Zittenblijven of niet? (juni 2008)

aIn artikel 8 van de WPO staat dat de school moet zorgen voor een ononderbroken leerlijn, in artikel 10 wordt gesproken over de kwaliteit van het onderwijs. De opdracht is aan de school om beide voorgaande onderwerpen in het schoolplan en de schoolgids nader uit te werken (artikel 12 WPO). In het schoolplan en schoolgids worden ook de criteria aangegeven waar een leerling aan moet voldoen om niet buiten die boot van de ononderbroken lijn te vallen. De school biedt hiervoor de faciliteiten (de leerlingzorg).Wie is verantwoordelijk voor het onderwijskundig beleid ?Zittenblijven en wie neemt de beslissing.Op grond van artikel 29 van de WPO beslist de directeur onder eindverantwoordelijkheid van het bevoegd gezag over de organisatie van de school en zo ook de groepsindeling. Op de vraag van ouders of hun kind toch naar de volgende groep mag, hoewel anders is beslist zal de directeur moeten wijzen op het schoolplan en de schoolgids, waarin is opgenomen hoe de ononderbroken leerlijn is vastgelegd en hoe om te gaan als hij onderbroken wordt en de criteria voor het nog een jaar overdoen. De directeur neemt het besluit of een kind naar de volgende groep gaat; de ouders kunnen altijd naar het bevoegd gezag verwezen worden.

Let op: Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.