Wetsvoorstel Onderwijs in Friese taal

De provincie Friesland krijgt onder voorwaarden de bevoegdheid om de kerndoelen voor de Friese taal vast te stellen voor het basisonderwijs, het speciaal (basis)onderwijs en het voortgezet onderwijs. Het kabinet stuurde hiertoe begin mei een wetsvoorstel naar de Tweede Kamer.

Eén van de voorwaarden waaraan de provincie moet voldoen is laten zien dat er in het Friese onderwijs genoeg draagvlak is voor het vaststellen van de kerndoelen. Deze kerndoelen mogen daarnaast niet leiden tot een onevenredig groot aandeel van de Friese taal in het totale curriculum van het primair onderwijs. In het wetsvoorstel staat verder dat de provincie, naast de bestaande mogelijkheid om gehele ontheffing van het verzorgen van onderwijs in de Friese taal te verlenen, ook gedeeltelijk ontheffing mag verlenen.

Aanpassingen

Onder meer op basis van een lobby van de PO-Raad is het wetsvoorstel op een aantal punten aangepast ten opzichte van het ontwerpwetsvoorstel dat eind 2011 gepubliceerd werd voor een internetconsultatie. Zo is in het nu voorliggende wetsvoorstel opgenomen dat vaststelling van de kerndoelen Fries pas gebeurt nadat gedeputeerde staten overleg hebben gevoerd met het Friese primair onderwijs. Bovendien maakt ook het ontwikkelen van een positieve houding ten aanzien van het gebruik van het Fries nu onderdeel uit van de kerndoelen. Tot slot is de verantwoordelijkheid van de minister bij het vaststellen van de kerndoelen steviger aangezet: de kerndoelen kunnen pas in werking treden als de minister goedkeuring heeft verleend.

De Tweede Kamer zal het wetsvoorstel behandelen.

Let op: Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.