• Werkveld: Primair onderwijs

 • Aantal FTE: 0,6 - 0,8

 • Sluitingsdatum: 8 maart 2021

De functie Als teamleider Expertise en Begeleiding geef je leiding aan een stadsdeelteam van professionals voor het nieuwste en oudste stadsdeel van Almere en coördineer je het passend onderwijs in de praktijk. Een combinatie van zowel beleidsvoorbereidende als leidinggevende taken. Je werkt aan de doelstellingen en missie van het samenwerkingsverband (SWV) vanuit vakinhoudelijke kennis van en met een duidelijke visie op passend onderwijs.

Je stuurt een team van professionals aan dat binnen de scholen van het SWV ondersteuning biedt op verschillende niveaus. Het stadsdeelteam bestaat uit bijna twintig professionals die hun expertise inzetten binnen de stadsdelen Haven en Poort. Als teamleider ben je tevens coördinator passend onderwijs voor deze stadsdelen. Je initieert actuele thema’s die regelmatig in de wijken op de agenda staan waarbij het SWV zich richt op Handelingsgericht-er, Inclusie-ver, en Tijdelijk-er werken. Je maakt deel uit van het management overleg primair onderwijs. Een overleg waarbij schoolbesturen en collega teamleiders beleidsinitiatieven voor het passend onderwijs bespreken.

Jij bent als teamleider een makelaar die input en ambities ophaalt en vertaalt naar de scholen. Je signaleert en analyseert actuele onderwerpen en neemt deze mee naar de overleggen Passend Onderwijs in de Wijk. Vanuit de behoefte en vraag van de scholen zorg je voor een goede match en inzet van expertise vanuit het stadsdeelteam.

Beide stadsdelen hebben hun eigen vraagstukken. Haven als oudste wijk van Almere en Poort als nieuwste snelgroeiende wijk hebben ieder hun eigen dynamiek en diversiteit, en daarmee een eigen vraagstelling. Dit maakt het werk afwisselend en uitdagend. Van een dekkend onderwijs aanbod in Almere, naar een dekkend aanbod in het stadsdeel en in de wijk. Het motto: “zo thuisnabij mogelijk”.

Er liggen voor de toekomstige teamleider diverse uitdagingen, zoals de inzet van en samenwerking met de jeugdgezondheidszorg en (preventieve) jeugdhulp op de scholen, afstemming met de voorschoolse voorzieningen en de route naar inclusiever onderwijs.

Ingangsdatum: 1 juni 2021
Dienstverband: 0,6 – 0,8 fte
Salaris bij 1 fte: € 3.549 – € 5.527 | cao PO – schaal OOP 12

Wat bieden wij?

Passend Onderwijs Almere biedt:
• Een lerende organisatie, waar men werkt vanuit vertrouwen en verbinding.
• Samenwerking met gepassioneerde collega’s.
• Een gemotiveerd team van hoogopgeleide (onderwijs)begeleiders en -adviseurs.
• Een grootstedelijke context met een zeer gedifferentieerde onderwijsvraag en dito onderwijsveld.

Informatie over de organisatie

Passend Onderwijs Almere bestaat uit vier stichtingen; SWV-PO, SWV-VO inclusief een OPDC, Stichting Almere Speciaal en het Taalcentrum PO en VO. Het samenwerkingsverband heeft zich ten doel gesteld om alle scholen optimaal te ondersteunen, waardoor kinderen maximale ontwikkelingskansen geboden worden. Zowel voor leerlingen die moeite hebben met leren, als de gemiddelde en de meer- of hoogbegaafde leerlingen. Alles is erop gericht dat leerlingen zich thuisnabij en zonder onderbrekingen kunnen ontwikkelen.

De functie valt binnen de Coöperatie onder het onderdeel Samenwerkingsverband Primair Onderwijs.
Klik hier voor meer informatie over Passend Onderwijs Almere.

Wat vragen wij?

Competenties en vaardigheden

De toekomstige teamleider Expertise en Begeleiding:

 • geeft professionals de ruimte hun werk te doen door verantwoordelijkheid, vrijheid en vertrouwen te bieden;
 • kan medewerkers in hun kracht zetten, getuigend van brede leidinggevende ervaring;
 • is een zichtbare en toegankelijke gesprekspartner, faciliteert, luistert, weegt af en stelt vragen;
 • is een daadkrachtige verbinder;
 • heeft een visie op passend onderwijs, anticipeert op interne en externe ontwikkelingen en is ambassadeur voor passend onderwijs;
 • heeft inzicht in de taak, organisatie en werkwijze van jeugdhulp en onderwijsondersteuning;
 • kent de onderwijspraktijk, is transparant, integer en heeft een sterk ontwikkelde sociale antenne én politiek-bestuurlijke sensitiviteit;
 • kan tegelijkertijd op strategisch bestuurlijk niveau opereren en oog hebben voor het individuele kind en ouder;
 • maakt gebruik van de aanwezige expertise binnen het team en de scholen;
 • is vaardig in het ontwikkelen en realiseren van draagvlak voor beleid;
 • is in staat om goede relaties te onderhouden en te versterken in contacten met onderwijs-, zorg- en ketenpartners binnen het netwerk op alle niveaus;
 • kan leiding geven aan de doorontwikkeling en verder professionalisering van samenwerkingsverband primair onderwijs Almere, specifiek stadsdeel Haven en Poort met een team van hoogopgeleide professionals.

Functie-eisen

• Visie op en brede kennis van onderwijs en extra ondersteuning en bekend met de complexiteit van samenwerkingsverbanden.
• Leidinggevende ervaring in het regisseren van complexe processen in een (netwerk)organisatie.
• Kennis van en inzicht in maatschappelijke ontwikkelingen in relatie tot de opdracht van het samenwerkingsverband.
• Uitstekende communicatieve en sociale vaardigheden.

Selectieprocedure

ScoliX begeleidt deze werving & selectieprocedure voor SWV PO Almere.

Graag ontvangen wij je cv en motivatiebrief uiterlijk 8 maart voor 09.00 uur via deze link.

Na de brievenselectie volgt de eerste ronde voorgesprekken op het kantoor van ScoliX in Ouderkerk aan de Amstel of via Microsoft Teams. De gesprekken met de selectiecommissie (SC) en benoemingsadviescommissie (BAC) zijn gepland in maart.

Belangrijke data

Sluitingsdatum: 8 maart 2021
Voorgesprekken ScoliX: 11 maart 2021
1e gesprek SC: 18 maart 2021
1e gesprek BAC: 24 maart 2021
2e gesprek BAC: 30 maart 2021

Wil je in je agenda alvast rekening houden met deze data? Voor meer informatie kun je contact opnemen met Thijs Conijn via thijsconijn@scolix.nl of 020 737 00 61.

Een assessment kan onderdeel uitmaken van de procedure.

Acquisitie wordt niet op prijs gesteld.