Wijziging huisvestingsverordening onderwijs

De Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) heeft onderzoek gedaan naar de vereenvoudiging van het ruimtebehoeftemodel in de (model)verordening voorzieningen huisvesting onderwijs.De verordening wordt gewijzigd, omdat de berekening van de ruimtebehoefte vereenvoudigd wordt. Daarnaast zal na de wijziging bij de berekening van de permanente ruimtebehoefte rekening worden gehouden met de weging van de leerlingen in plaats van alleen bij tijdelijke huisvesting. De verlaging van het aantal leerlingen per groep in het vsozmlk van twaalf naar zeven komt zo een stap dichterbij. Een bijbehorende handreiking van VNG voor de ontwikkeling van een integraal huisvestingsplan en voor het sluiten van convenanten en budgetovereenkomsten geeft een aanzet tot het maken van – meerjarige –afspraken naast of in aanvulling op de verordening. Hiermee kunnen huisvestingsplannen van gemeenten in samenwerking met schoolbesturen een meer formele status krijgen. Dat geeft schoolbesturen meer zekerheid over hun (ver)bouwplannen, waardoor beter kan worden ingespeeld op nieuwe ontwikkelingen, zoals de toenemende diversiteit in het onderwijs, de komst van de brede school en de kinderopvang. Eerder had een meerjarenhuisvestingsplan geen juridische basis in de bestaande regelgeving. De handreiking voorziet daar nu in.BronKader Primair 2 – Oktober 2007

Let op: Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.