Berichten

Discussiebijeenkomst over leerkrachten en Passend onderwijs

De Evaluatie- en adviescommissie Passend onderwijs (ECPO) organiseert op woensdagmiddag 28 september aanstaande van half vier tot half zes in De Balie te Amsterdam een publiek debat over leerkrachten (po en vo) en Passend onderwijs. De gratis discussiebijeenkomst is bestemd voor iedereen die werkzaam is in en rond het basis- en voortgezet onderwijs. Aanleiding is het uitkomen van twee publicaties, `Passend onderwijs aan leerlingen met gedragsproblemen, waarin ervaren leerkrachten aan het...

Pensioenen onder het vergrootglas

Het pensioen; een onderwerp dat al lange tijd de gemoederen bezig houdt. De kranten staan vol met artikelen; allerlei deskundigen geven via de verschillende media hun mening over hoe het pensioen er nu uitziet en waar het naar toe zou moeten. De aandacht voor het thema pensioen is terecht. Dekkingsgraden die te laag zijn, indexatie die achter blijft, de levensverwachting die alsmaar stijgt, etc. bepalen (op termijn) hoeveel geld maandelijks op de bankrekening wordt bijgeschreven. Tegelijkertijd...

Wetsvoorstel aanpassing verloven werknemers

Minster Kamp van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) heeft bij de Tweede Kamer een wetsvoorstel ingediend om verlof en aanpassing van de arbeidsduur, in onderling overleg tussen werkgever en werknemer, flexibeler te maken. Kern van het voorstel is dan ook om procedurele bepalingen in de Wet aanpassing arbeidsduur (WAA) te schrappen en flexibilisering van de mogelijkheden voor opname ouderschapsverlof, adoptie- en pleegzorgverlof en langdurend zorgverlof (Wet arbeid en zorg).. De...

Wetsvoorstel aanpassing verloven werknemers

Minster Kamp van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) heeft bij de Tweede Kamer een wetsvoorstel ingediend om verlof en aanpassing van de arbeidsduur, in onderling overleg tussen werkgever en werknemer, flexibeler te maken. Kern van het voorstel is dan ook om procedurele bepalingen in de Wet aanpassing arbeidsduur (WAA) te schrappen en flexibilisering van de mogelijkheden voor opname ouderschapsverlof, adoptie- en pleegzorgverlof en langdurend zorgverlof (Wet arbeid en zorg).. De...

ABP: dekkingsgraad onder 100 procent

De dekkingsgraad van pensioenfonds ABP is fors gedaald, tot onder de 100 procent. Eind juni kende het fonds nog een dekkingsgraad van 112 procent. Eind juli was deze gezakt naar 106 procent en in augustus, toen de fi nanciële markten in steeds zwaarder weer kwamen, is de positie van ABP nog verder verslechterd. Als oorzaken worden genoemd de dalende rente en de daling van de koersen op de fi nanciële markten. Volgens het ABP heeft deze dekkingsgraad nu nog geen gevolgen voor de pensioenen....

Regeling rooster en hulpmiddelen 2013

Het College voor examens heeft de Regeling rooster en toegestane hulpmiddelen voor de centrale examens van de eindexamens en de staatsexamens vwo, havo en vmbo in 2013 bekend...

Aanhoudingen in verband met onderzoek BOOR

Het Openbaar Ministerie (OM) heeft op 4 augustus 2011 aanhoudingen verricht naar aanleiding van een eerdere inval bij onderwijsstichting BOOR en administratiekantoor Prosco in Rotterdam. De verdachten worden beticht van omkoping van één van de medewerkers van BOOR. De onderwijsstichting houdt scholen voor primair en  voortgezet onderwijs in stand. Medio juli 2011 heeft het OM een inval gedaan bij BOOR en Prosco. Er zijn destijds administratieve zaken meegenomen en is een woning van één van...

Elektronisch Leerdossier (ELD) stap dichterbij

 Al geruime tijd wordt op politiek niveau gesproken over het gebruik van het persoonsgebonden nummer bij onder meer de uitwisseling van leer- en begeleidingsgegevens van leerlingen in relatie tot het Elektronisch Leerdossier. De Tweede Kamer is al akkoord met de invoering hiervan.Met name de waarborging van de privacy speelt in de discussie een belangrijke rol oftewel welke informatie wordt wel en welke informatie wordt niet overgedragen aan de volgende school. In de discussie komen...

Handen ineen voor verbeteren van het vak Fries

Op basis van het inspectierapport van 24 november 2010 en de stuurgroep-Hoekstra van 9 maart 2011 treft de minister van OCW maatregelen om het vak Fries naar een hoger plan te trekken. Uit het inspectierapport blijkt, dat er voor het vak Fries weinig getoetst wordt en het onderwijs Fries weinig aansluit bij de behoeften van leerlingen. In het rapport van de stuurgroep-Hoekstra wordt onder meer geschreven over de mogelijkheden voor decentralisatie van bevoegdheden rondom de kerndoelen voor het...

Wijziging Lerarenbeurs voor scholing en zij-instroom 2009 – 2011

De staatssecretaris van OCW, de heer Zijlstra, heeft bekend gemaakt dat de subsidieplafonds in de Regeling Lerarenbeurs voor scholing en zij-instroom 2009 – 2011 heeft verhoogd tot respectievelijk € 44.5 miljoen en € 7.5 miljoen. Daarnaast heeft de staatssecretaris een omissie in de regeling van 24 maart 2011 rechtgezet. Uit deze regeling was artikel 24, lid 2, vervallen. Dat had een onverwachts effect, namelijk dat er geen extra docenten met de subsidie aan het werk gingen. De...

Regeling Instelling Adviescommissie fusietoets gepubliceerd

De minister van OCW, mevrouw Van Bijsterveldt, heeft de Regeling Instelling van de Adviescommissie in het onderwijs, regels en beleidsregels voor de uitvoering van de fusietoets in het onderwijs gepubliceerd. Deze regeling geeft een nadere invulling aan de Wet Fusietoets in het onderwijs, die op 1 maart 2011 in het Staatsblad is gepubliceerd, maar naar verwachting pas op 1 oktober 2011 formeel in werking zal treden. Deze datum wordt ook aangehouden voor het in werking treden van deze...

Regeling examenprogramma’s VO gewijzigd

De minister van OCW heeft de wijziging van de Regeling examenprogramma’s voortgezet onderwijs in verband met het in acht nemen van de referentieniveaus Nederlandse taal bij de uitvoering van de examenprogramma’s Nederlands vmbo, havo, vwo bekendgemaakt. Genoemde regeling wijzigt de Regeling examenprogramma’s voortgezet onderwijs van 4 juni 2007. De wijziging heeft met name betrekking op de bijlagen. De wijziging treedt voor de leerlingen in het vwo op 1 augustus 2011 en voor de leerlingen...