Wijziging huisvestingsverordening onderwijs

 Wijziging huisvestingsverordening onderwijs

De Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) heeft onderzoek gedaan naar de vereenvoudiging van hetruimtebehoeftemodel in de (model)verordening voorzieningen huisvesting onderwijs.

De verordening wordt gewijzigd, omdatde berekening van de ruimtebehoeftevereenvoudigd wordt. Daarnaast zal nade wijziging bij de berekening van depermanente ruimtebehoefte rekeningworden gehouden met de weging van deleerlingen in plaats van alleen bij tijdelijkehuisvesting. De verlaging van hetaantal leerlingen per groep in het vsozmlkvan twaalf naar zeven komt zo eenstap dichterbij.

Een bijbehorende handreiking van VNGvoor de ontwikkeling van een integraalhuisvestingsplan en voor het sluitenvan convenanten en budgetovereenkomstengeeft een aanzet tot het makenvan – meerjarige -afspraken naastof in aanvulling op de verordening.Hiermee kunnen huisvestingsplannenvan gemeenten in samenwerking metschoolbesturen een meer formele statuskrijgen. Dat geeft schoolbesturen meerzekerheid over hun (ver)bouwplannen,waardoor beter kan worden ingespeeldop nieuwe ontwikkelingen, zoals de toenemendediversiteit in het onderwijs, dekomst van de brede school en de kinderopvang.Eerder had een meerjarenhuisvestingsplangeen juridische basis in debestaande regelgeving. De handreikingvoorziet daar nu in.

De handreiking en het onderzoekvindt u bij Onderwijshuisvestingsbeleid.

         
   
       
   
       
   
         
   
Let op: Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.