In het voortgezet onderwijs komt een beloning hoger dan het sectorale maximum nauwelijks nog voor. Dat staat in de ‘Monitor beloningscodes/cao’s bij WNT –Nulmeting’, die de bewindslieden van OCW aan de Tweede Kamer hebben gestuurd.

Op 31 december 2012 waren er in het vo twee bestuurders die boven het voor hen geldende sectorale maximum zaten dat vanaf 2013 geldt. Dit kwam overeen met ongeveer een procent. Uit de monitoring blijkt tevens dat de zelfregulering die volgt uit de CAO Bestuurders VO goed werkt, bijna 80 procent  ontvangt een bezoldiging die lager ligt dan op basis van de cao-criteria verwacht kan worden.

De bewindslieden kondigen in de begeleidende brief aan dat er rapportages komen over de beloningen in 2013, het eerste jaar waarin de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT) van kracht is.

Download de Monitor beloningscodes/cao's bij WNT en de begeleidende Kamerbrief.

Let op: Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.

Gerelateerd nieuws