Vrijwel alle schoolleiders en -bestuurders vinden dat als de zelfevaluatie van de school op orde is, de inspectie meer op afstand kan. De helft is ervan overtuigd dat het nieuwe toezichtkader bijdraagt aan kwaliteitsverbetering van het onderwijs. Meer dan 80 procent vindt het een goede ontwikkeling dat de inspectie breder kijkt naar de kwaliteit van scholen dan alleen taal en rekenen. Dit blijkt uit een peiling van de AVS en de PO-Raad onder hun leden.

Vrijwel alle bestuurders en schoolleiders vinden het wenselijk dat de inspectie niet alleen een controlerende, maar ook een stimulerende rol vervult. Een overgrote meerderheid vindt dat scholen en hun bestuur zelf een kader voor kwaliteit moeten formuleren en elkaar daaraan moeten houden. Dat er meer predicaten voor de beoordeling van scholen komen (zeer zwak, zwak, voldoende, goed en excellent) vindt 60 procent een goede ontwikkeling. Er is zorg over ranking als er meerdere predicaten mogelijk zijn dan ‘voldoende’ (= voldoen aan de basiskwaliteit).

Pilots
In totaal geeft 30 procent van de respondenten aan met een of meerdere scholen deel te hebben genomen aan een pilot van de inspectie met het veranderde schooltoezicht. Er zijn veel positieve ervaringen mee: het is een verademing, prettige bezoeken van kundige inspecteurs. Het voeren van aparte gesprekken tijdens het bezoek wordt als zeer waardevol en prettig ervaren. “Als de inspectie meekijkt, meeluistert, meedenkt en monitort wat afgesproken is, worden de bezoeken iets om naar uit te kijken”, aldus een schoolleider. De suggestie wordt gedaan vooral via de besturen de grote lijnen te bewaken en scholen op verzoek een gerichte inspectie te laten aanvragen. De inspectie zou meer moeten uitgaan van (verdiend) vertrouwen.

Leergroei
Uit de opmerkingen van de schoolleiders blijkt dat zij het brede perspectief op leren zeer belangrijk vinden. In het verleden heeft de werkwijze van de inspectie geleid tot prikkels in het onderwijs die gericht waren op zo hoog mogelijk meetbare resultaten. De normering van resultaten is bepalend bij de schoolverwijzing, dit is een zorg. De ‘leergroei’ wordt in opbrengsten niet goed uitgedrukt, het geeft geen inzicht in wat de school heeft bijgedragen aan de ontwikkeling van kinderen. Een aantal innovaties en nieuwe didactische werkvormen past niet binnen de huidige kaders en indicatoren. Vrijheid van onderwijs is belangrijk.

Een terugkerend thema is autonomie van scholen. Ruimte geven aan scholen om zelf zicht te hebben op de eigen onderwijskwaliteit. Eigenaarschap en eigen verantwoordelijkheid. Ook leerlingen, leerkrachten en ouders zijn deel van de schoolontwikkeling en horen te worden meegenomen in kijken naar de schoolontwikkeling. Hierbij past een inspectie die meer op afstand staat.

Gezien de ervaringen met de pilots is het nog niet altijd duidelijk wat vanuit de beoordelende rol en wat vanuit de rol als stimulator gedaan wordt. Ook wordt opgemerkt dat de inspectie zelf nog zoekt naar de juiste vorm en inhoud van het veranderende inspectiebezoek. Proportioneel toezicht mag wel verder ontwikkelen, of differentiatie in toezicht. Inzoomen waar nodig, uitzoomen waar mogelijk. De competenties van inspecteurs moeten goed ontwikkeld worden voor een betere kijk op diversiteit. De inspectie zet geen eigen bril op bij het kijken naar scholen met een ander onderwijs- of opvoedingsconcept.

“De beoordelende rol van de inspectie aan een basiskader wil de AVS wettelijk verankerd zien”, zegt AVS-voorzitter Petra van Haren. “De stimulerende rol van de inspectie richting de scholen willen we vooral verbinden aan de eigen ambities van de school en het schoolbestuur.”

Rinda den Besten, voorzitter PO-Raad: “Schoolbestuurders zijn eindverantwoordelijk voor de kwaliteit. Wij willen graag dat schoolbesturen en scholen daar zelf aan werken, bijvoorbeeld met goede zelfevaluaties. Als de kwaliteitszorg op een school op orde is, kan de inspectie critical friend zijn en op afstand blijven.”

245 bestuurders en 533 schoolleiders in het primair onderwijs namen deel aan de peiling.

Let op: Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.

Gerelateerd nieuws

  • Nieuwe consultatie wetswijziging medezeggenschap scholen

  • Stappen gezet in toepassing Meldcode huiselijk geweld

  • ‘Planloos is kansloos’

  • Cicero leest Covey