Berichten

Richtsnoeren persoonsgegevens op internet

Het College bescherming persoonsgegevens (CBP) heeft nieuwe, aanvullende, richtsnoeren bekend gemaakt in het kader van de bescherming van persoonsgegevens in relatie tot publicatie op internet. In eerste instantie zijn deze richtsnoeren gericht op openbaarmaking van overheidsinformatie op internet door gemeenten en andere overheidsorganen. De Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) stelt grenzen aan de actieve openbaarmaking door overheidsorganen (hier valt bijvoorbeeld ook een bestuur voor...

Samen Engels leren spreken

Deze 14de publicatie in de Onderzoeksreeks doet verslag van een onderzoek naar de inzet van de multimediale lessenserie ‘Samen Engels Leren Spreken'. De resultaten laten zien dat door de inzet van ict-toepassingen de spreekvaardigheid Engels van vmbo. Nieuwe hulpmiddelen zoals digitale schoolborden en snelle glasvezelverbindingen bieden docenten steeds meer mogelijkheden om hun onderwijs aantrekkelijker en effectiever te maken. Uit de Vier in Balans Monitor 2008 blijkt dat het merendeel...

Geen knipkaart voor vmbo-leerlingen

Staatssecretaris Van Bijsterveldt heeft in haar brief van 10 augustus 2009 de Tweede Kamer laten weten, dat er nog geen knipkaart wordt ingevoerd voor vmbo-studenten om korte stages in het MBO te volgen. Dit is de conclusie die zij getrokken heeft uit het overleg met de VO-raad en de BVE. Het belang van een goede loopbaanoriëntatie en loopbaanbegeleiding wordt door beide raden onderschreven. Beide raden ondersteunen scholen en instellingen bij het verbeteren van de wijze waarop zij hun...

Aanvullende bekostiging energiezuinigheid en binnenmileu

Het kabinet heeft in het kader van het aanvullend coalitieakkoord impulsmiddelen voor de scholenbouw opgenomen en trekt voor de jaren 2009 en 2010 50 miljoen uit. De scholen dienen aan te tonen welke energiebesparing c.q. welk effect op het binnenmilieu beoogd wordt. Een school kan een bijdrage van maximaal 60% van het aan een maatregel gekoppelde standaardbedrag ontvangen. Wel is de voorwaarde toegevoegd om een Energie en Binnenmilieu Advies (EBA) van een onafhankelijk deskundige in te...

Wet gelijke behandeling ook voor onderwijs

De Wet gelijke behandeling op grond van handicap of chronische ziekte (Wgbh/cz) wordt per 1 augustus 2009 uitgebreid naar het basis- en voortgezet onderwijs. Een gevolg van de uitbreiding is dat vanaf het schooljaar 2009/2010 ouders geen eigen bijdrage hoeven te betalen voor aangepast leermateriaal voor hun kind(eren) met een beperking. Ze worden dus hetzelfde behandeld als ouders van leeftijdsgenoten zonder beperking. Scholen voor basis- en voortgezet onderwijs moeten dan de leermiddelen voor...

Vakantiespreiding zomer 2011 bekend

De periodes voor de zomervakantie van 2011 zijn vastgesteld. Voor 2011 geldt nog dezelfde regeling. Mogelijk wordt de periode van 7 weken voor het voortgezet onderwijs vanaf de zomervakantie 2012 gewijzigd in 6 weken zomervakantie. Op 27 maart 2009 is er een beleidsreactie naar de Tweede Kamer gezonden op aanbeveling van de Commissie onderwijstijd. Een element hierin is dat in de toekomst de door de rijksoverheid centraal vastgestelde zomervakantie zowel voor leerlingen in het primair...

Aanpassing bedragen leerlinggebonden budget VO 2008 – 2009

In verband met het doorvoeren van enkele wijzigingen in de Wet op de expertisecentra (WEC) per 1 augustus 2008, het clusteren van diverse bekostigingsregelingen en het opnemen van het vermenigvuldigingsbedrag voor de specifieke uitkering aan gemeenten, bestemd voor het bestrijden van onderwijsachterstanden en de aanpassing van de bedragen leerlinggebonden budget in het voortgezet onderwijs voor het schooljaar 2008 – 2009 hebben geleid tot de nieuwe circulaire “Aanpassing Regeling...

Verhoging pensioenpremies per 1 juli 2009

Met ingang van 1 juli komt er een tijdelijke opslag van 1% op de premie voor het ouderdoms- en nabestaandenpensioen van het ABP. Deze verhoging komt voor 0,7% voor rekening van de werkgever en voor 0,3% van de werknemer. Tegelijkertijd is de overgangspremie VPL (voor de  financiering van de fpu) met 0,4% verlaagd, waarvan 0,2% voor de werkgever en 0,2% voor de werknemer. Het netto-effect is een behoorlijke verzwaring van de pensioenpremies met 0,5% voor de werkgevers (0,1% voor de...

Assistentopleiding VMBO vanaf 1-8-2009 opgenomen in wet op VO

Assistentopleiding in het vmbo wordt per 1 augustus 2009 opgenomen in de Wet op het Voortgezet Onderwijs De assistentopleiding in het voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs was tot nog toe een tijdelijke beleidsregel van het ministerie OCW. Schoolbesturen die hier voor het eerst gebruik van wilden maken, dienden toestemming te vragen aan de minister om  af te wijken van de inrichtings- en examenvoorschriften. Vanaf 1 augustus 2009 zijn 2 nieuwe artikelen toegevoegd in de Wet op het...

Aanscherping toezicht bij start nieuwe scholen

Tweede Kamerlid Jan Jacob van Dijk heeft een wetvoorstel ingediend, waarin wordt geregeld dat er vanaf de start van een nieuwe school toezicht door de Inspectie wordt gehouden. Het voorstel gaat over het opnemen van een nieuw artikel 11a Wet op het onderwijstoezicht en heeft betrekking op zowel het primair- als het voortgezet onderwijs. In de laatste jaren is een toename te constateren van zwakke tot zeer zwakke scholen. Door de heer Van Dijk is geconstateerd, dat in het begintraject het...

Regelingen VO gepubliceerd

Regeling Leerplusarrangement VO, Nieuwkomers VO en eerste opvang Vreemdelingen 2009 gepubliceerd Voor de eerste opvang van vreemdelingen, die instromen na de teldatum van 1 oktober 2009, heeft het ministerie OCW de bekostiging verhoogd van € 4212 naar € 4500 per jaar. Ook is het bedrag verhoogd dat scholen eenmalig kunnen ontvangen wanneer zij de eerste keer opvang organiseren voor vreemdelingen. Dit bedrag is omhoog gegaan van € 15.000 naar € 16.000. Verder staat in de regeling dat...

Overstap van groep 8 naar brugklas kan soepeler

PO-Raad, VO-raad, AVS en Cito slaan handen ineen Jaarlijks gaan er ongeveer 185.000 leerlingen van het primair onderwijs (PO) naar het voortgezet onderwijs (VO). Veel leerlingen ervaren deze overgang als een grote stap. De PO-Raad, VO-raad, AVS en Cito slaan daarom de handen ineen om deze overstap soepeler te laten verlopen. Zij vinden dat de scholen voor primair en voortgezet onderwijs samen verantwoordelijk zijn voor de leerlingen van groep 8 en de brugklas. Op verschillende plekken in het...