Berichten

Wijziging sectorvakken

De minister van OCW, mevrouw Van Bijsterveldt, heeft bij brief van 1 april 2011 aangegeven, dat de wijziging van de Wet op het Voortgezet Onderwijs ter vereenvoudiging van de wettelijke regels over de sectorvakken niet door gaat. Het wetsvoorstel is ingetrokken. De brief met de intrekking vindt u hier: Brief met de...

Wetsvoorstel maatschappelijk stage VO aangenomen

De Tweede Kamer heeft het wetsvoorstel over de verplichte maatschappelijke stage in het voortgezet onderwijs aangenomen. Het wetsvoorstel houdt in, dat leerlingen, die vanaf het schooljaar 2011 - 2012 instromen, verplicht een maatschappelijke stage van 30 klokuren moeten volgen. De scholen moeten de stage in de schoolgids opnemen en als eindexameneis handhaven.De inspectie is belast met de controle op de maatschappelijke...

Wetsvoorstel maatschappelijk stage VO aangenomen

De Tweede Kamer heeft het wetsvoorstel over de verplichte maatschappelijke stage in het voortgezet onderwijs aangenomen. Het wetsvoorstel houdt in, dat leerlingen, die vanaf het schooljaar 2011 - 2012 instromen, verplicht een maatschappelijke stage van 30 klokuren moeten volgen. De scholen moeten de stage in de schoolgids opnemen en als eindexameneis handhaven.De inspectie is belast met de controle op de maatschappelijke...

Uiterste inzenddatum SE-cijfers naar BRON is op 10 mei

Tot en met 10 mei kunnen de SE-cijfers van de deelnemers aan het Centraal Examen 2011 gemeld worden aan BRON. Op die dag is de eerste wettelijke deadline van het examenproces. Geadviseerd wordt al eerder te beginnen met het aanleveren. Wijzigingen kunnen nog tot en met 10 mei in BRON aangebracht worden. Wijzigingen na 10 mei worden gemeld bij de Inspectie van het Onderwijs. Bij problemen kan contact opgenomen worden met de helpdesk IPO van OCWDUO, (050) 5999000 optie 3. Ook het cijfer van het...

SCS Proefprojecten doordecentralisatie succes

Op gezamenlijk verzoek van VO raad en VNG startte Servicecentrum Scholenbouw (SCS) dit najaar een aantal proefprojecten met doordecentralisatie in het voortgezet onderwijs. Hoewel de definitieve besluitvorming in de meeste deelnemende gemeenten nog moet worden afgewacht lijkt het zgn. “activeringsscenario” zijn vruchten af te werpen. Hoewel VO-raad en VNG principieel van mening verschillen over de vraag of de wet moet worden aangepast als het gaat om de verdeling van taken en middelen...

Ruimte voor Talent innoverend voor topsporters in het onderwijs

Kennisnet heeft met de Topsportscholen (CTO-LOOT-scholen) in Eindhoven en Heerenveen het onderwijsconcept “Ruimte voor Talent” ontwikkeld. Dit concept biedt topsportleerlingen de mogelijkheid om zowel op school als in de sport het beste uit zichzelf te halen door onderwijs op maat te volgen. De Topscholen constateerde dat het leerlingen vaak niet lukt om hun trainingsschema’s van 30 uur per week te combineren met de eisen, die het voortgezet onderwijs stelt. Hierdoor volgden, zo bleek uit...

Regeling omzetting scores centrale examens in cijfers 2011

Het College voor Examens heeft in het kader van de Wet College voor Examens de opdracht gekregen om regels te stellen voor de omzetting van eindexamensscores in cijfers. Dat heeft geleid tot de Regeling omzetting scores centrale examens in cijfers 2011. De betreffende voorschriften zijn niet in de regeling zelf opgenomen, maar in de daarbij behorende bijlage. Een toelichting daarop is te vinden in de toelichtende tekstblokken in de genoemde bijlage. De “Regeling omzetting scores centrale...

Inkijkapplicatie BRON VO

OCWDUO meldt dat er sinds kort een inkijkapplicatie (IKB) voor de school/instelling beschikbaar is op de beveiligde site van DUO. Met deze IKB-applicatie kan namens de school of instelling de inschrijvingen en de onderwijsresultaten van de leerlingen raadplegen zoals die zijn vastgelegd in BRON. Dit is de eerste oplevering van een applicatie die verder zal worden ontwikkeld. In de handleiding is meer informatie te vinden over...

Examendeelnemers pilot VM2

OCWDUO heeft voor de scholen die deelnemen aan de pilot VM2 de belangrijkste punten op een rijtje gezet, die nodig zijn voor een juiste aanlevering aan BRON. Deze punten zijn: De vmbo-examens die binnen deze pilot worden afgenomen, meldt u met een reguliere elementcode, die geldt voor het vmbo, aan BRON. - De inschrijvingen in BRON worden gemeld met een elementcode voor het VM2. - Doordat de elementcode van het examen afwijkt van de inschrijving genereert BRON een attentiesignaal. De scholen...

Dashboard met examengegevens VO

Van 28 april tot en met 14 juli ontvangen de VO-scholen twee keer per week een “dashboard” met onder andere examengegevens van de school op hun beveiligde site. Het doel van het dashboard is om scholen gedurende het proces van examens en assurance-rapporten op de hoogte te houden van de bij DUO geregistreerde relevante gegevens. Scholen kunnen daarmee zien of aan alle BRON-verplichtingen is voldaan of op welke punten nog extra actie wordt verwacht. Bij de eerste oplevering van het...

Advies OCWDUO: DigiD op tijd aanvragen voor aanmelden HO via Studielink

OCWDUO wijst erop, dat de sluitingsdatum voor het aanmelden voor een lotingsstudie zondag 15 mei 2011 is. Toekomstige studenten met een Nederlands woonadres hebben een DigiD nodig wanneer zij willen inloggen op Studielink. Aanvragen van een DigiD moet dus ruim voor die tijd. Als leerlingen vragen hebben over DigiD, dan kunnen zij doorverwijzen naar www.digid.nl. Studenten met een buitenlands adres kunnen zonder DigiD inloggen met een zogenaamd studielinkaccount, d.w.z. een gebruikersnaam en...

Verhoging pensioenleeftijd van 65 naar 66 jaar in 2020

De ministerraad heeft op voorstel van minister Kamp van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, mede namens staatssecretaris Weekers van Financiën, ingestemd met toezending aan de Tweede Kamer van het Wetsvoorstel verhoging pensioenleeftijd naar 66 jaar. Het wetsvoorstel houdt in, dat de AOW-leeftijd in 2020 wordt verhoogd van 65 naar 66 jaar. De fiscale facilitering van het aanvullend pensioen (Witteveenkader) wordt gebaseerd op 66 jaar. Daarnaast wordt vanaf 2013 jaarlijks minder pensioen...