemers met een publieke taak, waaronder ook het onderwijspersoneel geschaard kan worden. Dat blijkt uit het jaarplan van de Inspectie SZW dat minister Kamp van Sociale Zaken en Werkgelegenheid vandaag naar de Tweede Kamer heeft gestuurd. In deze inspectiedienst, die momenteel wordt opgericht, werken samen: de Arbeidsinspectie,...

Minister laat zich erg leiden door PISA-resultaten

Nederland behoort niet meer tot de top 10 van onderwijslanden. Dit blijkt uit het vandaag gepubliceerde PISA-onderzoek. Minister Van Bijsterveldt wil een actieplan Beter Presteren lanceren. Ton Duif, voorzitter van de Algemene Vereniging Schoolleiders (AVS) : “De minister bezuinigt op onderwijs, maar legt wel de lat omhoog . We zijn er echt al mee bezig om de prestaties in het onderwijs te verbeteren. De minister moet even geduld hebben en de zaken niet rigoureus anders willen met deze...

Rectificatie Regeling Leerplusarrangement VO

In bijlage B van de Regeling van de staatssecretaris van OCW betreffende de wijziging van de Regeling Leerplusarrangement VO, Nieuwkomers VO en de eerste opvang Vreemdelingen 2009 zijn twee verschrijvingen opgenomen. Deze verschrijvingen zijn onlangs gerectificeerd. Postcode 2651 moet 2561 en 6932 moet 6982...

Gedifferentieerde premie WGA 2011

UWV heeft de premies en parameters voor de berekening van de individuele gedifferentieerde premie WGA voor 2011 vastgesteld. De gedifferentieerde premie in het kader van de regeling Werkhervatting gedeeltelijk Arbeidsgeschikten (WGA) is opgebouwd uit een gemiddelde lastendekkende premie van 0,53%, die wordt opgehoogd met een vaste opslag van 0,09% (de zogenaamde rentehobbel).  Hierdoor komt de premie uit op 0,62%. Dit is een lichte stijging ten opzichte van 2010...

Gratis schoolboeken blijft de gemoederen bezig houden

Ook bij de start van het nieuwe schooljaar heeft het onderwerp gratis schoolboeken wederom voor de nodige discussies gezorgd. Zo zijn er Kamervragen gesteld over de handelwijze van diverse leveranciers om verzend- en administratiekosten en/of borg in rekening te brengen. Voormalig staatssecretaris van OCW, mevrouw Van Bijsterveldt, heeft hierover duidelijke antwoorden naar buiten gebracht. Uit de antwoorden blijkt dat borg gevraagd mag worden bij het uitleveren van schoolboeken, mits hierover...

Hoger aantal inschrijvingen educatieve minor

In totaal starten deze maand 330 bachelorstudenten aan elf universiteiten met de educatieve minor. Dat is voor hen de eerste stap naar leraarschap. Afgestudeerde bachelors mogen, zodra zij voor deze nieuwe lerarenopleiding zijn geslaagd, voor de klas staan in de vmbo-tl en de eerste drie leerjaren van havo en vwo. De educatieve minor beoogt meer academici voor de klas te krijgen en tegelijkertijd het lerarentekort aan pakken. Het wetsvoorstel, dat deze zomer van kracht werd, maakt het voor...

Vereenvoudiging regels identiteitvastelling op komst

Minister Donner van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft de Tweede Kamer laten weten, dat de voorschriften voor het vaststellen van de identiteit van nieuwe personeelsleden wordt vereenvoudigd. Werkgevers kunnen gebruikmaken van een speciaal ontwikkeld stappenplan, dat onduidelijkheden wegneemt en voorkomt dat bedrijven onnodige handelingen verrichten. Het nieuwe stappenplan wordt de komende tijd vertaald in een heldere handleiding voor werkgevers. Doel van de vereenvoudiging is om de...

Vier miljoen extra voor verbetering kwaliteit lerarenopleiding

Staatssecretaris Marja van Bijsterveldt (Onderwijs, Cultuur en Wetenschap) stelt voor de komende twee jaar EUR 4 miljoen extra ter beschikking om de kwaliteit van de van lerarenopleidingen te verbeteren.   Deze extra financiële bijdrage is toegekend aan acht zogenoemde landelijke expertisecentra. In een landelijk expertisecentrum werken instellingen uit het hoger beroepsonderwijs en het wetenschappelijk onderwijs samen om inhoudelijke en vakdidactische expertise in een bepaald vak te...

SBL wordt coöperatie

De Stichting Beroepskwaliteit Leraren en ander onderwijspersoneel (SBL) wordt omgevormd tot een coöperatie. Dat schrijft staatssecretaris Van Bijsterveldt in haar brief van 19 juli 2010. Het Landelijk Platform Beroepen in het Onderwijs (LPBO) wordt opgeheven. Eén van de adviezen van de Commissie Leraren betrof de omvorming van de Stichting Beroepskwaliteit Leraren en ander onderwijspersoneel tot een vereniging voor en door leraren. Deze suggestie is overgenomen in het Actieplan Leerkracht en...