Zorg in en om school wettelijk vastgelegd

Aantal scholen met zorg- en adviesteam stijgt langzaamHet aantal scholen in Nederland met een zorg- en adviesteam (ZAT) stijgt gestaag. Om ervoor te zorgen dat in 2011 alle scholen in het primair- en voortgezet onderwijs en in het middelbaar beroepsonderwijs over een ZAT beschikken, zal zorg in en om de school wettelijk worden vastgelegd. Dat schrijven minister Rouvoet (Jeugd en Gezin) en staatssecretarissen Dijksma en Van Bijsterveldt (Onderwijs) in een brief aan de Tweede Kamer.In de brief laten de bewindspersonen weten dat het aantal scholen dat werkt met een ZAT gestaag stijgt. In het primair onderwijs is de dekkingsgraad van 60 procent in 2007 gestegen naar 69 procent in 2008. Om de kabinetsdoelstelling – 100 procent dekking van goedwerkende ZAT’s in 2011 in alle onderwijssectoren – te halen en om de rol van het onderwijs in het jeugdbeleid zo scherp mogelijk te benoemen, is volgens het kabinet een wettelijke borging nodig. Daarom komt in de Wet op het primair onderwijs, de Wet op de expertisecentra, de Wet op het voortgezet onderwijs en de Wet educatie en beroepsonderwijs te staan dat onderwijsinstellingen de plicht hebben om samen te werken in de jeugdketen en om ontwikkelings- en opvoedrisico’s vroegtijdig te signaleren en te melden. Onder meer door het hebben van een meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling. Verder krijgen onderwijs en gemeenten de plicht om samen afspraken te maken over de taakverdeling ten aanzien van zorg in en om de school. Om de zorg in en om de school verder te verbeteren, zullen per onderwijssector instellingen worden aangewezen die, onder regie van de gemeente verplicht moeten samenwerken in en om het onderwijs. Daarnaast is het wetsvoorstel Centra voor Jeugd en Gezin en regierol van gemeenten in de jeugdketen van toepassing. Hierin staat onder andere een artikel dat het de gemeente mogelijk maakt om sluitende samenwerking af te dwingen. De afgelopen jaren zijn overal in Nederland ZAT’s ontstaan vanuit een behoefte van onderwijs, gemeenten, provincies en hulpverleningsinstanties. In ZAT’s bieden professionals – samen met scholen – zorg en ondersteuning aan leerlingen en hun ouders, om problemen op te lossen.

Let op: Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.