Minister Donner van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) en de staatssecretaris van Financiën Weekers, hebben het voorstel van wijziging van de Algemene Ouderdomswet (AOW) bij de Tweede Kamer ingediend. Door de vergrijzing en de bevolkingskrimp komen de lasten van deze wet onder druk te staan.

Op 10 juni 2011 heeft het kabinet een pensioenakkoord bereikt met de sociale partners. Dit is niet zonder slag of stoot gegaan. Uiteindelijk zijn de volgende afspraken gemaakt:

 • De AOW- en pensioenrichtleeftijd worden gekoppeld aan de levensverwachting; tezamen met een verhoging van het AOW-pensioen en de mogelijkheid het AOW-pensioen flexibel op te nemen leidt dit tot een nieuwe balans tussen AOW en aanvullend pensioen. Hiermee wordt invulling gegeven aan de besparing uit het regeerakkoord;
 • Werknemers kunnen zelf afwegen of ze willen stoppen of doorwerken;
 • Sociale partners hebben onderling afgesproken dat de premies voor de aanvullende pensioenen worden gestabiliseerd;
 • Pensioencontracten worden vernieuwd, mede afhankelijk van de uitkomst van nadere onderzoeken naar het omgaan met reeds opgebouwde rechten en de ontwikkelingen in EU-verband;
 • Het Financieel toetsingskader zal worden verbeterd en uitgebreid;
 • Met inachtneming van de in de kabinetsbrief van 10 juni 2011 genoemde voorwaarden wordt het Witteveenkader voor zover nodig nader aangepast in lijn met het Uitwerkingsmemorandum;
 • In cao’s worden concrete afspraken gemaakt over duurzame participatie en inzetbaarheid van (oudere) werknemers;
 • Het belasting- en premieinstrumentarium voor ouderenparticipatie wordt effectiever gemaakt;
 • Ook zal er een mobiliteitsbonus worden geïntroduceerd;

 De vertaalslag is nu neergelegd in het wijzigingsvoorstel.

Downloads

Let op: Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.

Gerelateerd nieuws

 • Onomkeerbaar

 • ‘Planloos is kansloos’

 • Cicero leest Covey

 • ‘Sommige leerlingen hebben een aai over hun bol nodig’