Berichten

Eerder met pensioen? Geen intentieverklaring meer nodig

Op 1 juli 2023 is de Wet toekomst pensioenen ingegaan. Een van de zaken die veranderen, is dat je geen intentieverklaring meer moet opstellen als je meer dan 5 jaar vóór je AOW-leeftijd met (deeltijd)pensioen wilt gaan. Deze eis vloeide voort uit belastingwetgeving die is komen te vervallen. In de nieuwe wet is vastgelegd dat een werknemer maximaal 10 jaar vóór de op dat moment vastgestelde AOW-leeftijd met pensioen kan gaan. Bij ABP kunnen werknemers op z’n vroegst op 60-jarige...

Nieuwe website veiligheid op school

‘Jouw Veilige School’ is sinds 1 juni de nieuwe website van OCW. Deze website wil een wegwijzer zijn voor professionals, leerlingen én ouders/verzorgers die zich op school niet veilig voelen en daar wat mee willen. Voel je je onveilig op school, of maak je je zorgen om iemand anders?  Hoe pak je dit aan en waar kun je het beste terecht? Op Jouw Veilige School vind je de organisaties die iets voor je kunnen betekenen. Je kunt op deze website terecht voor informatie en advies over je...

Nog twee keer STAP-budget

Iedereen (18+, geen AOW) kan een STAP-budget van maximaal € 1.000 per jaar aanvragen voor scholing en ontwikkeling. Je kunt deze subsidie gebruiken voor een training, cursus of opleiding. STAP staat voor Stimulering Arbeidsmarkt Positie. De eerstvolgende aanvraagperiode start op maandag 18 september. Begin november kun je de STAP-subsidie voor de laatste keer aanvragen. Het kabinet heeft besloten vanaf het septembertijdvak alleen nog OCW-erkende scholingen voor STAP-budget in aanmerking...

Input AVS voor verkiezingen

In de aanloop naar de nieuwe verkiezingen zijn de partijen op dit moment druk bezig met het afronden van hun verkiezingsprogramma. AVS heeft haar inbreng ter ondersteuning aan deze programma’s met diverse politieke partijen gedeeld. AVS vraagt aan de overheid haar zorgen te delen en om de juiste randvoorwaarden.   De rol van de schooldirecteur is een van de meest complexe in het onderwijs. Onderzoek laat zien dat sterk leiderschap een cruciale factor is voor de kwaliteit van de...

Subsidieregeling verbetering basisvaardigheden: weigeringsgrond vervallen

Scholen die gebruikmaakten van de Subsidieregeling Ontwikkelkracht konden geen aanspraak maken op de Subsidieregeling verbetering basisvaardigheden. Dat verandert. In artikel 8 van de Subsidieregeling verbetering basisvaardigheden zijn, in aanvulling op de verschillende weigeringsgronden uit de Algemene wet bestuursrecht (zie bijvoorbeeld artikel 4:35 van de Algemene wet bestuursrecht), drie weigeringsgronden opgenomen. De weigeringsgrond in artikel 8, onderdeel c, vervalt. Hiervoor is...

Zomervakantie mét cao-onderhandelingen

Stand van zaken rondom de CAO PO. Terwijl velen van jullie genieten van hun vakantie of zich bezighouden met de laatste loodjes van het schooljaar, willen we jullie informeren over de actuele ontwikkelingen rondom de cao-onderhandelingen 2023. ...

Maatwerkregeling ventilatie op scholen ‘verruimd’

Sinds 30 april 2023 is de Maatwerkregeling ventilatie op scholen gestopt. Met deze regeling konden schoolbesturen subsidie aanvragen om de ventilatie op scholen te verbeteren (en energiebesparende maatregelen te treffen). Voor de regeling was €140 miljoen beschikbaar. De regeling is volledig uitgeput. Er is vooralsnog geen verlenging of opvolging van de regeling voorzien. Met de Maatwerkregeling ventilatie op scholen werd beoogd de schoolgebouwen met de meest urgente ventilatiesituatie,...

Meer geld voor opleiden OOP tot leraar

Het subsidieplafond voor het kalenderjaar 2023 voor het primair onderwijs is verhoogd van 8 miljoen naar 16 miljoen euro waardoor nu 800 OOP’ers de opleiding tot leraar kunnen volgen. Op basis van de Subsidieregeling onderwijspersoneel opleiding tot leraar (voorheen: Subsidieregeling onderwijsassistenten opleiding tot leraar) kan een bevoegd gezag of samenwerkingsverband subsidie aanvragen voor het opleiden tot leraar van een onderwijsondersteunend personeelslid dat bij hen in dienst is....

Nieuwe onderzoekskaders inspectie vastgesteld

Op 6 juli heeft Minister Dijkgraaf de nieuwe onderzoekskaders voor de Inspectie voor het Onderwijs vastgesteld. Met deze wijzigingen kan de Inspectie scherper focussen op de basisvaardigheden. Het nieuwe onderzoekskader gaat per 1 augustus 2023 in. Belangrijkste veranderingen Voor het primair en voortgezet onderwijs zijn met name de standaarden Zicht op ontwikkeling en begeleiding (OP2) en Pedagogische didactisch handelen (OP3) verduidelijkt. Zo is er meer nadruk op de referentieniveaus...

Nieuwe ABP-pensioenregeling vanaf 1 januari 2027

In de Wet toekomst pensioenen zijn de afspraken vastgelegd die werkgevers, werknemers en het kabinet in 2019 met elkaar hebben gemaakt in het Pensioenakkoord. De wet kent drie doelen: een aanvullend pensioen dat sneller stijgt, een persoonlijkere en duidelijkere pensioenopbouw, en een pensioenstelsel dat beter aansluit bij dat mensen niet meer 40 jaar bij 1 baas werken. Op 4 juli 2020 zijn de vakbonden akkoord gegaan met de uitgangspunten voor het nieuwe pensioenstelsel. Intussen...

Digitaal afstandsonderwijs weinig ingezet in primair onderwijs

In de coronatijd schakelden we gedwongen door de omstandigheden massaal over op online afstandsonderwijs. De innovatiekracht van het digitaal werken werd gewaardeerd, er kwamen mooie werkvormen aan het licht. Implementatietrajecten met als thema digitalisering raakten in een stroomversnelling. De onderwijswereld zou door omstandigheden gedwongen blijvend veranderd zijn. ...

Meer aandacht voor rol schoolleiders

Het ministerie van OCW gaf afgelopen week akkoord op de Kamerbrief van de minister over het Breed gesprek governance en (mede)zeggenschap. Met de brief wordt het eindrapport van het Breed gesprek aan de Kamer aangeboden en ingegaan op drie aanbevelingen uit het onderzoek en het ‘goede gesprek’. ...