Wijziging in modelverordening huisvesting VNG

De Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) heeft haar modelverordening – die de meeste gemeenten volgen – aangepast op het onderdeel waarbinnen is geregeld hoe de ruimtebehoefte van scholen voor primair onderwijs moet worden berekend. In de nieuwe ruimtebehoefteberekening wordt niet meer gerekend met klaslokalen maar met vierkante meters oppervlakte per leerling.Veel gemeenten voeren momenteel overleg met scholen over een wijziging van de verordening onderwijshuisvesting. Naast een verdere vereenvoudiging van regelgeving, wil de VNG met deze nieuwe normering bereiken dat scholen een grotere vrijheid krijgen bij de indeling van hun gebouwen.Als een gemeente deze nieuwe normering van de VNG wil overnemen, zal de gemeente eerst met het scholenveld een ‘op overeenstemming gericht overleg’ moeten voeren. Bij de invoering zal de capaciteit van de bestaande gebouwen opnieuw moeten worden vastgesteld; deze wordt niet meer uitgedrukt in aantallen klaslokalen maar in aantallen vierkante meter oppervlakte. Het is van belang om de capaciteit van het schoolgebouw samen met de gemeente nauwkeurig vast te stellen, waarbij onder meer wordt afgesproken hoe wordt omgegaan met een bijzondere indeling van het gebouw (grote gangen, zolders, et cetera) en met gebouwdelen die in het verleden met eigen middelen zijn neergezet. Verder dienen scholen alert te zijn bij de nieuwe berekeningsmethodiek van de ruimtebehoefte. In sommige gevallen kan deze een flinke wijziging met zich meebrengen, terwijl het leerlingaantal niet of nauwelijks verandert. Het was de bedoeling dat de nieuwe berekeningswijze op gemeentelijk niveau neutraal zou uitpakken. In sommige gevallen kan toch een verschil optreden bij een gelijkblijvend aantal leerlingen, bijvoorbeeld bij een onevenwichtige leeftijdsopbouw (relatief veel groepen in de onderbouw).Ga voor een berekening van de ruimtebehoefte en voor achtergronden van het VNG-voorstel naarwww.onderwijspaleis.nl (Toolbox > Ruimtebehoefte > Modernisering ruimtebehoeftemodel PO en (V)SO). Meer informatie: AVS, Jan Schraven,j.schraven@avs.nl, tel. 030-2361010

Let op: Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.