Berichten

Aantal voortijdige schoolverlaters dalende

De minister van OCW heeft via haar brief van 17 februari 2011 geïnformeerd over de stand van zaken van het aantal voortijdige schoolverlaters. In het schooljaar 2009 – 2010 is het aantal schoolverlaters gedaald naar 39.600 op landelijk niveau. De daling is kleiner ten opzichte van de twee voorgaande schooljaren. De minister geeft in haar verklaring aan dat de oorzaak ligt in een nauwkeuriger meettechniek (BRON). Binnen het voortgezet onderwijs bedraagt het percentage 22. De minister zegt...

Spijbelaars sneller in het vizier hulpverleners

De ministerraad heeft op voorstel van staatssecretaris De Krom van sociale zaken en werkgelegenheid ingestemd met het afstemmen van bestanden tussen diverse organisaties. Hulpverleners krijgen door een koppeling tussen gegevens van gemeenten en het UWV sneller zicht op werkloze en niet studerende jongeren. Op die manier kunnen zij sneller schoolverlaters en spijbelaars terug naar school leiden. Dit betekent dat jongeren die geen baan of uitkering hebben, dus niet ingeschreven staan bij het...

Scherper en intensiever asbestbeleid noodzakelijk

De Gezondheidsraad heeft geconstateerd, dat asbest is nog gevaarlijker is dan gedacht. Op voorstel van staatssecretaris Joop Atsma (Infrastructuur en Milieu) laat het kabinet onderzoeken hoe nog meer asbest op een verantwoorde wijze uit de leefomgeving kan worden verwijderd. Tegelijkertijd moeten gemeenten, burgers en bedrijven worden gestimuleerd de regels voor asbestverwijdering beter na te leven. Dit blijkt uit de brief die staatssecretaris Atsma mede namens zijn collega’s van Sociale...

Rijk en gemeente Rotterdam tekenen voor sterke inzet op Rotterdam-Zuid

De gemeente Rotterdam, maatschappelijk organisaties en het Rijk komen voor 1 september 2011 met een plan voor de verbetering van de leefbaarheid in Rotterdam-Zuid. Zo komen er afspraken over de verbetering van de woningvoorraad, de verhoging van de onderwijsprestaties, de aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt en het versterken van de lokale economie. Voor de verbetering van de woningvoorraad gaan het Rijk en de gemeente samen met onder andere corporatiekoepel Aedes, het Centraal Fonds...

Scholieren worden nog steeds opgehokt

Uit een gezamenlijke steekproef van het Landelijk Aktie Komitee Scholieren (LAKS) en website Scholieren.com blijkt dat middelbare scholieren dit jaar gemiddeld ruim twee volle lesweken opgehokt op school zitten zonder les of actieve begeleiding. Een ophokuur is een ‘verplicht lesuur zonder les of actieve begeleiding’. Scholen presenteren deze uren vaak als “zelfwerktijd” of “keuzewerktijd”, maar uit het onderzoek blijkt dat minder dan één derde van de respondenten zo’n uur...

Meldingsplicht bij gedwongen ontslag uitgebreid

Op voorstel van minister Kamp van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) heeft de ministerraad ermee ingestemd om de meldingsplicht voor gedwongen ontslagen uit te breiden. Als gevolg van deze wijziging van de Wet melding collectief ontslag zal een werkgever bij een voorgenomen ontslag van 20 of meer werknemers dit moeten melden bij de belanghebbende vakbonden, ongeacht de route die men kiest voor de ontslagprocedure. Op dit moment geldt deze meldingsplicht alleen als de arbeidsovereenkomst...

VO-raad zet prestaties scholen online

De VO-raad heeft de website www.schoolvo.nl in het leven geroepen. Op deze website staan de prestaties van alle scholen voor voortgezet onderwijs in Nederland. Op de website laten scholen zien hoe ze presteren op twintig onderdelen, zoals examens, zittenblijven, lesuitval, personeel, veiligheid en tevredenheid. De lancering van de website is een belangrijke stap voorwaarts op het gebied van transparantie door scholen in het voortgezet onderwijs. De nieuwe website is het resultaat van het...

Apart stichten van samenwerkingsschool ook in toekomst niet mogelijk, alleen onder voorwaarden

Het apart stichten van een samenwerkingsschool is ook in de toekomst niet mogelijk. Dat blijkt uit de besluitvorming van de Tweede Kamer. Alleen onder strikte voorwaarden wordt het mogelijk om een samenwerkingsschool tot stand te brengen, waar zowel openbaar als bijzonder onderwijs wordt gegeven. Hierdoor kunnen kleine scholen voor basis- en voortgezet onderwijs die met sluiting worden bedreigd vanwege een afnemend aantal leerlingen, in de toekomst mogelijk toch blijven bestaan. Voor kleine...

Evaluatie invoering Digitaal Verzuimloket

Per 1 augustus 2009 is het Digitaal Verzuimloket verplicht voor alle vo- en bve-instellingen. Het doel van het Digitaal Verzuimloket zou moeten zijn om met een vereenvoudigde, geautomatiseerde meldprocedure de tijd en energie van vo-scholen, mbo- instellingen en gemeenten meer te kunnen richten op het aanspreken en het teruggeleiden van spijbelende jongeren naar het onderwijs. Er wordt aangegeven dat het Digitaal Verzuimloket relatief snel en soepel is ingevoerd en dat de meldapplicatie...

Zorg voor inzicht in asbestsituatie op school

Scholen in het primair en voortgezet onderwijs lijken nog onvoldoende zicht te hebben op de mogelijke aanwezigheid van asbest in hun gebouwen. De sectorraden in po en vo roepen scholen op om te zorgen voor volledig inzicht in de situatie. Schoolbesturen en gemeenten moeten daarbij nauw samenwerken. De sectorraden hebben een gezamenlijk onderzoek gedaan naar de kennis van scholen over de aanwezigheid van asbest in hun gebouwen. Begin jaren negentig toen het gebruik van asbest verboden werd,...

Overstap naar vo brengt risico tot thuiszitten met zich mee

Van de ruim 2,5 miljoen leerplichtige jongeren zitten jaarlijks ruim 2.500 leerlingen langer dan een maand thuis. Hoewel dit aantal relatief klein is – 0,05 procent van het totaal aantal leerlingen – vindt minister Van Bijsterveldt (OCW) dat geen kind thuis hoort te zitten. De overstap naar het voortgezet onderwijs speelt hierin een belangrijke rol. Om het aantal thuiszitters nog verder te verminderen heeft Ingrado, de brancheorganisatie voor leerplicht en het bestrijden van voortijdig...

School mag eisen stellen aan gezichtsbedekking

De Commissie Gelijke Behandeling (CGB) heeft een uitspraak gedaan over de gezichtsbedekking bij de Rietveldacademie in Utrecht. De uitspraak komt er op neer, dat scholen eisen mogen stellen aan de wijze waarop leerlingen hun hoofddoek dragen. Uitgangspunt daarbij is, dat voor een goede communicatie tussen leraren en leerlingen het nodig is dat de gezichtsuitdrukking van de leerlingen goed zichtbaar is. Binnen genoemde school was commotie ontstaan over de draagwijze van hoofddoeken door...