Wijzigingen bekostiging VO gepubliceerd

Elk najaar maakt de onderwijsminister in een aparte regeling de wijziging van diverse regelingen voor het voortgezet onderwijs bekend. Deze wijzigingen hebben te maken met het verlengen van regelingen en het vaststellen van nieuwe subsidieplafonds en bedragen voor het kalenderjaar 2024.

In de regeling van 9 november, die op 20 november 2023 in de Staatscourant is gepubliceerd, staan zes wijzigingen:

 • Wijziging Regeling aanvullende bekostiging eerste opvang nieuwkomers vo
  De regeling wordt met een jaar verlengd. De tarieven voor 2024 zijn vooralsnog gelijk aan die van 2023, inclusief de halverwege dit jaar toegekende loon- en prijsindexatie.
 • Wijziging Regeling versterking functiemix vo-leraren in de Randstadregio’s
  Het budget van deze regeling wordt voor het kalenderjaar 2024 vastgesteld en is hoger als gevolg van de loon- en prijsbijstelling (77,2 miljoen). Ook is het overzicht van gemeentes geactualiseerd.
 • Wijziging Regeling aanvullende bekostiging strategisch personeelsbeleid, begeleiding en verzuim vo
  Ook deze regeling is met een jaar verlengd. De bedragen per leerling dalen licht in vergelijking met 2023. Dat komt omdat het budget gelijk blijft, terwijl het aantal leerlingen licht stijgt.
  • Strategisch HRM: 103,43 euro per leerling (was 104,05 euro)
  • Voorkomen van zittenblijven: 23,31 euro per leerling (was 23,45 euro)
 • Wijziging Regeling aanvullende bekostiging werkdrukverlichting vo
  Deze wijziging gaat over de aanvullende bekostiging voor de individuele werkdrukverlichting van personeel en de uitvoering van een collectief beleid voor werkdrukverlichting. Ook hier geldt dat de bedragen wat lager uitvallen door een gelijk budget in combinatie met een licht stijgend leerlingenaantal.
  • Leerlingen in het PrO/vbo 3-4:  475,14 euro per leerling (was 478,03 euro)
  • Leerlingen in avo overig: 316,76 euro per leerling (was 318,68 euro)
 • Regeling bekostiging vo-scholen en samenwerkingsverbanden vo
  De aanvullende bekostiging voor lwoo en pro is voor het kalenderjaar 2024 vastgesteld op 5.486,57 euro per leerling.
 • Beleidsregel financiële sancties bij bekostigde onderwijsinstellingen 2022
  Hier gaat het om een tekstuele aanvulling: bij de vaststelling van deze beleidsregel was men namelijk vergeten om in de Regeling subsidie expertisecentra onderwijszorg CN de verwijzingen naar de oorspronkelijke beleidsregel aan te passen. Foutje is hersteld.

Link