Met ingang van 1 januari 2018 zijn een aantal wijzigingen ingegaan waar scholen en leerlingen mee te maken (kunnen) krijgen. Een kort overzicht.
 
Peuterspeelzaal wordt kinderdagverblijf
Alle peuterspeelzalen worden per 1 januari 2018 kinderdagverblijven. Peuterspeelzalen moeten voortaan aan dezelfde kwaliteitseisen voldoen als de kinderopvang. De nieuwe wet maakt echter nog geen einde aan de versnippering in het voorschoolse stelsel. Zo is er nog geen centrale voorschoolse voorziening voor alle kinderen, waardoor scholen en voorschoolse partners optimaal kunnen samenwerken aan een doorgaande lijn en gelijke kansen voor ieder kind. Ook loopt men bij de vorming van geïntegreerde kindvoorzieningen zoals IKC’s nog aan tegen (wettelijke) belemmeringen en knelpunten als gevolg van de verschillen tussen de stelsels kinderopvang en onderwijs.

Alle schoolleiders in Schoolleidersregister PO
In de CAO PO is afgesproken dat iedere schoolleider uiterlijk op 1 januari 2018 geregistreerd staat in het Schoolleidersregister PO. Schoolleiders die nog niet geregistreerd zijn, moeten zo snel mogelijk alsnog registratie aanvragen. Lees hierover meer op pagina 8  en verder.

Samenwerkingsschool
Vanaf 1 januari 2018 wordt het makkelijker voor openbare en bijzondere basisscholen om te fuseren tot een samenwerkingsschool. Dit is een pragmatische oplossing voor scholen in gebieden waar het aantal leerlingen afneemt. Er blijft een school beschikbaar én leerlingen krijgen onderwijs dat bij hun identiteit past.
 
Toekomstbestendig onderwijsaanbod
Vanaf 1 januari 2018 wordt het eenvoudiger om basisscholen om te zetten van openbaar naar bijzonder onderwijs of andersom. Ook wordt het makkelijker een school binnen de gemeentegrenzen te verplaatsen. Door deze maatregelen kunnen schoolbesturen beter samenwerken in de regio, iets wat van groot belang is in gebieden met teruglopende leerlingenaantallen.

Medezeggenschap
De wet in verband met maatregelen voor een toekomstbestendig onderwijsaanbod in het basisonderwijs (zie hierboven) bevat ook wijzigingen van de Wet medezeggenschap op scholen (Wms).
Deze wet (artikel 15 derde lid) regelt dat vanaf 1 januari 2018 eerst de ouders moeten worden geraadpleegd, voordat het bevoegd gezag een besluit neemt over:
–  overdracht of fusie van de school of wijziging van het beleid ten aanzien daarvan;
–  wijziging van (het beleid ten aanzien van) de grondslag van de school of omzetting van de school of van een onderdeel daarvan;
–  sluiting van de school.
De wijzigingen van de Wms gelden voor het primair, voortgezet en (voortgezet) speciaal onderwijs. Zie ook onderstaande link.
 
Rekentoets vwo
De rekentoets wordt in het huidige schooljaar (2017/2018) wel afgenomen maar telt niet meer mee voor het behalen van het vwo-diploma. De wijziging heeft alleen effect voor het vwo. Voor leerlingen in het havo, vmbo en mbo telde de toets al niet mee. 
 
Aanmelddatum mbo
Wie zich wil aanmelden voor een mbo-opleiding, moet dit uiterlijk op 1 april voor het nieuwe studiejaar doen. Dit geldt voor het eerst voor het komende studiejaar (2018/2019). Als een student zich niet op 1 april heeft aangemeld, kan de mbo-instelling hem weigeren. Na aanmelding kan een student zijn opleidingskeuze nog wijzigen.

Links

Let op: Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.

Gerelateerd nieuws