Met ingang van 1 januari 2021 is de benoemingsprocedure van een bestuurder in het samenwerkingsverband in lijn gebracht met de benoemingsprocedure van bestuurders in het primair en voortgezet onderwijs.

Dat betekent dat bij een sollicitatieprocedure de leden van de medezeggenschapsraad (MR) van het samenwerkingsverband en de ondersteuningsplanraad (OPR) worden betrokken. In de Wet op de medezeggenschap is bepaald dat voor de benoeming van een bestuurder van het samenwerkingsverband de sollicitatiecommissie moet bestaan uit:

  • een lid uit of namens de personeelsgeleding van de medezeggenschapsraad (MR) van het samenwerkingsverband;
  • een lid uit of namens de personeelsgeleding van de ondersteuningsplanraad (OPR);
  • een lid uit of namens de ouder-/leerlinggeleding van de OPR.

De modelreglementen voor de personeelsgeleding van de medezeggenschapraad (PMR) en voor de OPR van samenwerkingsverbanden in het primair en voortgezet onderwijs worden in januari 2021 aangepast.

AVS Helpdesk

Neem contact op met de AVS Helpdesk
Vermeld altijd je lidmaatschapsnummer als je contact opneemt met de Helpdesk.

Leden van de AVS kunnen de Helpdesk bellen met uiteenlopende vragen over vakgerelateerde zaken.

helpdesk@avs.nl | Bel: 030-2361010