Berichten

Wetsvoorstel uitbreiding mogelijkheden leraarschap ingediend

De staatssecretarissen van OCW en LNV hebben het wetsvoorstel ingediend waarbij de mogelijkheid wordt geboden om leraren met beperkte bevoegdheid in te zetten in het voortgezet onderwijs. In onderwijstermen wordt dit ook wel de educatieve minor genoemd. Het betreft een aanpassing van artikel 33 WVO en heeft betrekking op vmbo-tl en onderbouw HAVO/VWO. De student dient wel een wetenschappelijke bacheloropleiding met daarbinnen de educatieve minor van 30 punten te...

Onderhandelingen CAO-VO van start

Op 19 januari 2010 zijn de onderhandelingen over de CAO-VO 2010 van start gegaan. De huidige CAO-VO heeft een looptijd tot 1 augustus 2010. De inzet van zowel de VO-raad als van de vakbonden kunt u downloaden via de site van de VO-raad,...

Maatschappelijke stage vanaf 2011 op middelbare school

De ministerraad heeft op 15 januari 2010 op voorstel van staatssecretaris Van Bijsterveldt van OCW, mede namens minister Verburg van LNV ingestemd met het wetsvoorstel maatschappelijke stage. Dit betekent dat alle leerlingen, die vanaf schooljaar 2011/2012 instromen in het voortgezet onderwijs, tijdens hun schoolperiode een maatschappelijke stage moeten lopen. Doel van de maatschappelijke stage is dat alle jongeren tijdens hun middelbare schooltijd kennis maken met en een onbetaalde bijdrage...

Referentieniveaus taal en rekenen dit jaar ingevoerd

Op voordracht van de staatssecretarissen Van Bijsterveldt en Dijksma van OCW heeft de ministerraad op 15 januari 2010 ingestemd met het wetsvoorstel referentieniveaus taal en rekenen. Doel van dit wetsvoorstel is om de taal- en rekenvaardigheden van leerlingen te versterken en de aansluiting tussen de verschillende onderwijssectoren op het gebied van de Nederlandse taal en rekenen te verbeteren. Vanaf dit jaar wordt daartoe in het primair-, voortgezet- en middelbaar beroepsonderwijs vastgelegd...

Jaarplan 2010 Arbeidsinspectie

Minister Donner van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft in zijn brief van 7 december 2009 aan de Tweede Kamer het Jaarplan 2010 van de Arbeidsinspectie gepresenteerd. In het Jaarplan blijkt de focus voor dit jaar gericht op de sectoren bouw, schoonmaak en uitzendbranche. In de prioriteitenlijst wordt echter ook het onderwerp aanpak van agressie en geweld tegen werknemers met publieke taken en het laten werken van studenten en stagiaires genoemd. Onderwijs kan hier ook mee te maken...

Sjoerd Slagter herbenoemd tot voorzitter VO-raad

Geen verkapte bezuinigingen in voortgezet onderwijs Drs. S. Slagter (62) is met ingang van vandaag herbenoemd als bestuursvoorzitter van de VO-raad in Utrecht. Op voordracht van het bestuur heeft de Algemene Ledenvergadering vandaag besloten tot een herbenoeming voor een periode van vier jaar. In zijn toespraak gaf Slagter aan niets te zien in de voorgenomen bezuinigingsplannen van het kabinet. Slagter: “Daar waar landen om ons heen miljarden investeren in innovatie en onderwijs, gaat dit...

Landelijke conferentie ‘Burgerschap in beeld’

SLO organiseert op woensdag 11 november 2009 in samenwerking met het Platform voor Mensenrechtenorganisaties en de Alliantie Burgerschapsvorming de landelijke conferentie 'Burgerschap in beeld'. Tijdens de conferentie staat het wat en hoe rondom burgerschapsvorming centraal. Sprekers zijn onder anderen Barbara Oomen, hoogleraar aan de Roosevelt Academy/ Universiteit van Amsterdam en een bewindspersoon van het Ministerie van OCW. Omdat de praktijk voorop staat, hebben docenten en...

Voortgezet Onderwijs ontspringt de dans

Hoewel in 2011 zeer waarschijnlijk ook het VO haar deel aan de bezuinigingen zal moeten bijdragen, wordt deze onderwijssector in 2010 grotendeels ontzien: er wordt niet of nauwelijks bezuinigd. Tegelijkertijd wordt er ook niet zoveel geïnvesteerd als de minister wil doen geloven. In de begrotingsplannen wordt gerept van gratis schoolboeken, actieplan LeerKracht, et cetera. Natuurlijk is de AVS verheugd dat er niet gekort wordt op ‘LeerKracht’, maar feitelijk gaat het hier om het nakomen...

Meer academici voor de klas

De ministerraad heeft op voorstel van staatssecretaris Van Bijsterveldt van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap ingestemd met het wetsvoorstel educatieve minor waardoor meer academici de mogelijkheid krijgen om leraar te worden in het voortgezet onderwijs. Afgestudeerde bachelors krijgen, als zij tijdens hun studie een zogenaamde educatieve minor halen, de bevoegdheid les te geven op de MAVO en de eerste drie jaren van HAVO en VWO. De Tweede Kamer heeft er eerder dit jaar mee ingestemd om...

Gratis schoolboeken voor leerlingen met dyslexie in het VO

Met ingang van dit schooljaar zijn de scholen voor voortgezet onderwijs verplicht gratis schoolboeken en lesmateriaal ter beschikking te stellen aan leerlingen. Dit geldt ook voor aangepaste schoolboeken. Hieronder vallen gesproken boeken, braille boeken en vergrotingen. Deze boeken worden speciaal gemaakt voor leerlingen met een leesbeperking, bijvoorbeeld door een visuele handicap of door dyslexie. Scholen zijn ervoor verantwoordelijk dat zij de aangepaste boeken gratis aan deze leerlingen...

Bedragen leerlinggebonden budget voortgezet onderwijs 2009 – 2010 aangepast

Bij circulaire van 9 augustus 2009 zijn de nieuwe bedragen leerlinggebonden budget voortgezet onderwijs voor het schooljaar 2009 – 2010 aangepast. In de toelichting van deze circulaire (Regeling bekostiging personeel primair onderwijs 2009 – 2010 en aanpasssing bedragen leerlinggebonden budget voortgezet onderwijs 2009 – 2010, kenmerk PO/FenV/2009-132268) wordt per onderdeel aangegeven welke bijstelling heeft plaatsgevonden. U kunt de regeling downloaden via www.cfi.nl. Door de...

GPL-bedragen per 1 januari 2009 aangepast

De bedragen van de gemiddelde personeelslast (GPL) zijn voor het voortgezet onderwijs per 1 januari 2009 bijgesteld. Dit blijkt uit de Regeling aanpassing en vaststelling bedragen landelijk gemiddelde personeelslast kalenderjaar 2008 en 2009. De verhoging heeft te maken met de toevoeging van de kabinetsbijdrage (loon- en prijsbijstelling, sociale werkgeverslasten en compensatie pseudo-ww) 2009 aan de arbeidsontwikkeling 2009. Staatssecretaris Van Bijsterveldt sluit niet uit dat de bedragen per...