Basisscholen hebben door de Wet werk en zekerheid (Wwz) meer moeite zieke leerkrachten te vervangen en zijn soms zelfs genoodzaakt klassen naar huis te sturen, blijkt uit een peiling van DUO Onderwijsonderzoek onder schoolbesturen. “Pas in een uiterst geval zal de schoolleider besluiten een klas naar huis te sturen”, zegt AVS-voorzitter Petra van Haren, “vooral in het belang van de leerlingen, maar ook omdat dit voor ouders tot lastige dilemma’s kan leiden.”

Schoolleiders geven aan dat vervangen van afwezige of zieke leerkrachten bijzonder belangrijk is in het kader van kwaliteit en continuïteit van onderwijs, is de reactie van de AVS. “Als er geen vervanger beschikbaar is moet vaak naar andere interne oplossingen gezocht worden.” Meestal worden andere personeelsleden voor de klas gezet, zoals de interne begeleider, een leerkracht met expertisetaken, de schooldirecteur, een leerkrachtondersteuner of een onderwijsassistent onder supervisie van een andere leerkracht. Soms wordt een klas over andere groepen verdeeld. Van Haren: “In alle gevallen staat de kwaliteit van onderwijs onder druk. Ook leidt het tot extra werkdruk voor de personeelsleden die deze klassen opvangen.”  

In een peiling van de AVS vlak na de zomervakantie gaf 80 procent van de schoolleiders aan niet direct over vervanging te kunnen beschikken. Dit wordt als een groot knelpunt ervaren. Een bepaalde mate van piekvervangingsbehoefte is er altijd al geweest. Als de beroemde griepgolf toeslaat is het altijd al moeilijk geweest om voldoende vervangers te vinden. Toen de Wwz eraan kwam heeft de AVS dan ook de knelpunten die zij voorzag nadrukkelijk onder de aandacht van het ministerie van OCW en het ministerie van SZW, minister Lodewijk Asscher, gebracht en gevraagd om een verkenning. Aangezien de Wwz onverkort werd doorgezet, hebben de sociale partners, waaronder de AVS, in het cao-overleg nadere afspraken gemaakt binnen de mogelijkheden van de wet- en regelgeving om ruimte en oplossingen te bedenken. Deze zijn opgenomen in de CAO PO 2016-2017. Gedurende dit schooljaar doen we ervaringen op met de mogelijkheden die in de cao worden geboden en in de loop van dit jaar zal er vanuit de cao-tafel door middel van een monitor in kaart worden gebracht hoe de afspraken uitwerken. Op dit moment pleit de AVS voor het maximaal benutten van de mogelijkheden voor het regelen van vervangingen. Op een aantal plekken gebeurt dit al, maar er kan ook nog winst behaald worden. “Dit neemt niet weg dat er knelpunten worden ervaren en dat de ontwikkelingen op de arbeidsmarkt, de beschikbaarheid van jonge leerkrachten in het heden en in de nabije toekomst, ons ook zorgen baren”, zegt Van Haren.

Verkenner aangesteld
Politicus Jacques Tichelaar, oud-Kamerlid en commissaris van de Koning in Drenthe, wordt de verkenner die in het bijzonder onderwijs moet zoeken naar oplossingen voor de problemen met tijdelijke leerkrachten. Dat maakte het ministerie van Sociale Zaken op 29 november bekend. De verkenner komt er op aandringen van de ChristenUnie en D66.

Voor nadere informatie over de mogelijkheden en oplossingen van vervangingsproblemen: zie bij de downloads het 'overzicht verlofvormen' en het artikel hierover in Kader Primair 3. Ook verzorgt de AVS voorlichtingsbijeenkomsten (zie ' AVS-workshop vervangingsbeleid'). 

Links

Downloads

Gerelateerd nieuws

  • Onderwijsraad: het onderwijs moet inclusiever

  • Monitor Hybride onderwijs: reflectie op afstandsonderwijs

  • Sterke schoolleiders belangrijk punt voor politieke verkiezingsprogramma’s

  • Vernieuwde Canon van Nederland gepresenteerd