Zijn functioneringsgesprekken en beoordelingen verplicht? (september 2009)

Zijn functioneringsgesprekken en beoordelingen verplicht en hoe vaak dienen deze plaats te vinden?In de CAO PO staat in artikel 9.4 het volgende aangegeven: “Door of namens de werkgever worden periodiek met elke werknemer gesprekken gevoerd over het (toekomstig) functioneren van de werknemer. Dat gebeurt door middel van een professionele gesprekkencyclus, bestaande uit loopbaangesprekken, functioneringsgesprekken, beoordeling of andersoortige gesprekken die hetzelfde beogen. Aan een beoordeling van de werknemer kunnen rechtspositionele gevolgen worden verbonden. De werkgever stelt in overleg met de P(G)MR een regeling vast waarin het doel, de onderwerpen, de procedure en de frequentie van de gesprekken zijn vastgelegd, waarbij in ieder geval is geregeld dat voorafgaand aan een beoordeling functioneringsgesprekken hebben plaatsgevonden. Het bepaalde in de artikelen 6.1, derde en vierde lid, en 6.19 van de van deze cao wordt in overweging genomen bij deze regeling.”Er is dus géén voorwaarde voor hoe vaak dit dient te gebeuren. De AVS adviseert echter om in ieder geval jaarlijks met de werknemer zowel functionerings- als beoordelingsgesprekken te voeren. Dit blijkt ook uit artikel 9.5 van de CAO PO. In artikel 9.5 van de CAO PO is aangegeven dat het persoonlijk ontwikkelingsperspectief van de werknemer vastgelegd dient te worden in een persoonlijk ontwikkelingsplan (POP). Dit dient tenminste een keer per vier jaar opgesteld dan wel geactualiseerd te worden en komt jaarlijks in het gesprek over het (toekomstig) functioneren van de werknemer aan de orde.Ook moet de werkgever met de werknemer afspraken maken in het kader van de gesprekkencyclus over de professionele ontwikkeling van de werknemer (zie artikel 9.6 CAO PO).Beoordelingen bieden een basis voor zowel positieve (om het goede te stimuleren) als negatieve (om het slechte kwijt te raken) rechtspositionele zaken. Bij een positieve beoordeling kan de werkgever als daartoe aanleiding is een extra periodiek toekennen. Bij twee negatieve beoordelingen, waar tussen de eerste en tweede beoordeling tenminste één jaar zit, kan de werkgever eenmalig de jaarlijkse periodiek onthouden. Blijft een leerkracht slecht functioneren, dan zal de werkgever eerst een dossier moeten opbouwen. Verslagen van functioneringsgesprekken en beoordelingen dienen opgenomen te worden in het personeelsdossier.In het convenant LeerKracht van Nederland zijn door de sociale partners en het ministerie van OCW afspraken gemaakt over een aantrekkelijker leraarsberoep en dienen meer loopbaanmogelijkheden gecreëerd te worden door de invulling van meer hoger ingeschaalde leraarsfuncties (functiemix). De AVS kan u helpen bij het afstemmen van de verschillende personeelsinstrumenten, zoals beoordelingsbeleid, scholing (en als onderdeel hiervan de inzet van de lerarenbeurs), mobiliteitsbeleid, korte en lange personeelsplanning, formatiebeleid en werving- en selectiebeleid.

Let op: Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.