Berichten

Procedure ziekte en arbeidsongeschiktheid na 1 april 2002

Uitwerkingsnotitie lumpsum

Brieven OC&W aan Tweede Kamer over lumpsum

Huisvestingsvraag indienen

Stroomschema’s aanvraagprocedure en beoordeling huisvesting

Prognoses maken voor aanvraag

Vrijwillige ouderbijdrage

Aanvragen onderdelen

Sponsoringsconvenant PO en VO

Basisdocument (toelichting) sponsoring

Verslag Stuurgroep Autonomie en Deregulering

Leeftijdsbewust personeelsbeleid pure noodzaak (ABP en Loyalis)