Vorig jaar is het Platform Zeer zwakke scholen in het leven geroepen. Hierin zitten vertegenwoordigers van organisaties voor bestuur en management en schoolleidersorganisaties, waaronder de AVS. De coördinatie van het platform was tot 1 januari 2007 in handen van Q*Primair. Deze organisatie is echter per 1 januari 2007 opgegaan in het PO Platform Kwaliteit en Innovatie. Onder andere hierom luistert het platform vanaf heden naar de naam Steunpunt Zeer zwakke scholen.Het steunpunt wil ondersteuning bieden aan scholen en besturen van scholen die in die gevarenzone zijn gekomen of dreigen te komen. Ongeveer anderhalf procent van alle basisscholen in Nederland krijgt van de Onderwijsinspectie de beoordeling ‘zeer zwak’. Dat lijkt niet veel, maar van de ruim 7000 scholen zijn dat altijd nog zo’n 100 scholen. En elk van deze scholen die dit etiket opgeplakt krijgt, heeft een ernstig probleem. Elke maand verschijnt op de website van de Inspectie een dynamische lijst van zeer zwakke scholen voor basisonderwijs, speciaal basisonderwijs, expertisecentra en voortgezet onderwijs. Het betreft de scholen die vanaf 1 januari 2003 door de Inspectie als zeer zwak zijn beoordeeld. De laatste lijst geeft de stand van zaken weer per 1 maart 2007. De lijst wordt elke maand geactualiseerd. Het ‘Steunpunt Zeer zwakke scholen’ heeft als doel scholen die ‘door het kwaliteitsijs zijn gezakt‘ een zodanige ondersteuning te bieden dat ze zo snel mogelijk van de lijst met zeer zwakke scholen verdwijnen. De imagoschade die een school lijdt door op deze lijst te verschijnen, is niet gering en is vaak moeilijk te herstellen. Nog belangrijker is de uitwerking ervan op de leerlingen, die immers om welke reden dan ook onderwijs van onvoldoende niveau krijgen.Wanneer is een school een zwakke school?Als de school structureel, dus meer jaren op een rij, onvoldoende onderwijsresultaten (eindopbrengsten) realiseert. Als de school structureel op cruciale onderdelen van het onderwijsleerproces onvoldoende kwaliteit laat zien.Wanneer komt een school op de lijst van ‘zeer zwakke scholen’ terecht ? Als de Inspectie de school als zeer zwak heeft beoordeeld en als het rapport daarvan in het Periodiek Kwaliteitsonderzoek (PKO) is vastgesteld en op internet is geplaatstWanneer verwijdert de Inspectie een school van deze lijst ? Als na een traject van geïntensiveerd toezicht bij het afsluitende Onderzoek Kwaliteitsverbetering (OKV) wordt geconstateerd dat de school zich voldoende heeft verbeterd en als het betreffende OKV-rapport is vastgesteld en op internet is geplaatstWat gebeurt er als de noodzakelijke kwaliteitsverbetering (binnen twee jaar) niet wordt gerealiseerd?De Inspectie maakt hiervan dan melding bij de minister van OCW Het ministerie van OCW zal dan in gesprek gaan met het betreffende bestuur en een bindend advies geven. Wanneer het ministerie constateert dat kwaliteitsverbetering niet haalbaar is, zal de subsidieverstrekking worden beëindigd Scholen en schoolbesturen doen er goed aan om tijdig hulp te zoeken om de schade zoveel mogelijk te beperken en indien nodig te herstellen.Het ‘Steunpunt Zeer zwakke scholen’ biedt daarbij hulp en kan een steuntje in de rug geven. Mail of bel voor meer informatie naar de AVS, tel. 030-2361010 .BronKader Primair 7 – Maart 2007

Let op: Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.

Gerelateerd nieuws

  • Onderwijsraad: het onderwijs moet inclusiever

  • Monitor Hybride onderwijs: reflectie op afstandsonderwijs

  • Sterke schoolleiders belangrijk punt voor politieke verkiezingsprogramma’s

  • Vernieuwde Canon van Nederland gepresenteerd