De Regeling leerresultaten PO is gewijzigd in verband met het opnemen van nieuwe normen voor de Cito LVS-toetsen begrijpend lezen en rekenen-wiskunde vanaf schooljaar 2012–2013.

Met ingang van schooljaar 2012–2013 geldt een nieuwe systematiek voor de beoordeling van de resultaten op de leerlingvolgsysteem toetsen van Cito. De wijzigingen hebben geen gevolgen voor de uitvoeringsorganisaties DUO en de Inspectie van het Onderwijs. Ook voor de basisscholen veranderen de administratieve lasten niet. Basisscholen leveren, net als voorheen, de toetsgegevens aan bij de inspectie.

De Regeling leerresultaten PO komt voort uit de wet Goed onderwijs, goed bestuur en de algemene maatregel van bestuur over de vaststelling van de wijze van meting en beoordeling van leerresultaten die per 1 augustus 2010 van kracht zijn. Van tijd tot tijd is actualisatie van de regeling nodig. Deze regeling treedt zo snel mogelijk in werking, omdat het de normen bevat voor de beoordeling van de Cito LVS-toetsen begrijpend lezen en rekenen-wiskunde vanaf schooljaar 2012–2013.

Meer informatie: www.officiëlebekendmakingen.nl
 

Let op: Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.

Gerelateerd nieuws

  • E-mailservice ‘Regelingen OCW’ gestopt per 1 augustus 2020

  • Wijzigingen onderzoekskaders inspectie

  • Nieuwe consultatie wetswijziging medezeggenschap scholen

  • Stappen gezet in toepassing Meldcode huiselijk geweld