Minster Kamp van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) heeft bij de Tweede Kamer een wetsvoorstel ingediend om verlof en aanpassing van de arbeidsduur, in onderling overleg tussen werkgever en werknemer, flexibeler te maken. Kern van het voorstel is dan ook om procedurele bepalingen in de Wet aanpassing arbeidsduur (WAA) te schrappen en flexibilisering van de mogelijkheden voor opname ouderschapsverlof, adoptie- en pleegzorgverlof en langdurend zorgverlof (Wet arbeid en zorg)..

De flexibiliteit voor aanpassing van de WAA zit er in dat het werk afgestemd kan worden op wijzigingen in de privésfeer, waaronder zorgtaken. Zo zullen onder andere bepaalde termijnen worden aangepast.

Ook voor het opnemen van ouderschapsverlof wordt flexibelere mogelijkheden beoogd. Zo is het de bedoeling om het gevraagde verlof over meerdere perioden te kunnen opdelen, het laten vervallen van het ten minste één jaar in dienst zijn en het meenemen van verlof naar een volgende werkgever.

Wel geldt dat er geen sprake moet zijn dat het verlof geen zwaarwegende bedrijfs- of dienstbelangen in de weg moet staan.

Voor adoptie- en pleegverlof is het de bedoeling om de periode van achttien weken uit te breiden naar 26 weken en de bepaling dat het verlof in vier aaneengesloten weken moet worden opgenomen te laten vervallen.

Voor langdurend verlof worden de perioden, waarin het verlof kan worden opgenomen, uitgebreid. Ook is het de bedoeling om meer aan te sluiten bij de toenemende diversiteit in de samenlevingsvormen. Zo zal het bijvoorbeeld mogelijk worden om verlof te vragen voor samenwonenden, die niet in een familierechtelijke betrekking tot elkaar staan, zoals een goede vriend of vriendin die in huis wordt genomen.

Een soortgelijke aanpassing zal gaan gelden voor kortdurend zorgverlof.

De verlenging van het bevallingsverlof bij ziekenhuisopname heeft betrekking op het verblijf van het kind in het ziekenhuis op basis van een medische indicatie. De termijn van het verblijf van het kind wordt toegevoegd aan het verlof.

Tot slot wordt een verduidelijking aangebracht bij het verlenen van calamiteiten- en ander kort verzuimverlof. De verduidelijking heeft onder andere betrekking op situaties van spoedeisend, onvoorzien of redelijkerwijze niet buiten werktijd om te plannen arts- of ziekenhuisbezoek, zowel door de werknemer als ten behoeve van noodzakelijke begeleiding van naasten (huisgenoten en andere familieleden in de eerste graad).

Downloads

Let op: Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.

Gerelateerd nieuws