Deze website wordt beheerd door de Algemene Vereniging Schoolleiders in het basis-, voortgezet- en speciaal onderwijs (AVS).

Door de website te bekijken en de daarop geboden informatie te gebruiken, verklaart men zich akkoord met onderstaande voorwaarden.

Gebruik van de website
De AVS pretendeert met de inhoud van deze website geen oplossingen voor algemene en/of individuele, al dan niet, juridische problemen en/of vragen aan te reiken. De informatie op deze website is bedoeld ter algemene informatie. De informatie is niet bedoeld als vervanging van enig advies. Indien u zonder verificatie of nader advies van de geboden informatie gebruik maakt, doet u dat voor eigen rekening en risico.

Ondanks het feit dat de AVS zorgvuldigheid in acht neemt bij het samenstellen en onderhouden van deze website en zij daarbij gebruik maakt van bronnen die betrouwbaar geacht worden, kan zij niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie en kan zij hiervoor niet aansprakelijk gesteld worden.

De AVS kan niet garanderen dat de website foutloos of ononderbroken functioneert.

Intellectuele eigendomsrechten
De AVS behoudt alle rechten (waaronder auteursrechten) met betrekking tot op de website gepresenteerde informatie (waaronder teksten, grafisch materiaal en logo’s). Behalve het downloaden en printen van de geboden informatie voor eigen gebruik, is het slechts toegestaan de volledige inhoud van dit artikel, met het vermelden van de auteurs en de naam van de website, te gebruiken voor andere doeleinden. 

Uitsluiting van aansprakelijkheid
De AVS aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid ten aanzien van de artikelen, producten, links, voorbeelden en overige materialen op deze website. Onder andere aanvaardt de AVS geen enkele aansprakelijkheid wat betreft (i) defecten, virussen en andere onvolkomenheden tengevolge van de toegang of het gebruik van deze website, (ii) het gebruik van de informatie die op of via deze website ter beschikking wordt gesteld zonder dat ons over uw specifieke situatie deskundig advies is gevraagd, (iii) het onderscheppen, manipuleren of ander oneigenlijk gebruik van informatie die via de website of per e-mail aan partijen wordt gezonden of aan u wordt gezonden, (iv) het verlies van gegevens, (v) aanspraken van derden in verband met gebruik van deze website. De uitsluiting van aansprakelijkheid geldt ook voor bestuurders en medewerkers van de partijen. Een bezoek aan onze site, en/of opslaan van informatie van onze site, doet geen enkele rechtsverhouding, hoe ook genaamd, met de AVS en/of een der aldaar werkzame personen ontstaan.

Wijzigingen
De AVS behoudt zich het recht voor om de informatie op deze website (inclusief de tekst van deze disclaimer) te allen tijde te wijzigen zonder hiervan nadere aankondiging te doen. Het verdient aanbeveling om deze disclaimer geregeld te raadplegen, zodat u van eventuele wijzigingen op de hoogte geraakt.