Wijzigingen Besluiten staatsexamens vastgesteld

De Eerste Kamer is akkoord gegaan met de wijziging van het Besluit staatsexamens vwo – havo – mavo 2000 en het Eindexamenbesluit VWO-HAVO-VBO in verband met aanscherping van de slaag/zakregeling in het voortgezet onderwijs, het Besluit tot wijziging van het Eindexamenbesluit VO en het Staatsexamenbesluit VO en het Examen- en kwalificatiebesluit beroepsopleiding WEB in verband met examinering referentieniveaus Nederlandse taal en rekenen VO en mbo 2 en 3 en aanpassing examineringsvoorschriften voor mbo in verband met de beroepsgerichte kwalificatiestructuur.

Downloads

Let op: Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.